Home Các số bản tin Một số khó khăn vướng mắc khi thực hiện thủ tục xác nhận hoàn thành các công trình Bảo vệ môi trường theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ và thủ tục cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước

Một số khó khăn vướng mắc khi thực hiện thủ tục xác nhận hoàn thành các công trình Bảo vệ môi trường theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ và thủ tục cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước

Email In PDF.

Thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ Quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn luật bảo vệ môi trường (gọi tắt Nghị định số 40) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã báo cáo một số khó khăn, vướng mắc với những nội dung cụ thể như sau:

Về lĩnh vực môi trường, những khó khăn, đề xuất giải pháp khi thực hiện

- Theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (gọi tắt Nghị định số 18): Căn cứ Khoản 6, Điều 16, Nghị định số 18 và Khoản 4, Điều 12 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, và kế hoạch bảo vệ môi trường (Thông tư số 27); các dự án không thuộc cột 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 18 được miễn trừ trách nhiệm lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án”. Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa có 38 dự án thuộc đối tượng trên.

- Thực hiện theo Nghị định số 40 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019):

+ Căn cứ quy định tại Điểm 2 (c) và Điểm 3, Khoản 13, Điều 1 (sửa đổi bổ sung Điều 22 Nghị định số 18) yêu cầu “các dự án, cơ sở, khu công nghiệp đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc các hồ sơ tương đương và có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải thực hiện kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 40”.

+ Tại Điểm 1, Khoản 10 (sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 18), Điều 1 Nghị định số 40 quy định “Chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại cột 4 Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40 phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (bao gồm công trình xử lý chất thải và các công trình bảo vệ môi trường khác) trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm 30 ngày trong trường hợp các công trình bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật”; và“Việc vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường” được thực hiện theo quy định tại Khoản 9 (bổ sung Điều 16b Nghị định số 18) Điều 1 Nghị định số 40; Do đó, yêu cầu các cơ sở, sản xuất kinh doanh đã đi vào hoạt động phải thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường là không thể thực hiện được.

Mặt khác, theo quy định tại Điểm 5 (a), Khoản 10 (sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 18), Điều 1 Nghị định số 40 quy định “việc kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường do cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện bằng hình thức kiểm tra thực tế theo hướng dẫn của Bộ TN&MT”; nhưng hiện nay Bộ TN&MT chưa ban hành Thông tư hướng dẫn.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7926/UBND-TH ngày 09/8/2019 về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong; Sở TN&MT đã rà soát các khó khăn vướng mắc khác khi triển khai thực hiện Nghị định số 40; nội dung chi tiết Sở TN&MT đã dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh gửi Bộ TN&MT.  Để giải quyết thủ tục cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định, và trong thời gian chờ Bộ TN&MT ban hành Thông tư hướng dẫn, Sở TN&MT đề xuất :

- Đối với các dự án đã đi vào hoạt động trước ngày 01/7/2019 thì lập hồ sơ xác nhận, hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường với thành phần hồ sơ được quy định tại Khoản 2, Điều 12 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, và kế hoạch bảo vệ môi trường (không yêu cầu thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường); Các dự án đi vào hoạt động sau ngày 01/7/2019 thực hiện lập hồ sơ đề nghị xác nhận, hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường với thành phần hồ sơ được quy định tại Điểm 3, Khoản 10 (sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 18), Điều 1 Nghị định số 40;

- Việc kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 27.

Về lĩnh vực Tài nguyên nước, về thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước thành phần hồ sơ “không quy định kèm theo hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước thực hiện theo quy định Khoản 1, Điều 33 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước bao gồm:

Đơn đề nghị cấp giấy phép; Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải; báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước; Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;  Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải.  Để đảm bảo tính chặt chẽ về pháp lý thực hiện thủ tục hành chính đối với lĩnh vực cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Sở TNMT kiến nghị đối với chủ dự án thuộc đối tượng xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường được quy định tại cột 4 Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40 bổ sung: “tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường 2014 vào Điều 2 của Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước”.

Đồng thời, Sở TN& MT vẫn trình UBND tỉnh cấp phép xả nước thải vào nguồn nước đối với các tổ chức, cá nhân đang hoạt động xả thải khi chất lượng nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn và phù hợp với khả năng tiếp nhận của nguồn nước theo đúng quy định của Luật Tài nguyên nước; đúng quy trình thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước.

Minh Châu -CCBVMT

Nguồn: Theo Công văn số 3642/STNMT-CCBVMT ngày 13/8/2019

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa