Home Các số bản tin Thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức

Thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức

Email In PDF.

Ngày 01/6/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2020.

Theo đó, Nghị định này quy định về nguyên tắc, căn cứ, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức; về đối tượng áp dụng cụ thể là: bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Để xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức cần có những nguyên tắc sau: Tuân thủ các quy định của Đảng, của pháp luật về vị trí việc làm, quản lý sử dụng biên chế công chức; Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức với sử dụng và quản lý biên chế công chức; bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch dân chủ và phù hợp với thực tiễn; Gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan tổ chức.

Nghị định nêu rõ về căn cứ xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức gồm những nội dung sau:

Một là, căn cứ xác định vị trí việc làm gồm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Hai là, vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao; đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, ngoài các căn cứ quy định tại điểm a,b,c khaorn 2 Điều này còn phải căn cứ quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Ba là, căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm; tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

Căn cứ vào quy định về cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu ngạch công chức của mỗi cơ quan, tổ chức là tỷ lệ % công chức giữ các ngạch phù hợp với vị trí việc làm và mức độ phức tạp công việc theo vị trí việc làm; Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể việc xác định cơ cấu ngạch công chức.

Về trình tự phê duyệt vị trí việc làm được quy định như sau: Các cơ quan, tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định này và văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về vị trí việc làm để xây dựng đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức mình, gửi cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này để thẩm định; Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương tiếp nhận hồ sơ, thẩm định vị trí việc làm, tổng hợp vị trí việc làm của các cơ quan tổ chức thuộc bộ ngành, địa phương trình cấp có thẩm quyền quyết định quy định tại khoản 3 Điều này; Người đứng đầu bộ, ngành, địa phương phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Trường hợp điều chỉnh vị trí việc làm theo Điều 9 của Nghị định nêu rõ, cơ quan tổ chức có sự thay đổi một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này; Cơ quan tổ chức được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; Và trình tự, hồ sơ điều chỉnh vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Nghị định này kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyề liên quan đến việc điều chỉnh vị trí việc làm. Điều 18 của Nghị định, nội dung xử lý trách nhiệm đó là người đứng đầu bộ, ngành, địa phương cơ quan, tổ chức thực hiện không đúng quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức sẽ xem xét xử lý tách nhiệm theo quy định của pháp luật và đưa vào xem xét phân loại, đánh gái mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm; đồng thời phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng vượt quá số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc sử dụng không đúng quy định về quản lý và sử dụng biên chế công chức.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định giao biên chế công chức đối với từng bộ, ngành, địa phương; quyết định giao biên chế công chức làm việc ở nước ngoài đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quyết định điều chuyển biên chế công chức giữa các bộ, ngành, địa phương với các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định này; quyết định và quản lý về số lượng ngạch và cơ cấu ngạch công chức theo đề nghị của các bộ, ngành và địa phương.

Thanh Tùng- TTCNTT

Nguồn: Theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ 

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa