Home Các số bản tin số 71 tháng 7 năm 2019

số 71 tháng 7 năm 2019

Email In PDF.

1. Hỗ trợ Hướng dẫn học tập thực tế cho sinh viên Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế

2. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

3. Triển khai thực hiện Công văn số 2926/BTNMT-KHTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2020 – 2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên phạm vi cả nước

6. Chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2019 về môi trường

7. Công tác Thanh tra, giải quyết Khiếu nại Tố cáo 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019

8. Một số đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn và kiểm tra đánh giá các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

9. Sở Tài nguyên và Môi trường sơ kết 06 đầu năm 2019

10. Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

11. Triển khai thực hiện Kế hoạch Cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai ( B3) của Bộ Tài nguyên và Môi trường

12. UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019

13. Báo cáo về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng chỉ số xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật

14. Kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản tại các địa phương của tỉnh Khánh Hòa.

15. Chất lượng môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 05 Tháng 8 2019 10:00 )  
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa