Home Các số bản tin Kết quả thực hiện công tác Quý I năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả thực hiện công tác Quý I năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Email In PDF.

Quý I/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành tốt công việc được giao.

Về lĩnh vực tài nguyên đất: đã giải quyết 15/28 hồ sơ về giao đất, thuê đất, gia hạn sử dụng đất hiện còn 13 hồ sơ đang giải quyết. Công tác về cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các tổ chức: tiếp nhận 32.695 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất và 5.476 hồ sơ của kỳ trước chuyển qua tổng cộng là 38.171 hồ sơ; trong đó có 2.314 hồ sơ không đủ điều kiện. Đã tập trung giải quyết và giao được 25.331 Giấy chứng nhận QSD đất các loại gồm Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho tổ chức: 07; Giấy chứng nhận QSD đất cho cá nhân, hộ gia đình: 946; Cấp mới Giấy chứng nhận cho tổ chức do biến động: 181; Cấp mới Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân do biến động: 10.171; chỉnh lý Giấy chứng nhận đã tổ chức: 12; Chỉnh lý Giấy chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình: 5.385; đăng ký thế chấp cho 5.229; xóa thế chấp cho 3.400 Giấy chứng nhận QSD đất.

Công tác về giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư: đã giải quyết 136/141 hồ sơ về giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Chuyển thông tin địa chính cho Cục Thuế thu tiền sử dụng đất cho Cục Thuế tỉnh được 6 trường hợp dự án có giá trị thửa đất dưới 20 tỷ đồng và các trường hợp khác theo quy định.

Công tác Phát triển quỹ đất: đã hoàn thành Dự án xử lý nước thấm qua đáy mương thoát lũ phía Tây, khu dân cư Đường Đệ, hiện đang tiến hành thủ tục bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành. Hoàn thành hạng mục Mương thoát lũ giai đoạn 2 (gói thầu 2A – 3A) đạt 70% khối lượng do vướng mắc một số phát sinh về mặt bằng, hiện đang xử lý vướng mắc để hoàn thành gói thầu 3A. Thi công đạt 98% khối lượng hạng mục mở rộng đường dân sinh phục vụ thi công hạ cốt nền khu nhà biệt thự Đường Đệ. Phối hợp với các cơ quan đại diện UBND thành phố Nha Trang bàn giao hiện trạng các hạng mục công trình dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư Đường Đệ theo Thông tư số 413/TB-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Công tác đo đạc, bản đồ và viến thám: thực hiện thẩm định bản Trích đo địa chính khu đất để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận QSD đất: 12 công trình; phương án thi công trích đo địa chính: 05 công trình. Báo cáo Bộ TNMT hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2019. Báo cáo UBND tỉnh việc thu hồi đất của Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Khánh Hòa theo Quyết định số 3381/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tình Khánh Hòa. Đề nghị các đơn vị hoạt động đo đạc và bản đồ về việc thể hiện đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm trên mảnh trích đo địa chính cho các tổ chức, cá nhân có sử dụng khu vực biển. Hoàn thành đo đạc 2.759/3.319 hợp đồng đo đạc.

Về lĩnh vực môi trường: trong Quý I, tổng số hồ sơ nhiệm vụ môi trường thụ lý là 22 nhiệm vụ (năm 2018: 02 nhiệm vụ; năm 2019: 08 nhiệm vụ; năm 2020 là 12 nhiệm vụ); đang thụ lý 18 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường; đã tập trung tham mưu giải quyết được 6/18 hồ sơ; cấp xác nhận 01 kế hoạch bảo vệ môi trường. Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công tác kiểm soát ô nhiễm: tiếp nhận 123 lượt báo cáo kiểm soát ô nhiêm của các ngành Khoáng sản, Thủy sản, Du lịch, Xây dựng, Công nghiệp và Giao thông vận tải. Công tác chất thải nguy hại: tiếp nhận và cập nhật 178 lượt báo cáo quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải nguy hại. Thẩm định và ra 30 Thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp quý IV của các cơ sở có lưu lượng nước thải từ 20 m3/ngày đêm và báo cáo về việc báo cáo tình hình thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải năm 2019. Thực hiện lấy và phân tích mẫu môi trường tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2020 đúng vị trí, tần suất, thông số theo Quy hoạch mạng lưới quan trắc của tỉnh đã phê duyệt (môi trường nước mặt tại 19 vị trí, nước biển ven bờ tại 16 vị trí, không khí xung quanh tại 15 vị trí, nước ngầm tại 13 vị trí).

Công tác giải quyết hồ sơ hoạt động tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và khoáng sản: triển khai Luật tài nguyên và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; thi hành các chính sách pháp luật đã được ban hành và tổ chức, triển khai đến địa phương việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thủy văn năm 2020. Tiếp nhận 31 hồ sơ về lĩnh vực tài nguyên nước, đã giải quyết 6/31 hồ sơ và 07 hồ sơ về lĩnh vực khoáng sản (đã giải quyết 1/6 hồ sơ).

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại và tiếp dân được Sở Tài nguyên và Môi trường đặc biệt coi trọng. Trong quý I, Sở đã tiếp nhận 60 đơn (chưa kể 07 đơn kỳ trước chuyển qua) gồm 38 đơn khiếu nại, 05 đơn tranh chấp và 17 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó có 23 đơn thuộc trách nhiệm tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay Sở đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết được 03 đơn còn 20 đơn đang tiến hành xác minh. Đối với đơn thư không thuộc thẩm quyền, Thanh tra Sở đã tiếp nhận và đã tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành 36 văn bản chuyển đơn, hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với đơn không thuộc thẩm quyền; đồng thời xử lý lưu đơn đối với 06 đơn không đủ điều kiện xử lý. Ngoài ra, Sở cũng đã kết thúc 03 đoàn thanh tra, kiểm tra và triển khai 03 đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Phạm Nhung - TTCNTT

Nguồn: Báo cáo số 30/BC-STNMT ngày 25/3/2020

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa