Home Các số bản tin Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Ngày 28/10/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện rà soát, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê phê duyệt tại Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 04/01/2018. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ rà soát, báo cáo UBND tỉnh các quy định phù hợp hợp với quy định của Luật Quy hoạch đối với Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2026 và định hướng đến năm 2036.

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 13-CT/W ngày 12/01/2017, các khu vực đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đều được lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các vấn đề liên quan đến quản lý rừng tự nhiên theo Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát đối với công tác bảo vệ môi trường trong khai thác theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt hoặc đột xuất đối với đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản khi có dấu hiệu vi phạm theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đối với các đơn vị đã hết hoặc sắp hết hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản, Sở TN&MT đều có văn bản thông báo cho các đơn vị thực hiện phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ; thực hiện nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ kiểm kê trữ lượng khoáng sản trước khi thực hiện công tác đóng cửa mỏ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8256/UBND-KT ngày 11/9/2017, Sở TN&MT Tài nguyên và Môi trường có văn bản gửi đến từng đơn vị, nêu rõ yêu cầu phải khắc phục tồn tại trong đó có nghĩa vụ thực hiện tài chính về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thời hạn khắc phục tồn tại và biện pháp xử lý vi phạm theo quy định, trong đó, kiến nghị xử lý thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định. Ngoài ra, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Báo cáo số 43/BC-UBND ngày 09/3/2018 đánh giá kết quả 04 năm thực hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Hàng năm, Sở TN&MT đã tổng hợp, báo cáo Bộ TN&MT và UBND tỉnh về tổng hợp số liệu về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Công văn số 3281/STNMT-KS ngày 30/12/2015, công văn số 111/STNMT-KS ngày 12/01/2017, công văn số 06/STNMT-KS ngày 02/01/2018 và công văn số 361/STNMT-KS ngày 21/01/2019.

Công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 về phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2019, Sở TN&MT đã có Công văn số 4880/STNMT-KS ngày 12/11/2018 về việc công khai Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh năm 2019 gửi Trung tâm Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Sở Thông tin - Truyền thông. Ngày 14/11/2018, Trung tâm Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa đã đăng kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2019 tại Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa, đường dẫn điện tử trên chuyên mục “Thông tin mới nhất” tại địa chỉ http:/khanhhoa.gov.vn/vi/thong-bao-moi-nhat và chuyên mục quy hoạch tại địa chỉ http:nhadautu.khanhhoa.gov.vn/vi/Quy-hoachke-hoach-va-hoat-dong-khai-thac-tai-nguyen-thien-nhien. Thực hiện Kế hoạch số 3098/KH-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 18/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm VLXDTT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: tạm ngưng tham mưu cấp phép mới các hoạt động khoáng sản cát, sỏi, đất, đá làm VLXDTT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 11088/UBND-KT ngày 06/11/2019 về việc thực hiện Thông báo số 558-TB/TU ngày 29/10/2019 của Tỉnh ủy liên quan đến cấp phép hoạt động khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu UBND tỉnh các nội dung để tiếp tục triển khai thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Để ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định đối với hành vi khai thác khoáng sản trái phép, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tại Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 08/02/2017, Quyết định số 2653/QĐUBND ngày 08/9/2017 về việc ban hành Quy chế phối hợp, trao đổi thông tin và phát hiện xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh bổ sung phụ lục xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản, Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 quy định nội dung đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua của tỉnh Khánh Hòa…

Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo thăm dò khoáng sản đều được thực hiện đúng quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản và Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đối với các báo cáo thăm dò thuộc diện mỏ khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; mỏ khoáng sản đi kèm thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện nay, trên địa bàn UBND tỉnh không có.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, Sở TN&MT kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các quy định về quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 và Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 09/5/2019; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 08/02/2017; phối hợp, trao đổi thông tin và phát hiện xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 và Kế hoạch số 3098/KH-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 18/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt    động quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm VLXDTT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh về quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại các công văn 13212/UBND-KT ngày 28/12/2018, công văn 1497/UBND-KT ngày 19/02/2019 và công văn 8367/UBND-KT ngày 20/8/2019.
Lê Trọng Tuệ - TTCNTT
Nguồn: CV 5224/STNMT-KS ngày 19/11/2019
 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa