Home Các số bản tin Chi cục Bảo vệ môi trường đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020

Chi cục Bảo vệ môi trường đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020

Email In PDF.

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ngay từ đầu năm 2020, Chi cục bảo vệ môi trường đã xây dựng và ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 tại Quyết định số 81/QĐ-CCBVMT ngày 19/02/2020 và Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính được ban hành tại Quyết định số 117/QĐ-CCBVMT ngày 05/3/2020.

Theo đó, Chi cục đã thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai thực hiện việc công bố công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tham mưu giải quyết của Chi cục tại khu vực Phòng Một cửa đúng theo quy định. Ngày 05/3/2020, Chi cục đã có công văn số 116/CCBVMT báo cáo Văn phòng Sở về việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lãnh vực môi trường theo Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh.

Tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại bộ phận “một cửa”, số lượng hồ sơ tiếp nhận trong năm quý I năm 2020 (tính đến ngày 05/3/2020):

TT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

Tổng cộng

12

04

08

11

03

00

01

01

00

 

Công tác tiếp nhận và trả kết quả trong quý I/2020, Chi cục hiện chưa có trường hợp hồ sơ tiếp nhận bị trễ hạn hoặc quá hạn; tiếp tục thực hiện cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định, thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng quy định hành chính, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của Chi cục.

Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, Chi cục thực hiện theo đúng quy định của nhà nước; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai thực hiện rà soát, thống kê bổ sung các thủ tục hành chính được Chi cục thực hiện thường xuyên và có báo cáo kịp thời với Văn phòng Sở.

Chi cục chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định; hoàn thiện quy chế làm việc, quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ, công chức và cơ chế phối hợp trong nội bộ cơ quan. Thực hiện cải cách hành chính công theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và Quy chế chi tiêu nội bộ được ban hành tại Quyết định số 455/QĐ-CCBVMT ngày 12/6/2018.

Công tác hiện đại hóa hành chính được đẩy mạnh và đồng bộ công tác thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường; đảm bảo thời gian thực hiện thủ tục hành chính theo quy định. Cán bộ, công chức trong Chi cục sử dụng mạng LAN, INTERNET, quản lý công việc trên phần mềm quản lý văn bản Eoffice, giải quyết thủ tục hành chính liên quan trên phần mềm một cửa, sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi công văn, giải quyết công việc. Đẩy mạnh áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đối với lĩnh vực môi trường.

Trong thời gian tới, tập thể cán bộ, công chức Chi cục bảo vệ môi trường quyết tâm thực hiện và hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của toàn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Lê Trọng Tuệ - TTCNTT

Nguồn: Công văn  Số 118/CCBVMT ngày 06/3/2020

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa