Home Các số bản tin Đánh giá hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Đánh giá hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Email In PDF.

Đo đạc bản đồ không còn là lĩnh vực mới mẽ trong ngành tài nguyên và môi trường, song việc các công ty tư nhân tham gia vào công tác đo đạc bản đồ và cơ quan quản lý nhà nước quản lý công tác đo đạc bản đồ trong thời kỳ này lại trở thành câu chuyện mới mẽ.

Trong những năm qua, hoạt động đo đạc bản đồ ở Khánh Hòa có khối lượng công việc ổn định. Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác đo đạc bản đồ địa chính chính quy với 6/8 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện đảo Trường Sa), có 02 đơn vị  hành chính chưa hoàn chỉnh, cụ thể huyện Diên Khánh có 03/19 xã và Thị xã Ninh Hòa có 07/27 xã có bản đồ địa chính chính quy. Riêng bản đồ đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh có Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương đã hoàn thành công tác đo đạc, cắm mốc ranh giới; công tác quản lý đo đạc bản đồ địa chính, địa giới hành chính, đo đạc bản đồ lâm nghiệp, thủy sản, khai thác khoáng sản, bản đồ chuyên đề…đã được thống nhất quản lý, hệ thống bản đồ nền và mốc tọa độ dùng chung bước đầu khai thác sử dụng có hiệu quả.

Với 05 dự án, đề án, nhiệm vụ về hoạt động đo đạc bản đồ thực hiện đến năm 2019 UBND tỉnh đã phê duyệt và sử dụng ngân sách địa phương khoảng 27,8 tỷ đồng, tập trung vào 02 dự án: “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào quản lý cơ sở hạ tầng  kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa” kinh phí khoảng 27.500.000.000 đồng, dự án: “Đo đạc hoàn thiện bản đồ địa chính, đăng ký đất đai chuẩn bị hồ sơ cấp GCNQSD đất và xây dựng CSDL địa chính tại khu vực Bích Đầm, đảo Hoàn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang”  kinh phí gần 300.000.000 đồng.

Theo kiểm tra, thống kê hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3154 mốc địa chính và 198 mốc địa chính cơ sở. Trong đó có 12 mốc địa chính cơ sở bị mất với các số hiệu sau: 935412, 923412, 923428, 923426, 923458, 923440, 923446, 923417, 922414, 923451, 935409, 923422,  01 mốc bị hư hại số hiệu mốc là 935404.

Kết quả xây dựng dữ liệu địa chính thuộc trách nhiệm được quy định tại Điều 27 của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ như sau:

Về dữ liệu địa chính: 06/08 huyện, thành phố đã xây dựng theo dự án VLAP, huyện Diên Khánh và Thị xã Ninh Hòa đang triển khai xây dựng theo dự án VILG và đang chuẩn hóa, cập nhật CSDL.

Về dữ liệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất: đã xây dựng theo đề án Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu bản đồ trực tuyến hiện đang được chuẩn hóa, cập nhật.

Về dữ liệu bản đồ hiện trạng công trình ngầm: đang được xây dựng CSDL theo dự án trên cơ sở tích hợp dữ liệu hạ tầng mạng lưới điện, cấp thoát nước, viễn thông của các ngành.

Về dữ liệu bản đồ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, ứng phó biến đổi khí  hậu: xây dựng phân hệ dữ liệu ngành phòng cháy chữa cháy. Sẽ hướng đến xây dựng dữ liệu bản đồ về phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu theo quy định.

Về dữ liệu bản đồ quy hoạch tỉnh, bản đồ quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, quy hoạch đo thị, quy hoạch nông thôn: đang được xây dựng theo nhóm CSDL quy hoạch.

Các loại dữ liệu bản đồ nêu trên được phân nhóm và tích hợp vào CSDL của dự án  “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào quản lý cơ sở hạ tầng  kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa” do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì và đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Nhìn chung, các hoạt động đo đạc bản đồ chuyên ngành như giao thông, thủy lợi, xây dựng và thành lập bản đồ chuyên đề các ngành có tính ràng buộc chưa cao nên ảnh hưởng đến việc quản lý công trình, thành lập bản đồ rất khó khăn, chưa tập trung thống nhất, đặc biệt chưa được kiểm soát sản phẩm. Việc ứng dụng các công nghệ mới trong hoạt động đo đạc bản đồ còn nhiều hạn chế do chưa có văn bản quy phạm pháp luật cụ thể, cán bộ quản lý chuyên ngành còn nhiều hạn chế về chuyên môn, chưa nắm bắt kịp tốc độ phát triển công nghệ nên còn gặp nhiều khó khăn. Công tác quản lý, bảo vệ các loại mốc đo đạc còn hạn chế trong việc xây dựng CSDL, hồ sơ chủ yếu là bản giấy được lưu trữ tại UBND xã đã trải qua nhiều thời kỳ nên bị hư hỏng, không đầy đủ.

Lệ Huyền -TTCNTT

Nguồn: Báo cáo số 02/BC-STNMT  ngày 10/01/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa