Home Các số bản tin Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Email In PDF.

Năm 2019, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8618/UBND-NC ngày 26/8/2019 về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa  XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); ngày 13/9/2019, Sở Tài  nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật mới ban  hành cho 65 công chức, viên chức và người lao động trong Sở, các văn bản được phổ biến gồm: Luật Giáo dục; Luật Đầu tư công; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị  quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Sở cũng đã đăng tải nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) lên Cổng thông tin điện tử Sở. Tính đến 30/9/2019, đã đăng tải được 286 văn bản các loại (bao gồm: 26 văn bản cải cách hành chính;144 văn bản lĩnh vực đất đai; 06 văn bản Công nghệ thông tin; 04 văn bản thuộc lĩnh vực Biển và Hải đảo; Khoáng sản: 06; văn bản điều hành: 74; đo đạc: 07; Nước: 11; Môi trường: 09). Đã tổ chức 01 Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường do cán bộ thuộc Vụ Pháp chế, Bộ TN&MT báo cáo tại Hội nghị vào ngày 16/8/2019 với khoảng 200 đại biểu tham dự: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, Ban, Ngành; UBND và phòng TNMT các huyện, TX, TP; Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; các đơn vị thuộc Sở TN&MT; các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có liên quan; các đơn vị hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh. Nội dung tập huấn gồm: Phổ biến các quy định về Đền bù thiệt hại về môi trường và việc sử dụng tro xỉ từ Nhà máy nhiệt điện; Tập huấn Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT (Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) và một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ môi trường có liên quan. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7682/KH-UBND ngày 05/8/2019 tổ chức thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Kế hoạch số 3974/ KH-STNMT ngày 30/8/2019 về Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” của Sở  TN&MT.

Sở đã triển khai kế hoạch tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực khoáng sản cho tất cả 08 UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh với tổng số 320 lượt người. Nội dung tuyên truyền, phổ biến gồm: Thông tư số 44/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản; Thông tư số 25/2017/TT-BTNMT ngày 06/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; Thông tư số 60/2017/TTBTNMT ngày 08/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn; Thông tư số 23/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà đã đầu tư; Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều quy định ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh quy định quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định 2535/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh phê duyệt các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định 3385/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2019.

Trong năm, Sở TN&MT tổ chức hội nghị tập huấn truyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực xác định giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 159 công chức các Phòng TN&MT, Phòng Kinh tế hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố trong tính các tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh vào ngày 12 và 16 tháng 04/2019.

Ngoài ra, Sở phổ biến các nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về biển, đảo Việt Nam; tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Khánh Hòa; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia trên biển; tăng cường ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển; chấp hành pháp luật trong nước và quốc tế về biển, đảo. Phối hợp với UBND Thành phố Nha Trang tổ chức Lễ mittinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 tại công viên Yersin, Nha Trang; với sự tham gia của 1000 đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, thanh niên và người dân thành phố Nha Trang vào ngày 02/6/2019; hỗ trợ in và cấp phát 200 áo, 1000 mũ cho các các đại biểu dự Lễ mittinh. Đồng thời thực hiện việc lắp đặt 01 poster trước trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường và treo 200 phướn tuyên truyền tại các tuyến đường chính tại thành phố Nha Trang. Phổ biến các nội dung về các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; số liệu và tình hình sự cố tràn dầu tại Việt Nam; các kiến thức về nhận diện các điểm nguy cơ sự cố điển hình tại cơ sở, dự án; những giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu tại Việt Nam và bài học kinh nghiệm. Tổ chức Hội nghị tập huấn tại Nha Trang cho 94 đại biểu là các sở, ban, ngành liên quan và các cơ sở, cảng, dự án ven biển Khánh Hòa vào ngày 20/5/2019 và hướng dẫn các đại biểu thực hành thông qua hoạt động diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng biển Nha Trang.

Công tác đo đạc, bản đồ và viễn thám được Sở TN&MT coi trọng. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn Luật Đo đạc bản đồ và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám cho 60 đại biểu là đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở ngành có liên quan và các đơn vị đo đạc trên địa bản tỉnh. Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức hướng dẫn, tập huấn về công tác đo đạc, bản đồ và viễn thám cho cán bộ, công chức cấp xã, phường.

Phạm Nhung - TTCNTT

Nguồn: BC số 169/STNMT-VP ngày 04/11/2019.

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa