Home Các số bản tin Chỉ thị tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Chỉ thị tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Email In PDF.

Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng là năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, làm cơ sở để xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước (NSNN) thời kỳ ổn định ngân sách 2010-2025. Năm 2020 còn là năm tổ chức nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn như: 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức các sự kiện năm Việt Nam là chủ tịch ASEAN. Dự báo tình hình trong tỉnh có những chuyển biến tích cực; tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh,… diễn biến phức tạp, dự kiến có tác động bất lợi đến sự phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện các nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Khánh Hòa. Để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2020 của tỉnh Khánh Hòa và chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII đã đề ra.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020 của Chính phủ. Trong đó, Cơ quan Thuế, Hải quan theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực, từng sắc thuế và có phương an chỉ đạo, điều hành kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát với thực tế phát sinh; chủ động rà soát, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN đã được Chính phủ và HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2019. Cục Thuế tỉnh cần phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các dự án đã được Nhà nước giao đất và cho thuê đất, kịp thời thực hiện ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định để giảm số nợ thuế phát sinh. Phấn đấu kết thúc năm 2020, giảm tỷ lệ nợ đóng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách và UBND các huyện, thị xã, thành phố chấp hành nghiêm kỷ luật tài chính- ngân sách nhà nước, tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước. Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý ngân sách nhà nước. Đến ngày 30/6/2020, những khoản chi thường xuyên đã có trong dự toán nhưng chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì kiên quyết cắt giảm để bổ sung dự phòng ngân sách, trừ trường hợp đặc biệt được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Thực hiện việc rà soát, đối chiếu giữa số đối tượng được giao dự toán với số đối tượng thực tế, báo cáo, đề xuất cơ quan tài chính các cấp để kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Từ ngày 01/7/2020, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền lương hiện có để thực hiện. Ngoài ra, kiểm soát chặt chẽ bội chi NSNN, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi để giảm bội chi NSNN. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đề ra.

Kho bạc nhà nước các cấp cần tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách, đảm bảo mọi khoản chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do cấp có thẩm quyền ban hành. Thực hiện đầy đủ nguyên tắc kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư và nhà thầu được tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành đúng với quy định. Đôn đốc các chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương thanh toán khối lượng đã được tạm ứng, nhằm hạn chế chi chuyển nguồn tạm ứng vốn đầu tư sang năm sau. Trên cơ sở khối lượng thực hiện của dự án, công trình, Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm trong việc giải ngân, thanh toán vốn cho các chủ đầu tư. Chủ động lập kế hoạch nguồn vốn, kế hoạch chi trả, thanh toán đảm bảo đầy đủ, kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chi theo phương án điều hành ngân sách hàng quý của cơ quan tài chính cung cấp; ưu tiên nguồn vốn chi cho các khoản thanh toán cá nhân và các khoản chi cho công tác an sinh xã hội. Đối với những khoản chi có tính chất thời vụ hoặc chỉ phát sinh vào một số thời điểm như đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa lớn và các khoản có tính chất không thường xuyên khác thực hiện thanh toán theo tiến độ, khối lượng công việc căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Cơ quan tài chính tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; chủ động tham mưu UBND các cấp tổ chức điều hành ngân sách năm 2020 theo dự toán đã được Hội đồng nhận dân quyết định, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi, sử dụng nguồn tăng thu dự toán để bố trí các nhiệm vụ chi phát sinh trong năm và điều chỉnh các nhiệm vụ chi được giao đầu năm, ưu tiên bố trí kinh phí để tổ chức Đại hội đảng các cấp, các hoạt động năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, kỷ niệm các ngày lễ lớn...

Phạm Nhung - TTCNTT

Nguồn: Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 07/2/2020

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 05 Tháng 5 2020 09:37 )  
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa