Home Các số bản tin Kế hoạch thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng.

Kế hoạch thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng.

Email In PDF.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Kế hoạch số 2098/KH-STNMT ngày 25/5/2020 về thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, chủ động rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng (PCTN); rà soát các văn bản về PCTN liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý, trọng tâm là những giải pháp phòng ngừa tham nhũng để kịp thời tham mưu UBND tỉnh kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các nội dung văn bản không phù hợp.

Người đứng đầu các phòng, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng các lĩnh vực có nguy cơ và dư luận về tiêu cực, tham nhũng như: các dự án đầu tư lớn, quản lý, sử dụng đất đai; cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; việc mua bán, chuyển nhượng tài sản công; các dự án mua sắm lớn từ tài sản nhà nước… Quá trình kiểm tra, thanh tra phải đảm bảo hiệu lực, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; tránh chồng chéo, hình thức, gây phiền hà cho cơ sở, doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Kế hoạch số 125-KH/CU ngày 10/4/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị. Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền, thông tin phản ánh tố cáo về tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời với việc kịp thời biểu dương, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo, tố giác hành vị tham nhũng thuộc thẩm quyền, thông tin phản ánh tố cáo về tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời với việc kịp thời biểu dương, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng theo quy định.

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác PCTN ở cơ quan, đơn vị, địa phương và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng; trong đó chú trọng việc rà soát các chế độ, định mức, tiêu chuẩn để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành mới văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách nhà nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu, liêm khiết; quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN. Thường xuyên thực hiện các biện pháp PCTN; chỉ đạo xử lý kịp thời, quyết liệt, nghiêm minh các vụ việc phát sinh phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định của pháp luật. Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thực trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; không để cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực và tập trung xử lý nghiêm khắc, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về PCTN, Luật PCTN năm 2018, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ”.

Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tiếp nhận thông tin về phát hiện, xử lý tham nhũng. Thực hiện tốt Quy chế tiếp nhận, quản lý, xử lý thông tin qua đường dây nóng về chi phí không chính thực theo Quyết định số 4097/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh.

Kế hoạch yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương quán triệt và tổ chức triển khai các nội dung, giải pháp thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ công tác nhằm thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Sở và của từng đơn vị; Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh về tăng cường phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;… Lãnh đạo các phòng, đơn vị có trách nhiệm nêu gương và thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở khi xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong phạm vi quản lý.

Phạm Nhung - TTCNTT

Nguồn: KH số 2098/KH-STNMT ngày 25/5/2020

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 14 Tháng 9 2020 11:01 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa