Home Các số bản tin Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thực hiện triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ ngày 04/02/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thực hiện triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ ngày 04/02/2020

Email In PDF.

Ngày 18/3/2020, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2364/UBND-KSTT về việc tăng cường  triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy.

Theo đó, thực hiện Văn bản số 11796/VPCP-KSTT ngày 26/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc gửi, nhận văn bản điện tử và Văn bản số 775/VPCP-KSTT ngày 04/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện một số nội dung sau:

- Lãnh đạo đơn vị gương mẫu thực hiện sử dụng chữ ký số cá nhân để phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng; chấm dứt tình trạng ủy quyền hoặc giao chứng thư số cá nhân cho cán bộ cấp dưới hoặc cán bộ văn thư sử dụng, gây mất an toàn thông tin và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong hoạt động công vụ.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.

- Quán triệt và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy đối với Danh mục do Văn phòng Chính phủ công bố tại Văn bản số 775/VPCP-KSTT ngày 04/02/2020 và Danh mục văn bản quy định tại Điều 4, Điều 5 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

- Thực hiện tổ chức triển khai có hiệu quả việc gửi, nhận văn bản điện tử liên thông với các cơ quan Trung ương qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Đảm bảo 100% văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia phải được tích hợp chữ ký số

và được xác thực theo quy định;  đầy đủ nội dung đính kèm; tuân thủ các quy định về thời gian gửi, nhận văn bản; cập nhật đầy đủ nội dung thông tin, bảo đảm đúng thể thức văn bản điện tử theo quy định; gửi văn bản điện tử đúng thẩm quyền.

-Tăng cường công tác giám sát, bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ hệ thống theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông cho phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (VB&ĐH). Các cơ quan hiện đang lưu trữ riêng hệ thống QL VB&ĐH phải bảo đảm khả năng hoạt động ổn định đối với hạ tầng kỹ thuật phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử như: máy chủ bảo mật, đường truyền,….,  có phương án dự phòng trong trường hợp sự cố xảy ra; Thủ trưởng cơ quan đơn vị, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để lộ lọt thông tin bí mật nhà nước trong quá trình gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý công việc trên môi trường mạng. Và thực hiện Báo cáo gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/6/2020.

Về danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy (Công văn số 775/VPCP-KSTT), Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo danh mục văn bản bao gồm: 04 loại văn bản Quy phạm pháp luật (Thông tư; Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Quyết định của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã);  22 loại văn bản hành chính (Nghị quyết (cá biệt), Quyết định (cá biệt), Chỉ thị, Quy chế, Quy định, Thông cáo, Thông báo, Hướng dẫn, Chương trình, Kế hoạch, Báo cáo, Phương án, Đề án, Dự án, Báo cáo, Tờ trình, Công văn, Công điện, Giấy ủy quyền, Giấy mời, Phểu gửi, Phiểu chuyển, Phiểu báo).

Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành danh mục văn bản điện tử gửi kèm bản giấy (quy định tại Khoản 2, Điều 7, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018) đối chiếu với danh mục này để triển khai cho phù hợp. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Quý bộ, ngành, địa phương gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Văn phòng Chính phủ còn lưu ý thêm một số nội dung sau: Khuyến khích các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống hành chính nhà nước thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy theo danh mục đã ban hành; Văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy phải đáp ứng quy định tại Điều 6, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg; Văn bản quy phạm pháp luật theo danh mục nêu trên chỉ gửi bản giấy đến các cơ quan sau: cơ quan kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan đăng Công báo, đăng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Danh mục trên không áp dụng với các loại văn bản sau:

(1) Văn bản, hồ sơ thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

(2) Văn bản, hồ sơ bắt buộc phải gửi bản giấy theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật mức Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

(3) Văn bản, hồ sơ có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hoá bao gồm bản đồ, bản vẽ thiết kế, ấn phẩm, vật phẩm,...

(4) Văn bản, hồ sơ liên quan đến quy hoạch; tài chính; tổ chức; bộ máy; nhân sự; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức.

Thanh Tùng - TTCNTT

Nguồn: Theo Văn bản số 2364/UBND-KSTT ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa