Home Các số bản tin Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ trong tháng 8 năm 2019

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ trong tháng 8 năm 2019

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 về việc Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã đạt được các kết quả cụ thể như sau:

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường:

Ngày 25/01/2019, Sở TNMT đã ban hành Công văn số 447/STNMT-CCBVMT về việc thông báo kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đến các doanh nghiệp theo Kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp năm 2019 đã được ban hành tại Quyết định số 447/QĐSTNMT ngày 28/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 462/QĐ-STNMT ngày 11/7/2019 về việc kiểm tra chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đến nay đã triển khai kiểm tra 19 cơ sở. Tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về Bảo vệ môi trường” năm 2019.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh không có cơ sở nào thuộc đối tượng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đối với công tác xử lý rác thải đô thị, nông thôn: Sở TNMT đã có Báo cáo số 38/BC-STNMT-CCBVMT ngày 28/3/2019 báo cáo Bộ TNMT về tình hình phát sinh và quản lý chất thải rắn tỉnh Khánh Hòa; Báo cáo số 94/BC-STNMT ngày 04/7/2019 báo cáo Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1332/QĐ-BTNMT ngày 29/5/2019 về tình hình phát sinh và quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng lập Nhiệm vụ “Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030” tại Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 03/11/2017. Kiểm tra các dự án theo Quyết định số 423/QĐ-STNMT ngày 28/6/2019 và báo cáo UBND tỉnh tại công văn số 3388/STNMT-CCBVMT ngày 26/7/2019 về việc quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Nha Trang.  Ngày 03/11/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3320/QĐ-UBND, trong đó giao Sở Xây dựng lập Nhiệm vụ “Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030” (Nhiệm vụ); Sở TNMT đã góp ý kiến báo cáo giữa kỳ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 tại Công văn số 3114/STNMT-CCBVMT ngày 11/7/2019.

Về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản: Chủ trì, phối hợp với UBND xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, UBND thị xã Ninh Hòa và UBND cấp xã tiến hành kiểm tra thực địa 03 trường hợp trên địa bàn thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa theo phản ánh của người dân có hoạt động khai thác, tập kết khoáng sản trái phép, gồm:

- Khu vực tại xã Phước Đồng (theo phản ánh có hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh khoáng sản cát làm VLXDTT): ngày 13/8/2019, Sở TNMT đề nghị UBND xã Phước Đồng kiểm tra, xác minh nguồn gốc khoáng sản tại bãi cát nêu trên và các khu vực khác trên địa bàn (nếu có); tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Nha Trang và Sở TNMT.

- Khu vực tại thôn Ninh Ích, xã Ninh An và khu vực tại thôn Văn Định, xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa (theo phản ánh có hoạt động khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp): ngày 17/8/2019, Sở TNMT đã đề nghị UBND thị xã Ninh Hòa phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản đất tại 02 khu vực nêu trên theo quy định; thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 08/02/2017.

Về phía Công an tỉnh: Kiểm tra, xử lý 69 trường hợp vi phạm; tịch thu 190 m3 cát, 02 m3 đất không có nguồn gốc hợp pháp; xử phạt hành chính 69 trường hợp với số tiền 266,66 triệu đồng; thu giữ 04 ghe, 04 bè hút cát trái phép; cụ thể:

- Khai thác cát trái phép: kiểm tra, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt VPHC: 05 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 35 triệu đồng; tịch thu 190 m3 cát không có nguồn gốc hợp pháp; thu giữ 04 ghe, 04 bè hút cát trái phép.

- Khai thác đất trái phép: phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt VPHC 07 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 41,36 triệu đồng; thu giữ 02 m3 đất.

- Vận chuyển, mua bán khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, để rơi vãi ra môi trường khi tham gia giao thông: phát hiện 57 trường hợp vi phạm hợp (vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc: 33 trường hợp, mua bán khoáng sản không rõ nguồn gốc: 03 trường hợp, để rơi vãi ra môi trường khi tham gia giao thông: 21 trường hợp); lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt VPHC 57 trường hợp với tổng số tiền 190,3 triệu đồng.

Về phía Sở Giao thông Vận tải: Kiểm tra, xử lý 136 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 422,8 triệu đồng, cụ thể: đã xử lý 56 vụ vi phạm xe vận chuyển quá tải, xử phạt 262,8 triệu đồng; 80 vụ vi phạm xe chở cát, sỏi để rơi vãi, xử phạt 160 triệu đồng.

Về phía Sở Công Thương: Kiểm tra, xử lý 06 trường hợp vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa, không niêm yết giá bán đã xử phạt với số tiền 9,5 triệu đồng.

Về phía UBND cấp huyện: Kiểm tra, xử lý 41 trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản đất san lấp, cát làm VLXDTT trái phép, xử phạt VPHC với tổng số tiền 210 triệu đồng, tạm giữ 04 ghe, 05 bè, 01 xe cộ bò khai thác cát trái phép, tịch thu 190 m3 cát.

Địa bàn huyện Vạn Ninh: Kiểm tra, xử lý 03 trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản đất trái phép, cụ thể gồm: ngăn chặn 02 trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản đất trái phép ở thôn Ninh Lâm, Suối Hàng, xã Vạn Khánh; 01 trường hợp khai thác cát trái phép tại Rẫy Chồi, thôn Tân Dân 2, xã Vạn Thắng, thu giữ 01 xe cộ bò.

Địa bàn thành phố Nha Trang: Kiểm tra, xử lý 02 trường hợp có hành vi khai thác khoáng sản trái phép, xử phạt với số tiền VPHC là 12,5 triệu đồng tại thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương. Ban hành 02 quyết định xử phạt VPHC gồm: ông Đào Thái Sơn với số tiền 7,5 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Bê với số tiền 05 triệu đồng.

Địa bàn huyện Diên Khánh: Kiểm tra phát hiện và xử lý 28 trường hợp khai thác cát trái phép và vận chuyển cát trái phép, xử phạt với số tiền 174,5 triệu đồng, tạm giữ 04 ghe, 05 bè khai thác cát trái phép, tịch thu 190 m3 cát.

Địa bàn huyện Cam Lâm: Kiểm tra phát hiện 02 trường hợp có dấu hiệu thu hồi khoáng sản trái phép; đã lập hồ sơ nhắc nhở và đình chỉ hoạt động thu hồi khoáng sản trái phép theo quy định.

Địa bàn huyện Khánh Vĩnh: Kiểm tra, xử lý 06 trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản đất, cát, sỏi trái phép, xử phạt VPHC với tổng số tiền là 23 triệu đồng, cụ thể gồm: 04 trường hợp khai thác khoáng sản cát, sỏi trái phép, xử phạt VPHC với số tiền 14,5 triệu đồng; 01 trường hợp khai thác khoáng sản đất san lấp trái phép, xử phạt VPHC số tiền là 7,5 triệu đồng; xử lý 01 trường hợp vận chuyển khoáng sản không có chứng từ, hóa đơn, xử phạt VPHC với số tiền là 01 triệu đồng.

Phạm Nhung -TTCNTT

Nguồn: Theo Báo cáo số 119/BC-STNMT-VP ngày 23/8/2019

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 07 Tháng 10 2019 10:50 )  
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa