Home Các số bản tin Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Email In PDF.

Ngày 04/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương  đã ban hành Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung Hướng dẫn được cụ thể như sau:

Về Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề. Gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 đồng thời với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 30-KH/TU và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh; công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các ngành từ tỉnh đến cơ sở cần lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020. Lấy kết quả thực hiện làm căn cứ để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2020.

Về nội dung học tập, liên hệ

1.Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tị nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

2. Cấp ủy, chính quyền các cấp lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Các chi bộ thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước đến nay. Từng đảng viên chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ.

3. Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phâns đấu, làm theo.

Về học tập và tuyên truyền nội dung Chuyên đề 2020

Tùy theo điều kiện của từng địa phương, đơn vị, việc tổ chức hội nghị cho cán bộ chủ chốt, báo cáo viên để nghe giới thiệu các chuyên đề, tác phẩm phải báo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí tốn kém;Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chỉ đạo và chuẩn bị nội dung liên quan đến chuyên đề để học tập, thảo luận; Sau học tập các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tịch cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên; Phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự, trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Thời gian trong năm 2020.

Thanh Tùng - TTCNTT

Nguồn: Theo Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa