Home Các số bản tin Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Chi cục quản lý đất đai.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Chi cục quản lý đất đai.

Email In PDF.

Năm 2019, Chi cục quản lý đất đai cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn theo Kế hoạch do Sở giao và các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên Môi trưởng và UBND tỉnh.

Cụ thể, Công tác tham mưu lãnh đạo sở ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ: Đã tham mưu Văn bản số 5592 - 5598/TB-STNMT ngày 20/12/2018 về việc Tiếp tục tổ chức rà soát và có thông báo về những trường hợp hết hạn sử dụng đất trong năm 2018 và Thông báo các trường hợp không được gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất có thời hạn; Đã tham mưu Sở trình UBND tỉnh VB chỉ đạo UBND cấp xã, UBND cấp huyện báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định Điều 50 Luật Đất đai 2013 tại văn bản số 1411/STNMT-CCQLĐĐ ngày 09/04/2019; Đã làm văn bản đôn đốc, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 tại văn bản số 1407/ STNMT-CCQLĐĐ ngày 09/04/2019; Lấy ý kiến và họp các ngành về việc tham mưu sửa đổi Quyết định số 31/QĐ-UBND và Quyết định số 32/ QĐ-UBND về hạn mức giao đất là người sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh, điều kiện tách thửa đất tại Văn bản số 1570/STNMT-CCQLĐĐ ngày 17/04/2019 và Văn bản số 3073/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/07/2019;  Đã tổ chức họp thông qua ngày 23/8/2019 và đang tiếp tục tổng hợp ý kiến của các đơn vị. Đã tham mưu Báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai và tác động của chính sách đến KTXH năm 2018 (K3 Điều 200 Luật ĐĐ; các điều 92, 93, 94 và K2, 3 Đ 95 NĐ 43; Văn bản số 3512/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 5/8/15; 1678/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 31/8/16) tại Văn bản số 44/BC-STNMT ngày 11/04/2019. Đã tiếp nhận và triển khai phần mềm quản lý và thu thập thông tin xây dựng CSDL về các hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh do TTCNTT chuyển giao để phục vụ công tác tham mưu và quản lý hồ sơ, tại Văn bản số 118/CCQLĐĐ-NV ngày 04/05/2019. Đã phối hợp Văn phòng Đăng ký hoàn thành việc xây dựng phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các cấp hành chính tại địa phương, tại Văn bản số 130/ CCQLĐĐ-NV ngày 17/05/2019. Đã tham mưu UBND tỉnh việc xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kiểm kê đất đai tại văn bản số 2138/ STNMT- CCQLĐĐ ngày 22/05/2019…

Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn QSD đất: hoàn thành việc tham mưu lãnh đạo Sở giải quyết 100% hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn quyền sử dụng đất đúng thời hạn. Tính đến ngày 17/12/2019 tổng số hồ sơ tiếp nhận 214 (trong đó 14 hồ sơ chuyển từ năm 2018 sang, nhận trong năm 2019 là 200); đã giải quyết 206 (đạt 98%), trong đó giải quyết đúng hạn 202 hồ sơ, giải quyết trễ hẹn 04 hồ sơ còn lại 08 hồ sơ đang giải quyết theo quy trình. Đã giải quyết 64 hồ sơ Thẩm định cấp Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trong năm 2019 tiếp nhận 57 hồ sơ đạt 100%.

Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Đã hoàn thành việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch đã được phê duyệt và tham mưu văn bản cho UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị cấp huyện cấp xã tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch năm 2019; Hoàn thành việc thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2019 của 8/9 đơn vị (trừ huyện Trường Sa); Đã tham mưu UBND tỉnh trình HDND tỉnh ban hành Nghị quyết về thu hồi và Nghị quyết chuyển mục đích năm 2019 tại văn bản số 2459/STNMT ngày 13/06/2018; Đã tham mưu UBND tỉnh trình HDND tỉnh thông qua danh sách dự án công trình chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích sử dụng khác năm 2019. Đã tham mưu hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chính sách về pháp luật đất đai đối với hộ gia đình cá nhân; Thường xuyên tham gia góp ý chủ trương đầu tư; Góp ý dự án, đồ án quy hoạch; Góp ý chấp thuận, công nhận chủ đầu tư dự án; thời hạn hoạt động dự án đúng thời gian quy định.

Thống kê đất đai: hoàn thành thẩm định kết quả thống kê đất đai do VPĐK đất đai lập để Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký phê duyệt và báo cáo Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về kết quả thống kê đất đai của tỉnh năm 2019.

Công tác xây dựng báo cáo: đang tổng hợp tham mưu văn bản báo cáo UBND tỉnh Danh sách các tổ chức hết thời hạn sử dụng đất trong năm 2019; đồng thời thông báo để các tổ chức này biết để thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật; Đã tham mưu văn bản yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất đai và tác động của chính sách đến KTXH và môi trường năm 2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh vào tháng 12/2019; Đã thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ các dự án bất động sản gửi Sở Xây dụng theo quy định; Đã tham gia phối hợp với sở tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ lần 2 trong năm tại Hội trường tầng 5 Sở Tài nguyên và Môi trường; Hoàn thành việc tham mưu, giải quyết 100% hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chi cục; Hoàn thành các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

Công tác tham mưu giải quyết hồ sơ: Góp ý chấp thuận chủ trương đầu tư: 89 dự án; Góp ý dự án, đồ án quy hoạch: 67 dự án; Góp ý chấp thuận, công nhận chủ đầu tư dự án; thời gian hoạt động dự án: 19 dự án.

Công tác tham mưu và giải quyết văn bản: Đã tiếp nhận xử lý 10.326 văn bản đến (UBND tỉnh 4.261 Sở ngành 5.936, trung ương 84, Công dân 45) tổng số văn bản phải xử lý 9.346 văn bản, đã xử lý 10.326 văn bản). Tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường ký 58 Hợp đồng thuê đất.

Phạm Nhung - TTCNTT

Nguồn: Báo cáo của CCQLĐĐ.

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa