Home Các số bản tin Kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg trong Quý III - năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg trong Quý III - năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Trong Quý III, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã thực hiện tốt Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường: Thực hiện tốt Quy chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ: đã xây dựng quy trình ISO đối với 15 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công bố công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa và thực hiện công tác giải quyết hồ sơ theo quy trình Một cửa và được công bố trên trang điện tử http://tthc.stnmt.khanhhhoa.gov.vn đúng quy định. Sở TNMT đã chủ trì phối hợp các đơn vị tổ chức tập huấn Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; đồng thời Sở TNMT  đã có Công văn số 3788/STNMT-CCBVMT ngày 21/8/2019 báo cáo UBND tỉnh. Thực hiện tốt cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định, thủ tục hành chính (TTHC). Tiến hành phát phiếu câu hỏi đo lường sự hài lòng của các tổ chức/công dân và chưa nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân nào trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản: Thực hiện nghiêm túc các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp: có 03 hồ sơ chuyển tiếp từ kỳ trước, kết quả đang tham mưu giải quyết 03 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết theo quy định.

Về lĩnh vực Nước KTTV và Biến đổi khí hậu: Thực hiện nghiêm túc các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp nhận giải quyết hồ sơ về lĩnh vực tài nguyên nước theo đúng quy định.

Về lĩnh vực đất đai, Số thứ tự thứ 3 (trong Phụ lục 03): Triển khai có hiệu quả việc thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Rà soát, thống nhất đầu mối tiếp nhận và xử lý hồ sơ; hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp theo nguyên tắc khi cần yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về toàn bộ các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung đối với mỗi bộ hồ sơ. Thông báo phải nêu rõ yêu cầu sửa đổi, bổ sung và lý do của việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Về đầu mối tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa Sở TNMT tiếp nhận; việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung các chi tiết và thành phần hồ sơ được đưa về đơn vị thực hiện chuyên môn trong lĩnh vực đất đai tham mưu xử lý sửa đổi bằng văn bản, trong đó các văn bản hướng dẫn bổ sung đã nêu rõ lý do yêu cầu sửa đổi theo quy định của Pháp luật và lý do của việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Số thứ tự thứ 4: Quán triệt cán bộ công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp: công khai quy trình và cán bộ có trách nhiệm xử lý hồ sơ, tăng cường thanh tra công vụ; kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của công chức, viên chức trong phạm vi quản lý. Quán triệt cán bộ công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp. Công khai quy trình và cán bộ có trách nhiệm xử lý hồ sơ, tăng cường thanh tra công vụ; kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của công chức, viên chức trong phạm vi quản lý.

Số thứ tự thứ 5: Đôn đốc các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện quy định về đất đai, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh, đầu tư và các thủ tục hành chính liên quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Thực  hiện các quy định về công khai thông  tin  thực hiện thủ tục hành chính, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 178/TB -UBND ngày 27/3/2018 về Kết luận của UBND tỉnh về việc xây dựng chuyên mục trên Trang cổng thông tin điện tử của tỉnh để công khai thông tin quản lý về đất đai, bất động sản, quy hoạch xây dựng; Văn bản số 2581/UBND-XDNĐ ngày 20/3/2018 về việc công khai thông tin quản lý về đất đai và quy hoạch xây dựng.

Số thứ tự thứ 10: Tổng hợp các kiến nghị, khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý để xử lý hoặc chuyển tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trong Quý III/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho 05 doanh nghiệp, tổ chức 63 cuộc họp hướng dẫn, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng đất; đồng thời phối hợp với Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả hướng dẫn về chuyên môn theo yêu cầu của các doanh nghiệp, người sử dụng đất có nhu cầu.

Về việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển: Tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ công: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính tập trung để cung cấp thông tin kịp thời và chính xác cho các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin đất đai. Tiếp tục triển khai việc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3. Trong Quý III năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận nhận được 1990 hồ sơ, trong đó có 1800 nộp trực tuyến qua Phần mềm Một cửa, chiếm tỷ lệ 90,5% so với tổng hồ sơ nhận.

Về công tác thanh tra: Xây dựng kế hoạch Thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên rà soát với các phòng, đơn vị của Sở và Thanh tra tỉnh để tránh chồng chéo và trùng lắp. Trong quý 3/2019, Sở TNMT tỉnh Khánh Hoà đã kết thúc 04 đoàn thanh tra kỳ trước chuyển qua và triển khai 06 đoàn thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc Sở tiến hành kiểm tra một số doanh nghiệp về lĩnh vực môi trường, khoáng sản theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Ngoài ra, đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 08 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường và đất đai đối với 08 tổ chức với số tiền là 993 triệu đồng và buộc 06 tổ chức nộp lại số lợi bất hợp pháp với số tiền là 7,7 tỷ đồng.Tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, thực thi công vụ. Đẩy mạnh ứng dụng, nâng cao chất lượng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2008.

Ngọc Oanh - TTCNTT

Nguồn: Theo Báo cáo  số 123/BC-STNMT ngày 28/8/2019

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa