Home Các số bản tin Tình hình xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác CSDL đất đai tại Khánh Hòa

Tình hình xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác CSDL đất đai tại Khánh Hòa

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai và Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thực hiện công tác xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dử liệu đất đai trên toàn tỉnh.

Đối với huyện điểm: Thành phố Nha Trang được lựa chọn làm huyện điểm đề xây dựng CSDL địa chính. Do được kế thừa kết quả thực hiện của Dự án VLAP, thành phố Nha Trang đã xây dựng hệ thống CSDL địa chính tương đối hoàn chỉnh. Các trường hợp biến động đất đai sau thời điểm bàn giao sản phẩm thực hiện Dự án VLAP trên địa bàn thành phố Nha Trang đều được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính tập trung của tỉnh (sử dụng phần mềm Vilis để cập nhật, chỉnh lý dữ liệu thuộc tính địa chính và dữ liệu không gian địa chính, sô hóa các loại giấy tờ liên quan và lưu trữ vào kho hồ sơ quét của CSDL địa chính).

Triển khai việc trao đổi thông tin địa chính điện tử giữa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thành phố Nha Trang và Chi cục thuế thành phố Nha Trang để xác định nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp cấp Giấy chứng nhận phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Tuy nhiên, do không đảm bảo kinh phí thực hiện nên những hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trước thời điểm triển khai Dự án VLAP vẫn chưa được số hóa, cập nhật vào hệ thống CSDL địa chính;  Mặc khác, các thành phần khác của CSDL đất đai như: CSDL về thống kê, kiểm kê; CSDL về kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất và CSDL về giá đất chưa được xây dựng. Các CSDL thành phần này sẽ được xây dựng hoàn chỉnh khi triển khai Dự án VLAP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong thời gian sắp đến.

Dự án VLAP triển khai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã giúp tỉnh xây dựng CSDL địa chính của 6/8 đơn vị hành chính cấp huyện theo hướng chính quy, hiện đại, giúp cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh được thuận lợi và hiệu quả hơn hơn so với trước đây .

Việc xây dựng CSDL địa chính nêu trên đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai (do rút ngắn thời gian kiểm tra hồ sơ gốc trước khi thực hiện biến động đất đai, trước đây công tác kiểm tra hồ sơ phải thực hiện thủ công thì nay thực hiện trên môi trường mạng nên rút ngắn được thời gian kiểm tra).

Phát hiện kịp thời các trường hợp người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận giả để thực hiện các biến động về đất đai, báo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật, góp phần hạn chế các trường hợp khiếu kiện, tranh chấp về đất đai. Tăng khả năng tiếp cận của người dân, doanh nghiệp đối với hệ thống thông tin đất đai. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã cung cấp công cụ trực tuyến giúp người dân, doanh nghiệp khai thác một số thông tin cơ bản về đất đai.

Ngoài kết quả đạt được, Dự án khi triển thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc như: Huyện Diên Khánh và thị xã Ninh Hoà hiện đang dùng nguồn vốn sự nghiệp địa chính của tỉnh để thực hiện các gói thầu về đo đạc lập bản đồ địa chính, kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận và xây dựng CSDL địa chính. Tuy nhiên, nguồn kinh phí sự nghiệp địa chính mỗi năm chỉ cân đối kinh phí để thực hiện một vài xã nên mức độ xây dựng CSDL đất đai đối với huyện Diên Khánh và thị xã Ninh Hoà vẫn còn chậm.

Phạm vi triển khai của Dự án VLAP không bao gồm phần đất lâm nghiệp, do vậy CSDL địa chính của tỉnh chưa được tích hợp phần dữ liệu không gian đối với phần đất lâm nghiệp.

Công tác cập nhật CSDL địa chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được thực hiện thông qua phần mềm Vilis 2.0 do Dự án VLAP trang bị. Đến thời điểm hiện tại phần mềm Vilis 2.0 đã bộc lộ nhiều hạn chế, lỗi và trở nên quá tải khi quy mô dữ liệu địa chính ngày tăng.

Phần mềm Vilis 2.0 không được tích hợp các chức năng phục vụ báo cáo, thống kê theo yêu cầu báo cáo số liệu của Tổng cục quản lý đất đai, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường. Mặc khác, biểu mẫu báo cáo số liệu của Tổng cục quản lý đất đai chưa được thống nhất, các chỉ tiêu báo cáo thường thay đổi theo các năm nên đơn bị tổng hợp số liệu báo cáo gặp nhiều khó khăn.

Các máy chủ, các trang thiết bị mạng thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính do Dự án VLAP trang bị từ các năm 2010 – 2011, phần lớn các thiết bị thuộc hệ thống là duy nhất, không có thiết bị thay thế khi xãy ra tình trạng hỏng hóc. Đến nay, một số thiết bị đã xuống cấp, hạn chế về khả năng lưu trữ trong khi dung lượng CSDL địa chính ngày càng tăng.

Để khắc phục khó khăn, vướng mắc Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị Tổng cục quản lý đất đai quan tâm, khảo sát địa điểm lắp đặt hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai khi triển khai Dự án VILG trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; đầu tư bổ sung máy chủ, các trang thiết bị mạng nhằm đáp ứng yêu cầu về cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, yêu cầu về khai thác và chia sẻ dữ liệu đất đai. Thay thế phần mềm Vilis 2.0 hiện nay nhằm khắc phục các lỗi, cải thiện khả năng cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai và bổ sung các tính năng thống kê, báo cáo phục vụ yêu cầu về quản lý đất đai.

Nguyễn Thị Vân -TTCNTT

Nguồn: Theo Công văn số 4205/STNMT-VPDKĐĐ ngày 16/9/2019

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 07 Tháng 10 2019 15:30 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa