Home Các số bản tin Một số kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III và kế hoạch Quý IV năm 2019 của Sở tài nguyên và Môi trường

Một số kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III và kế hoạch Quý IV năm 2019 của Sở tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) Quý III của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đạt được một số kết quả như sau:

Về công tác chỉ đạo điều hành CCHC

Trong đó, việc xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC bao gồm: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ của Sở TN&MT tại Công văn số 3217/KH-STNMT ngày 18/7/2019; Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021 tại Công văn số 3109/KH-STNMT ngày 11/7/2019; Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công

chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 tại Công văn số 3204/KH-STNMT ngày 17/7/2019;

Về tổ chức chỉ đạo điều hành trong Quý III, Sở TN&MT đã chỉ đạo và rà soát các nhiệm vụ 6 tháng còn lại năm 2019 tại Văn bản số 3306/STNMT-VP ngày 23/7/2019; thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, tại Văn bản số 2627/STNMT-VP ngày 26/6/2019; thành lập Đội thi “ Mô hình sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 4 năm 2019 và lựa chọn 02 mô hình để tham gia cuộc thi. Sở TN&MT đã khắc phục các tồn tại, hạn chế về kết quả CCHC năm 2018 của tỉnh, trong năm 2019  đề ra các nhiệm vụ và  những giải pháp có hiệu quả để đẩy mạnh công tác CCHC. Trong đó, nâng cao các Chỉ số đánh giá: năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), CCHC cấp tỉnh ( PARI), mức độ hài lòng (SIPS), Sở TN&MT tổ chức những cuộc họp, kiểm điểm, nhắc nhở, đồng thời rút ra bài học, hạn chế các sai sót xảy ra.

Công tác tuyên truyền và kiểm tra CCHC, Sở đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2019.

Những kết quả đã được trong Quý III, cụ thể đó là

Công tác cải cách thể chế, thường xuyên thực hiện việc rà soát các văn bản QPPL, nhằm đảm bảo tính tính hợp pháp thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật trong phạm vị lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; đã thực hiện hoàn thiện dự thảo Quyết định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân; kích thước, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tình Khánh Hòa (tháng 9/2019).

Công tác cải cách hành chính, đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT; Ngày 27/8/2019 UBND Tỉnh đã ký Quyết định số 2763/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai và đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT.

Về công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, đã được niêm yết đầy đủ tại Bộ phận Một cửa; Trang thông tin điện tử của Sở ( Cổng thông tin), và kiểm tra giám sát việc công khai này luôn được theo dõi, nhằm nâng cao chất lượng trong việc giải quyết thủ tục cho công dân, doanh nghiệp.

Cải cách tổ chức bộ máy, vị trí việc làm được thực hiện theo Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 18/01/2017, phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ các cán bộ, công chức, viên chức đều thực hiện tốt Quy chế làm việc và phối hợp làm việc giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Sở TN&MT đã thực hiện nghiêm túc theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015, về TTHC của Sở được thực hiện gồm 105 TTHC (trong đó, TTHC giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh không thực hiện tại Bộ phận Một cửa). Công tác CCHC luôn được đánh giá  và gửi báo cáo kết quả giải quyết TTHC thông qua Phần mềm Một cửa (104TTHC).

Về thực hiện cải cách tài chính công, trong đó thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ. Riêng đối với 02 đơn vị trực thuộc Sở là Trung tâm Quan trắc TN&MT và Văn phòng Đăng ký Đất đai đã thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Công tác hiện đại hóa hành chính, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan HCNN đạt 100% văn bản đến , đi đều được số hóa, lưu trữ, luân chuyển, xử lý trên Phần mềm E-ofice; Phát hành văn bản, Lãnh đạo Sở đã thực hiện chữ ký số (điện tử) theo quy định (02). Sở TN&MT đã ký ban hành Quyết định số 564/QĐ-STNMT ngày 21/8/2019 Công bố Hệ thống chất lượng ISO của Sở TN&MT.

Một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC Quý IV năm 2019

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động số 12-CTr-TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh Ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung Ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước;

Hai là, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để đẩy mạnh công tác CCHC, giải quyết kịp thời các hồ sơ , TTHC, hạn chế thấp nhất hồ sơ tồn đọng;

Ba là, tổ chức và đánh giá xếp hạng CCHC cuối năm đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở TN&MT.

Thanh Tùng - TTCNTT

Nguồn: Theo Báo cáo 131/BC-STNMT ngày 09/9/2019 của Sở TN&MT

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa