Home Các số bản tin Về việc hướng dẫn lắp đặt Hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục

Về việc hướng dẫn lắp đặt Hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục

Email In PDF.

Để triển khai thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục như sau:

1.  Về đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục

+   Đối tượng phải lắp đặt, Khu công nghiệp (KCN), cơ sở nằm trong KCN nhưng được miễn trừ đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung; Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP và có quy mô xả thải từ 500m3/ngày trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải (trong đó có loại hình: sản xuất giấy, bột giấy; nhuộm vải, nhiệt điện than, bia, chế biến thủy sản, mía đường); Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô xả thải từ 1000m3/ngày trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải; Cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; Các đối tượng khác do UBND cấp tỉnh quy định. Khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định trên lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục để theo dõi, giám sát và đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường đối với hệ thống xử lý nước thải của mình. Các cơ sở này được miễn thực hiện chương trình quan trắc nước thải định kỳ theo quy định của pháp luật.

+ Thời gian lắp đặt, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (bao gồm thiết bị quan trắc tự động, liên tục và thiết bị lấy mẫu tự động), có camera theo dõi, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Các dự án thuộc đối tượng ở trên đang triển khai xây dựng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục trước khi đưa dự án vào vận hành. Đối với trường hợp bị xử lý vi phạm hành chính (VPHC) đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt VPHC.

+ Thông số quan trắc, thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục gồm: lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD, amonia; Đối với dự án, cơ sở thuộc loại hình sản xuất công nghiệp có quy mô gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP, thông số môi trường đặc thù theo ngành nghề do cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) quyết định; Đối với nước làm mát có sử dụng chlorine hoặc hóa chất khử trùng gốc chlorine chỉ lắp đặt các thông số: Lưu lượng, nhiệt độ và chlorine; Đối tượng đã thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động được miễn thực hiện quan trắc nước thải định kỳ đối với các thông số đã được quan trắc tự động, liên tục.

+ Kiểm soát chất lượng của hệ thống, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục, có camera theo dõi phải được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng.

2.  Đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục

Đối tượng lắp đặt, Dự án, cơ sở thuộc danh mục các nguồn thải khí thải lưu lượng lớn quy định tại Phụ lục I Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP (trong đó có loại hình: Nhiệt điện không sử dụng hoàn toàn nhiên liệu là khí đốt, Xi măng, Lò hơi công nghiệp có tổng công suất các lò hơi 20 tấn hơi/giờ không sử dụng hoàn toàn nhiên liệu là khí đốt); Các lò đốt chất thải nguy hại; các lò đốt chất thải của cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung quy mô cấp tỉnh; Khí thải của các cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Cơ sở bị xử phạt VPHC đối với hành vi xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; Các đối tượng khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định trên lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục để theo dõi, giám sát và đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường đối với hệ thống, thiết bị xử lý khí thải của mình. Các cơ sở này được miễn thực hiện chương trình quan trắc khí thải định kỳ theo quy định của pháp luật.

Thời gian lắp đặt, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục, có camera theo dõi, truyền số liệu trực tiếp cho Sở TN&MT nơi có cơ sở trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Các dự án quy định phải lắp Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục nêu trên đang triển khai xây dựng, phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục trước khi đưa dự án vào vận hành. Đối với trường hợp bị xử lý VPHC đối với hành vi xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt VPHC.

3. Thông số quan trắc, các thông số môi trường cố định gồm: lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, O2 dư, bụi tổng, SO2, NOx và CO (trừ trường hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với một số lĩnh vực đặc thù không yêu cầu kiểm soát); Các thông số môi trường đặc thù theo ngành nghề được nêu trong báo cáo và quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch BVMT được xác nhận; Đối tượng đã lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục được miễn thực hiện quan trắc khí thải định kỳ đối với các thông số đã được quan trắc tự động, liên tục.

4. Kiểm soát chất lượng của hệ thống, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục, có camera theo dõi phải được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng.

Minh Châu - CCBVMT

Nguồn: Theo Văn bản số 1085/TCMT-QTMT ngày 22/3/2019 của Tổng cục Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số hoạt động đảm bảo yêu cầu kiểm soát chất lượng hệ thống đối với trạm quan trắc tự động, liên tục

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa