Home Các số bản tin Giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng chỉ sổ xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật (B1) của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng chỉ sổ xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật (B1) của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Email In PDF.

Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của việc xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật B1 góp phần cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo mục tiêu nâng cao chỉ số xếp hạng của tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có những chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện các quy định về đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện các quy định về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Trên cơ sở xây dựng các Kế hoạch về theo dõi thi hành pháp luật, Kế hoạch rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020, Sở tiếp tục thực hiện, rà soát tham mưu cho HĐND và UBND tỉnh rà soát, đề xuất văn cần bãi bỏ, sửa đổi và ban hành mới văn bản QPPL, bổ sung để phù hợp với quy định của pháp luật không gây ảnh hưởng, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh, không gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng trong việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL đảm bảo không chứa đựng các quy định không cần thiết, bất hợp lý, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Với hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC) và doanh nghiệp công khai đầy đủ, kịp thời các quy định mới của pháp luật qua Cổng thông tin điện tử của Sở, đảm bảo thực hiện đúng, đủ các quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh của ngành. Ngoài ra, việc xây dựng kế hoạch  và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua Ngày pháp luật được quán triệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ CBCCVC.

Đồng thời tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật. Công khai đầy đủ thông tin đường dây nóng, ban hành và công khai quy trình tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

Việc CCTTHC được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về công khai thủ tục hành (TTHC), cập nhật đầy đủ các thủ tục tục hành chính trên cổng thông tin điện tử và Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh, thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện giải quyết TTHC. Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh giải quyết TTHC trực tuyến; lựa chọn thủ tục đủ điều kiện đề xuất đưa vào danh mục thủ tục để được thực hiện thanh toán trực tuyến trong thời gian tới.

Do quy định pháp luật và TTHC về lĩnh vực đất đai thường xuyên thay đổi, công bố mới do vậy ảnh hưởng đến việc giải quyết TTHC về lĩnh vực đất đai thường xuyên cập nhật, thay đổi cho phù hợp với quy định của pháp luật làm ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. Vấn đề giới thiệu và hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật tài nguyên và môi trường cho người dân và doanh nghiệp được biết các quy định mới gặp khó khăn vì không có nguồn kinh phí thực hiện trong khi quy định pháp luật thì thường xuyên thay đổi.

Lệ Huyền -TTCNTT

Nguồn: Theo Báo cáo số 16/BC-STNMT ngày 03/3/2020 của Sở TN&MT

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa