Home Các số bản tin Chi cục bảo vệ môi trường Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg năm 2019

Chi cục bảo vệ môi trường Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg năm 2019

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp với Văn phòng Sở báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQCP và Chỉ thị số 26/CT-TTg tổng kết năm 2019. Chi cục Bảo vệ Môi trường (BVMT) đã tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg năm 2019.

Về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chi cục đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Thực hiện tốt Quy chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 23/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ: Đã xây dựng quy trình ISO đối với 9 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông áp dụng tại Chi cục; công bố công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tham mưu giải quyết của phòng tại khu vực Phòng Một cửa và thực hiện công tác giải quyết hồ sơ theo quy trình Một cửa và được công bố trên trang điện tử http://tthc.stnmt.khanhhhoa.gov.vn đúng quy định.

Từ ngày 13/8/2018, Chi cục BVMT bắt đầu thực hiện xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử (giải pháp kiến trúc mới) tại địa chỉ http://motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

Chi cục BVMT đã thay thế 04 quy trình ISO theo quy định của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, bao gồm các quy trình: Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án. Thực hiện tốt cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định TTHC.

Từ đầu năm 2019, Chi cục thực hiện phát phiếu câu hỏi đo lường sự hài lòng của các tổ chức/công dân và chưa nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân nào trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xã hội phát triển: Phòng thường xuyên phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham gia đầy đủ các buổi đối thoại với doanh nghiệp do UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức; tận tình hướng dẫn doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo đúng quy định. Thường xuyên quán triệt đến công chức và nhân viên trong phòng về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; thực hiện kế hoạch tự kiểm tra nội bộ theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng để chủ động phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng mới phát sinh; phối hợp các cơ quan/đơn vị liên quan thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại về lĩnh vực môi trường; thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xã hội phát triển: Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trên trang web điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham gia đầy đủ các buổi đối thoại với doanh nghiệp do UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức; hướng dẫn doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo quy định. Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến ở mức độ 3 (thủ tục Cấp Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại), giảm thời gian đi lại cho tổ chức, cá nhân.

Về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chi cục đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin: sử dụng mạng LAN, INTERNET, quản lý công việc trên phần mềm quản lý văn bản Eoffice, giải quyết TTHC liên quan trên phần mềm Một cửa, 100% công chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ để trao đổi công văn, giải quyết công việc. Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; đeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được vào casino đánh bạc dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Thời gian qua, Chi cục đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp; công tác cải cách hành chính luôn được quan tâm, tạo điều kiện và đẩy mạnh thực hiện; chất lượng giải quyết các TTHC được nâng cao và tập trung giải quyết kịp thời.

Lê Trọng Tuệ -TTCNTT

Nguồn: Theo Công văn số 865/CCBVMT-KSON ngày 02/12/2019

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa