Home Các số bản tin Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 18/4/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về “nâng cao hiệu quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 18/4/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về “nâng cao hiệu quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”

Email In PDF.

Ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1217/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 18/4/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về “nâng cao hiệu quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”.

Theo kế hoạch, nhiệm vụ của Ngành Tài nguyên và Môi trường gồm những nội dung sau:

Một là, thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động trong triển khai các chủ trương, chính sách về nâng cao hiệu quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế: Cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở chủ động triển khai, quán triệt tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị đến tất cả các cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức trong việc nâng cao hiệu quản lý, khai thác, sử dụng, huy động, phân bổ và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Định ký hàng năm, Sở tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá nguồn lực tài nguyên đất, nước, khoáng sản…

Hai là, thực hiện việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương coi giáo dục và đào tạo khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu; đẩy mạnh phát triển tổng hợp kinh tế biển nhằm phát huy các lợi thế tiềm năng phát triển của tỉnh như kinh tế du lich biển, đảo, kinh tế thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo; Chấn chỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên biển. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, kiên quyết xử lý vi phạm. Thực hiện nghiêm việc giao đất cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế- xã hội thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; giao các khu vực biển nhất định cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên, cấp Giấy phép nhận chìm ở biển theo đúng quy định.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, liểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, xử lý nghiêm các trường hượp vi phạm; ngăn chặn việc khai thác trái phép, khai thác lãng phí các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên khoáng sản gắn với chế biến sâu. Tăng cường công tác thanh tra,  kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi khai thác, buôn bán, tiêu thụ trái phép, động thực vật hoang dã. Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng không tiêu thụ, sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã trên phạm vị toàn tỉnh. Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và các phương tiện thông tin đại chúng trong phát hiện, nagwn chặn các hành vi khai thác, buôn bán và tiêu thụ trái phép động, thực vật hoang dã. Ngăn chặn, chấn chỉnh xử lý nghiêm hành vi gây ô nhiễm nguồn nước, đất, không khí, môi trường biển và hải đảo, việc khai thác tài nguyên không phép, trái phép. Tăng cường quản lý, xử lý nghiêm việc khai thác và xuất khẩu khoáng sản trái phép. Chủ động phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu để giảm thiểu thiệt hại; Đẩy mạnh công tác điều tra, đánh giá giám sát việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, tài nguyên biển và hải đảo, triển khai các giải pháp lưu trữ và sử dụng tiết kiệm các nguồn nước cũng như quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Định ký hàng năm, thực hiện nghiêm quy định của Trung Ương về người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc quyết định chủ trương đầu tư.

Ba là, đối với nguồn tài lực từ năm 2019 và các năm tiếp theo đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với lộ trình thực hiện tính giá dịch vụ sự nghiệp công.Thực hiện giảm mức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở điều chỉnh giá dịch vụ công, sử dụng nguồn kinh phí giảm chi để tăng chi hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tham gia dịch vụ công; định ký tháng 6 hàng năm, đánh giá, dự báo tình hình thu chi ngân sách, kịp thời đề xuất những biện pháp, giải pháp điều hành ngân sách đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý.

Chủ động đề ra các giải pháp tích cực đồng bộ trong công tác tổ chức thu đối với các nguồn thu hiện có; khai thác các nguồn thu mới phát sinh; thực hiện tốt công tác dự báo, phân tích những tác động của thay đổi chính sách đến nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

Thanh Tùng- TTCNTT

Nguồn: Theo Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 14 Tháng 9 2020 11:01 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa