Home Các số bản tin Một số kết quả về nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý về tài nguyên và môi trường trong năm 2019

Một số kết quả về nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý về tài nguyên và môi trường trong năm 2019

Email In PDF.

Năm 2019, Tập thể Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tập trung lãnh đạo, động viên toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT ra sức phấn đấu và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Bộ TN&MT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, góp phần vào thành tích chung của tỉnh nhà; Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, môi trường và khoáng sản đã đi vào nền nếp. Sở đã tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản Quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các quy định của nhà nước tại địa phương. Hoàn thành và vượt kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình và cá nhân  theo kế hoạch của UBND tỉnh. Sở đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các điểm nóng về đất đai, môi trường, khoáng sản; Thực hiện tốt Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy về ngày 31/3/2017 về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Sở đã triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao các chỉ số đánh giá đối với tỉnh; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PARI), các chỉ số đánh giá đối với cơ quan, đơn vị, địa phương; Chỉ số CCHC (PARI), Chỉ số mức độ hài lòng (SIPS). Cụ thể,  một số kết quả đạt được về lĩnh vực tài nguyên và môi trường như sau:

Về lĩnh vực quản lý đất đai: Đã thực hiện tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng sang mục đích khác bổ sung trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng sang mục đích khác bổ sung trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 thông qua danh mục các cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang mục đích khác bổ sung năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; rà soát và có thông báo về những trường hợp hết hạn sử dụng đất trong năm 2018 và Thông báo các trường hợp không được gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất có thời hạn; sửa đổi Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 và Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 về hạn mức giao đất là người sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh, điều kiện tách thửa đất; chỉ đạo UBND cấp xã, UBND cấp huyện báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định Điều 50 Luật Đất đai 2013; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020; báo cáo Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về kết quả thống kê đất đai của tỉnh năm 2019. Báo cáo UBND tỉnh Danh sách các tổ chức hết thời hạn sử dụng đất trong năm 2019 đồng thời thông báo cho các tổ chức này biết để thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN): đã tiếp nhận 214 hồ sơ hồ sơ giao đất, thuê đất và thu hồi đất; gia hạn sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho tổ chức kể cả kỳ trước chuyển qua, và thực hiện giải quyết 206/214 hồ sơ (đạt 96,26%); Công tác giải quyết hồ sơ cấp GCNQSDĐ và chỉnh lý biến động của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp: đã tiếp nhận và giải quyết và cấp được 5.193/2.000 GCN lần đầu đạt tỷ lệ 259,6%; cấp đổi 65.714/30.000 GCN đạt tỷ lệ 219% so với kế hoạch năm; đăng ký chỉnh lý biến động thông tin đất đai cho 33.016 /20.000 GCN đạt tỷ lệ 165,1% kế hoạch năm. Thực hiện đăng ký thế chấp 27.402/22.500 hồ sơ đạt tỷ lệ 121,8% kế hoạch năm, xóa đăng ký thế chấp cho 17.188/10.000 hồ sơ đạt tỷ lệ 171,94% kế hoạch năm; Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị cấp huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và tăng cường quản lý quy hoạch đã được phê duyệt; thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2019 của 8/9 đơn vị (trừ huyện Trường Sa); đồng thời, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết về các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng sang mục đích khác bổ sung gồm: danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng sang mục đích khác bổ sung; danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục các cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang mục đích khác bổ sung năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;trình HĐND thông qua việc thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện trong năm 2020; Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chính sách về pháp luật đất đai đối với hộ gia đình cá nhân. Góp ý chấp thuận chủ trương đầu tư: 86 dự án; dự án, đồ án quy hoạch: 67 dự án; chấp thuận, công nhận chủ đầu tư dự án; thời gian hoạt động dự án: 19 dự án.

Công tác đo đạc, bản đồ và viễn thám: Thẩm định thiết kế kỹ thuật-Dự toán, phương án thi công các công trình đo đạc và bản đồ, trích đo địa chính: 28 Công trình; các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ, Trích đo địa chính: 225 công trình; Phối hợp với Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt nam thẩm định hồ sơ các đơn vị, tổ chức và cá nhân xin cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ: 01 đơn vị; chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc thành lập bản đồ địa hình phục vụ công tác lập quy hoạch: 14 công trình; Nghiệm thu công tác đo đạc, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và bàn giao sản phẩm cho địa phương và trình UBND tỉnh thẩm định phương án sử dụng đất cho 02 công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương và TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh; triển khai Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh (các Ban quản lý rừng); hoàn thành 18.834 hợp đồng đo đạc.

Công tác về giá đất-bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Tập trung giải quyết: 1.079/1.087 hồ sơ giá đất – BTTĐC trong năm 2019 (đạt 99,26%); tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất 2020 và trình HĐND tỉnh thông qua ban hành Bảng giá đất 2020 ổn định 5 năm  (2020-2024) theo quy định. Hợp đồng thuê đơn vị tư vấn thực hiện xác định giá giao đất, thuê đất đối với các dự án có giá trị trên 20 tỷ để trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định. Tổng số 28 hợp đồng dự án và hướng dẫn công tác bồi thường và giải quyết các vướng mắc cho các dự án triển khai trong năm 2019.

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường: Tổng số hồ sơ nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường thụ lý trong năm 2019 là 57 nhiệm vụ (28 nhiệm vụ mới, 29 nhiệm vụ chuyển tiếp) với tổng kinh phí 12,8 tỷ đồng. Đã nghiệm thu 19 nhiệm vụ với tổng số tiền là 5.951.993 đồng và phê duyệt đề cương cho 02 nhiệm vụ với tổng kinh phí là 264.765 triệu đồng; tham mưu UBND tỉnh thẩm định và phê duyệt 36/68 báo cáo đánh giá tác động môi trường; 5/6 Phương án cải tạo PHMT; 31/37 Đề án BVMT chi tiết. Xác nhận 19/24 kế hoạch bảo vệ môi trường; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 280 cơ sở báo cáo tiến độ triển khai dự án, thực hiện và báo cáo chương trình giám sát trong giai đoạn thi công; đề nghị 16 dự án báo cáo kết quả thực hiện các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành; kiểm tra 29 dự án trong quá trình thi công (sau khi ĐTM được phê duyệt); Công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm: hướng dẫn 269 cơ sở thực hiện báo cáo giám sát và quan trắc môi trường năm 2019 (giai đoạn hoạt động) và lập Phương án BVMT; tiếp nhận, xử lý 653 lượt báo cáo kiểm soát ô nhiễm của các ngành Khoáng sản, Thủy sản, Du lịch, Xây dựng, Công nghiệp và Giao thông vận tải; Công tác quản lý chất thải nguy hại (CTNH): Tiếp nhận và cập nhập 360 lượt báo cáo quản lý CTNH của chủ nguồn thải CTNH; thẩm định và tham mưu cấp sổ Chủ nguồn thải nguy hại cho 13 cơ sở và cấp lại cho 07 Sổ chủ nguồn thải CTNH; hướng dẫn 413 chủ nguồn thải CTNH trên địa bàn tỉnh thực hiện thủ tục đăng ký chủ nguồn thải CTNH và báo cáo quản lý CTNH năm 2019; xác nhận báo cáo quản lý CTNH của 13 cơ sở. Hướng dẫn 264 cơ sở kê khai, nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp 2019 (01/01/2019 – 30/11/2019) tổng số tiền thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp là 754.522.265/540.000.000 triệu vượt 39% so với kế hoạch.

Về công tác quan trắc môi trường: công tác thu và phân tích mẫu quan trắc môi trường (môi trường nước mặt, nước biển ven bờ, nước ngầm, không khí xung quanh) đúng vị trí, tần suất, thông số theo kế hoạch mạng lưới quan trắc đã phê duyệt; Vận hành thường xuyên Trạm tự động quan trắc môi trường không khí tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang và Trạm không khí tại 14 Hoàng Hoa Thám với các thông số Bụi, CO, SO2. Lập các báo cáo kết quả quan trắc hàng tháng của 02 trạm tự động nêu trên, hoàn  thành báo cáo Thông tin môi trường năm 2019.

Về Lĩnh vực Tài nguyên nước - Khí thượng thủy văn và Biến đổi khí hậu: Tiếp nhận 101 hồ sơ kể cả hồ sơ chuyển tiếp từ năm 2018 qua là 33 hồ sơ. Đã tập trung giải quyết được 56/101 hồ sơ từ chối giải quyết 16 hồ sơ; Đã thanh kiểm tra 03 doanh nghiệp hoạt động khai thác và xả nước thải và Kiểm tra 14 doanh nghiệp đang hoạt động tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh về lĩnh vực tài nguyên nước theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Triển khai Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; thi hành các chính sách pháp luật đã được ban hành; Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đến các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước. Trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương nhiệm vụ “Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của địa phương”. Tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ “Xây dựng, triển khai nhân rộng các mô hình phòng tránh và cứu trợ phù hợp để kịp thời ứng phó và hạn chế tác động xấu của thiên tai” và nhiệm vụ “Lập, công bố dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối nội tỉnh và các sông suối quy định tại điểm b, khoản 1, điều 5 của Thông tư số 64”.

Lĩnh vực tài nguyên Khoáng sản: Tiếp nhận 09 hồ sơ và đã tập trung giải quyết 07 hồ sơ sớm hẹn và 02 hồ sơ đang dừng tính thời gian thẩm định. Thẩm định trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt 01 hồ sơ cải tạo đồng ruộng, thu hồi sét gạch ngói; quyết định phê duyệt 07 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền là 25.056.626.000 đồng; Tham mưu UBND tỉnh ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường (Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 16/4/2019); Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh - UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh về giám sát hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi; ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tài nguyên khoáng sản và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng kiểm tra định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản năm 2019 đối với 04 đơn vị khai thác khoáng sản.

Nguyễn Thị Hồng –VP Sở

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa