Home Các số bản tin Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về gửi, nhận văn bản điện tử trong năm 2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về gửi, nhận văn bản điện tử trong năm 2020

Email In PDF.

Theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Qua sơ kết 1 năm của báo cáo Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ có một số ý kiến chỉ đạo như sau:

Đối với các Bộ, ngành địa phương.

+ Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gương mẫu trong sử dụng chữ ký số các nhân phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng, hoàn thành trước tháng 6 năm 2020;

+ Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp;

+ Tổ chức liên thông, kết nối các phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) các cấp, hoàn thành kết nối trong tháng 6 năm 2020;

+ Kịp thời ban hành, sửa đổi quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản theo quy định trước tháng 02 năm 2020;

+ Thường xuyên bám sát, bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ hệ thống theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông cho phần mềm QL VB&ĐH. Bên cạnh đó có cơ chế bảo đảm khả năng hoạt động ổn định đối với hạ tầng kỹ thuật phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử ( máy chủ bảo mật, đường truyền), có phương án dự phòng trong trường hợp sự cố xảy ra; chịu tách nhiệm nếu để lộ lọt thông tin trong quá trình gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý công việc trên môi trường mạng;

+ Không gửi các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc giấy đối với các văn bản theo danh mục đã thống nhất với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, áp dụng từ ngày 01/02/2020;

+ 100% văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia phải được tích hợp chữ ký số và được xác thực theo quy định tại Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ TTTT; đầy đủ nội dung đính kèm; tuân thủ các quy định về thời gian gửi, nhận văn bản; cập nhật đầy đủ nội dung thông tin, bảo đảm đúng thể thức văn bản điện tử theo quy định; gửi văn bản điện tử đúng thẩm quyền.

Đối với Văn phòng Chính phủ.

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá đôn đốc, tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương trong triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg để đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ được giao; Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thống nhất danh mục văn bản gửi, nhận văn bản điện tử không kèm theo văn bản giấy, áp dụng từ ngày 01/02/2020; Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ và các cơ quan liên quan bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, hoạt động thông suốt, ổn định của Trục liên thông văn bản quốc gia theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Đối với Bộ Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Văn phong Chính phủ, Bộ Công an và các cơ quan thường xuyên giám sát, kiểm tra đánh gíá an toàn thông tin hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia. Điều phối huy động ứng phó, khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng trên Trục liên thông văn bản quốc gia; kiểm soát quá trình vận hành, bảo đảm đường truyền Mạng số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước hoạt động thông suốt, ổn định đáp ứng yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công atsc bảo đảm an toàn thông tin cho Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật.

Đối với Ban Cơ yếu Chính phủ ( Bộ Quốc phòng)

Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai cấp phát đầy đủ chứng thưu số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019; Nghiên cứu, triển khai phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành, địa phương chủ trì triển khai thực hiện một số hoạt động cung cấp, quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2020; Nghiên cứu phương án, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, cấp đổi chữ ký số một cách khoa học, rút ngắn thời gian cấp đổi chữ ký số theo quy định tại Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018.

Tuấn Vũ - TTCNTT

Nguồn: Theo Công văn 11796/VPCP-KSTT   ngày 26/12/2019 của Văn phòng Chính phủ

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa