Home Các số bản tin Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ

Email In PDF.

Ngày 18/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP; Căn cứ Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ (Quyết định 810), gồm các nội dung chính như sau:

1. Nội dung 5, Mục II, Danh mục những công việc cụ thể cần triển khai thực hiện ban hành kèm theo Quyết định 810 “Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực nhà đất; công khai quy hoạch, thủ tục, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh”

Trong đó, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Sở TN&MT đã chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh như:

Tham mưu UBND tỉnh về việc phân cấp cho UBND cấp huyện xem xét, giải quyết đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin sử dụng các diện tích đất dôi dư sau khi giải tỏa, mở đường dự án, lối đi không còn sử dụng chung; Tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa về Ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Tham mưu UBND tỉnh về Ban hành quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa…

Việc công khai công tác quy hoạch và các thủ tục về đất đai đã được thực hiện theo đúng quy định. Hiện nay, danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực khoáng sản, Tài nguyên nước, Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý, tổng hợp, biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được công khai trên Trang thông tin điện tử, Bộ phận một cửa của Sở TN&MT, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánhVăn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được tiếp cận về đất đai được thuận tiện (được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 19/8/2019).

2. Nội dung tại Điểm b Khoản 5 Mục II thuộc Chương trình hành động của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 810 “Giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh phải đảm bảo yếu tố môi trường ngay từ khâu hình thành dự án”:

Để nâng cao chất lượng thành viên tham gia hội đồng thẩm định, thành viên hội đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh và đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan cử thành viên tham gia phải đảm bảo quy định tại Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Điều 19 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

Đồng thời, Sở TN&MT đã mời các thành viên tham gia hội đồng là các chuyên gia có kinh nghiệm tại các Trường đại học, Viện nghiên cứu, cơ quan có chức năng phản biện xã hội hoặc chuyên gia độc lập. Ngoài các thành viên chính thức của hội đồng, cơ quan thường trực đã mời thêm các cơ quan đại diện chính quyền tại địa điểm thực hiện dự án.

Sở TN&MT thường xuyên tổ chức cho các thành viên hội đồng thẩm định kiểm tra thực địa trước khi họp hội đồng thẩm định. Mặt khác, đối với một số dự án có nguy cơ ảnh hưởng, tác động lớn đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa để các chuyên gia, nhà khoa phản biện độc lập, góp ý đối với dự án.

Thông qua việc đánh giá, tham mưu của Sở TN&MT, UBND tỉnh quyết định việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Từ năm 2015 đến nay, trong quá trình thẩm định hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trả 72 lượt hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định.

3. Nội dung 2, mục V, của Danh mục những công việc cụ thể cần triển khai thực hiện ban hành kèm theo Quyết định 810 “Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường”:

Hoạt động kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đã được triển khai một cách toàn diện, thường xuyên sau khi các dự án được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Từ kết quả kiểm tra, Sở TN&MT đã hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đúng quy định; đề xuất UBND tỉnh chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường.

Mặc dù, trong bối cảnh tổ chức và hoạt động kiểm tra chuyên ngành môi trường chưa có hướng dẫn và quy định cụ thể, giai đoạn 2014 – 2019, Sở TN&MT đã cùng với sự phối hợp của các Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và các cơ quan liên quan thực hiện công tác kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường đối với các dự án trong giai đoạn xây dựng trên phạm vi cả tỉnh với 116 lượt; kiểm tra các dự án đã đi vào hoạt động 239 lượt.

Minh Châu - CCBVMT

Nguồn: Theo Công văn 5196/STNMT-CCBVMT ngày 18/11/2019 của Sở TN&MT

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 26 Tháng 12 2019 10:52 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa