Home Các số bản tin Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW

Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 1047/UBNDTH ngày 07/02/2020 về việc cung cấp số liệu báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Căn cứ Công văn số 224/SNV-TCBC ngày 10/02/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa về việc phối hợp, báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW. Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) báo cáo như sau:

Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII):

Khối cơ quan hành chính: Theo tinh thần chung, Sở TN&MT từng bước sắp xếp, kiện toàn các tổ chức bộ máy, thực hiện xây dựng kế hoạch tinh giảm biên chế hàng năm; số lượng cấp phó trong cơ quan đơn vị không vượt quá số lượng theo quy định.

Ngày 08/5/2019, Sở TN&MT đã có Tờ trình số 280/TTr-STNMT-VP về việc xin chủ trương sát nhập các phòng chuyên môn của Sở theo tinh thần Nghị quyết TW 6 (Khóa XII) với 02 nội dung cụ thể: Sát nhập Phòng Giá đất – BTTĐC Sở TN&MT vào Chi cục Quản lý đất đai Sát nhập Phòng Nước, KTTV và BĐKH vào Phòng Khoáng sản.

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 6034/UBND-TH về việc thống nhất về việc sáp nhập Phòng Nước, KTTV và BĐKH vào Phòng Khoáng sản và tiếp tục rà soát lại việc sáp nhập Phòng Giá đất – BTTĐC vào Chi cục Quản lý đất đai; Ngày 25/10/2019, Sở TN&MT đã có Tờ trình số 657/TTr-STNMT trình UBND tỉnh và Sở Nội vụ về việc đề nghị phê duyệt Đề án sửa đổi cơ cấu tổ chức Sở TN&MT. Sở TN&MT đã rà soát, đối chiếu với điều kiện thực tế của cơ quan tiến hành xây dựng Đề án và đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, ngày 13/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3733/QĐ-UBND về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở TN&MT.

Về cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường như sau: Lãnh đạo Sở: Có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Các phòng chức năng thuộc Sở gồm: Văn phòng; Thanh tra Sở; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám; Phòng Khoáng sản – Nuớc – Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu. Sát nhập Phòng Giá đất – Bồi thường tái định cư vào Chi cục Quản lý đất đai. Bỏ các phòng chuyên môn tại các Chi cục Biển – Hải đảo; Chi cục Bảo vệ môi trường; Chi cục Quản lý đất đai; và Trung tâm Công nghệ thông tin (làm việc theo chế độ thủ trưởng với chuyên viên).

Các đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Quan trắc TN&MT (hoạt động tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính); Văn phòng Đăng ký đất đai (hoạt động tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính); Trung tâm Phát triển quỹ đất; Trung tâm Công nghệ thông tin.

Căn cứ nghị định số 141/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 451/QĐ-STNMT ngày 29/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao quyền tự chủ chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2017 – 2019 đối với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 35/QĐ-STNMT ngày 22/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao quyền tự chủ chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2019-2021 đối Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa (bao gồm Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và 08 chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện).

Kết quả 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban chấp hành Trung ương:

Khối cơ quan hành chính nhà nước: Hàng năm, Sở TN&MT luôn căn cứ vào vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt để bố trí sắp xếp công chức đúng theo vị trí việc làm tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Về số lượng biên chế công chức hành chính: Kể từ năm 2015 cho đến nay Sở TN&MT đã tinh giản biên chế hàng năm theo lộ trình tinh giản, cụ thể:

Năm 2015, Sở TN&MT được UBND tỉnh Khánh Hòa giao chỉ tiêu biên chế 70 biên chế công chức hành chính tại Quyết định số 3927/QĐUBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa.; Năm 2016, Sở TN&MT được UBND tỉnh Khánh Hòa giao chỉ tiêu biên chế 70 biên chế công chức hành chính tại Quyết định số 1556/QĐUBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Năm 2017, Sở TN&MT được UBND tỉnh Khánh Hòa giao chỉ tiêu biên chế 69 biên chế công chức hành chính tại Quyết định số 454/QĐUBND ngày 22/02/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Số lượng biên chế công chức đã giảm 01 biên chế so với năm 2016; Năm 2018, Sở TN&MT được UBND tỉnh Khánh Hòa giao chỉ tiêu biên chế 68 biên chế công chức hành chính tại Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Số lượng biên chế công chức đã giảm 01 biên chế so với năm 2017; Năm 2019, Sở TN&MT được UBND tỉnh Khánh Hòa giao chỉ tiêu biên chế 67 biên chế công chức hành chính tại Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Số lượng biên chế công chức đã giảm 01 biên chế so với năm 2018; Năm 2020, Sở TN&MT được UBND tỉnh Khánh Hòa giao chỉ tiêu biên chế 66 biên chế công chức hành chính tại Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Số lượng biên chế công chức đã giảm 01 biên chế so với năm 2019. Qua đó, cho thấy số lượng biên chế công chức hành chính Sở TN&MT đã giảm 04 biên chế kể từ khi thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban chấp hành Trung ương.

Hiện nay, Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước về ngành tài nguyên môi trường, là một ngành nhiều khá phức tạp bao gồm nhiều lĩnh vực nhạy cảm nhất là về công tác bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, công tác giá đất, công tác khoáng sản và tài nguyên nước, KTTV và Biến đổi khí hậu…… công tác thanh tra kiểm tra nhiều. Trong khi biên chế công chức hành chính chỉ 66 biên chế. Sở TN&MT gặp rất nhiều khó khăn trong việc bố trí và sắp xếp công tác chuyên môn đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Năm 2015, Sở TN&MT được UBND tỉnh Khánh Hòa giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc Sở 203 biên chế tại Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa;  Năm 2016, Sở TN&MT được UBND tỉnh Khánh Hòa giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc Sở 203 biên chế tại Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày11/02/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Năm 2017, Sở TN&MT được UBND tỉnh Khánh Hòa giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc Sở 203 biên chế tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 11/02/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Năm 2018, Sở TN&MT được UBND tỉnh Khánh Hòa giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc Sở 71 biên chế tại Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 11/02/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa: Trung tâm Công nghệ thông tin: 17 biên chế; Trung tâm Phát triển Quỹ đất: 44 biên chế; Năm 2019, Sở TN&MT được UBND tỉnh Khánh Hòa giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc Sở 49 biên chế tại Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa: Trung tâm Công nghệ thông tin: 15 biên chế Trung tâm Phát triển Quỹ đất: 34 biên chế; Số lượng biên chế sự nghiệp năm 2018 so với năm 2019 đã giảm trên 10% so với quy định lộ trình tinh giảm biên chế sự nghiệp 10% hàng năm.

NguyễnThị Vân - TTCNTT

Nguồn: Báo cáo số 10/BC-STNMT-VP ngày 17/02/2020

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa