Home Các số bản tin Thực hiện việc Quản lý chất thải rắn nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Nha Trang

Thực hiện việc Quản lý chất thải rắn nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Nha Trang

Email In PDF.

Thực hiện Công văn số 4120/UBND-KT ngày 06/5/2019 về việc đảm bảo vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng và UBND thành phố Nha Trang và các cơ quan liên quan kiểm tra, chấn chỉnh việc tô chức thực hiện các giải pháp đảm bảo vệ sinh, môi trường trong khi triển khai dự án đầu tư xây dựng theo hồ sơ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi phối hợp với các đơn vị thực hiện kiểm tra, Sở TN&MT đánh giá các nội dung sau:

Theo Quyết định số 3972/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt danh sách các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở TN&MT đã ban hành Quyết định số 247/QĐ-STNMT ngày 24/4/2019 về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) đối với các dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (đợt l) đối với 12 dự án, trong đó có 07 dự án trên địa bàn thành phố Nha Trang. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4120/UBND- KT ngày 06/5/2019, Sở TN&MT đã ban hành Quyết định số 423/QĐ- STNMT về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về BVMT, quản lý chất thải rắn xây dựng, các dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với 24 dự án, trong đó có 23 dự án trên địa bàn thành phố Nha Trang. Đối với các dự án thuộc thẩm quyền xác nhận Kế hoạch BVMT, UBND thành phố Nha Trang sẽ tổ chức kiểm tra trong quý III năm 2019 (theo báo cáo của UBND thành phố Nha Trang tại Công văn số 5657/UBND-TNMT ngày 12/7/2019 về việc báo cáo quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bản thành phố Nha Trang).

Tổng số các dự án đang xây dựng trên địa bàn thành phố Nha Trang qua hai đợt kiểm tra là 30 dự án, trong đó có 19 dự án đang thi công xây dựng, 02 dự án đã hoàn thiện công trình, 09 dự án chưa thực hiện thi công xây dựng, Sở TN&MT đã báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác BVMT theo báo cáo ĐTM và công tác quản lý chất thải rắn xây dựng với những nội dung sau:

Về công tác BVMT đã thực hiện theo báo cáo ĐTM, Trong số 30 dự án, có l6 dự án đã thực hiện lập và niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường tại UBND cấp xã nơi thực hiện dự án và gửi Sở TN&MT theo dõi; Trong số 21 dự án đang thi công xây dựng hoặc đã hoàn thiện công trình, có 11/21 dự án dã thực hiện quan trắc môi trường trong giai đoạn thi công; 19 dự án đang thi công xây dựng đều có biện pháp BVMT bằng lưới bao che, bố trí khu vực lưu giữ chất thải trong khuôn viên dự án, thu gom xử lý chất thải sinh hoạt của công nhân. Có 01/30 dự án đã hoạt động thay đổi quy mô theo báo cáo ĐTM được duyệt nhưng chưa báo cáo cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; có 01 dự án đang trong quá trình xây dựng báo cáo điều chỉnh thay đổi quy mô dự án.

Đồng thời, Đoàn kiêm tra đã đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu chủ đầu tư các dự án phải khắc phục ngay các yêu cầu về BVMT theo hồ sơ ĐTM được duyệt.

Về quản lý chất thải xây dựng, Qua quá trình kiểm tra đối với 30 dự án nêu trên, Sở TN&MT nhận thấy tất cả các dự án thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn xây dựng theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT ngày 16/05/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng; Các chủ dự án ký hợp đồng vận chuyển chất thải xây dựng với một số đơn vị (Công ty TNHH thương mại sản xuất Gia Nghi, Công ty TNHH Tâm Gia Minh, Công ty TNHH thương mại dịch vụ - xây dựng Khánh Vĩnh, Công ty TNHH Sơn Hà Nha Trang ...) để vận chuyển, đổ thải chất thải rắn xây dựng.

Hầu hết các chủ dự án (trừ Công ty CP đầu tư VCN tự tái sử dụng để san lâp mặt băng khu vực dự án) không kiểm soát được vị trí mà đơn vị vận chuyển tổ chức đổ thải chất thải xây dựng của dự án.

Một số đề xuất và kiến nghị, thứ nhất về thực hiện công tác BVMT theo hồ sơ báo cáo ĐTM: Sở TN&MT sẽ căn cứ trên kết quả kiểm tra để hướng dẫn các chủ dự án hoàn thiện công tác BVMT trong quá trình thi công xây dựng; tham mưu xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT đối với từng dự án.

Thứ hai, về quản lý chất thải rắn xây dựng: Căn cứ theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT ngày 16/05/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng, Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn, quản lý cơ sở dữ liệu về chất thải rắn xây dựng, tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải rắn xây dựng.

Minh Châu - CCBVMT

Nguồn: Theo Công văn số 3388/STNMT-CCBVMT ngày 26/7/2019 của Sở TN&MT

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa