Home Các số bản tin Một số đề xuất các biện pháp, công tác ứng phó và khắc phục sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Một số đề xuất các biện pháp, công tác ứng phó và khắc phục sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Email In PDF.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9873/UBND-KT ngày 03/10/2019, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất các biện pháp, công tác ứng phó và khắc phục sự cố tràn dầu.

Ngày 09/10/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 4578/STNMT-CCBHĐ báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã có 1 số đề xuất cụ thể như sau:

- Đối với nội dung xây dựng các văn bản quy định về công tác ứng phó sự cố tràn dầu: Đề nghị xây dựng văn bản quy định cụ thể thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt, biểu mẫu kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cảng, cơ sở, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh; các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên đất liền có nguy có xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Đối với việc xây dựng Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh: Đề nghị hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục cập nhật, điều chỉnh đối với Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh đã được phê duyệt nhưng không còn phù hợp với thực tế.

- Đối với việc tổ chức tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện, diễn tập về công tác ứng phó sự cố tràn dầu cho các cơ sở: Cần tăng cường tổ chức tuyên truyền, mở các lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ, diễn tập về ứng phó sự cố tràn dầu cho các cảng, cơ sở, dự án, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên đất liền; Tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn về công tác ứng phó sự cố tràn dầu cho cán bộ, công chức để trang bị những hiểu biết cần thiết để có khả năng tham gia vào các Hội đồng thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và tham mưu các nhiệm vụ đến công tác ứng phó sự cố tràn dầu; Đối với việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cơ sở có hoạt động chứa trữ, sản xuất, kinh doanh xăng dầu, có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu thực hiện đúng các quy trình, đảm bảo an toàn môi trường: Tăng cường việc tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu thực hiện đúng các quy định về ứng phó sự cố tràn dầu, tuân thủ các quy trình an toàn lao đông, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn môi trường; Hỗ trợ kinh phí cho các địa phương mua sắm các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác ứng phó sự cố tràn dầu.

- Đối với việc phối hợp với các lực lượng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu: Cần tăng cường tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh cho các địa phương để nâng cao sự phối hợp giữa lượng lực ứng phó sự cố tràn dầu của địa phương với Trung tâm Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu; Đối với việc kiểm tra công tác ứng phó sự cố tràn dầu đối với cơ sở: Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra định kỳ công tác ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cơ sở; Đối với việc ứng phó sự cố tràn dầu trên biển, trên sông,..: Khi xảy ra sự cố tràn dầu cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị cùng tham gia ứng phó.

Đình Tường - CCBHĐ

Nguồn: Công văn số 4578/STNMT-CCBHĐ ngày 09/10/2019

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa