Home Các số bản tin Công tác bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2020

Công tác bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2020

Email In PDF.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Chi cục Bảo vệ môi trường (Chi cục) đã triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và hoàn thành cơ bản các mục tiêu đặt ra, trong đó có một số mục tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả tốt. Công tác quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT) đã có những chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, đã chủ động kiểm soát, giám sát, phòng ngừa được ô nhiễm môi trường, đảm bảo các dự án tiềm ẩn nguy cơ cao về môi trường được kiểm soát chặt chẽ, hoạt động an toàn, đóng góp cho tăng trưởng; xu hướng suy giảm nhanh chất lượng môi trường được kiềm chế, ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra nhưng xu hướng tăng mạnh như trước đây được giảm dần; vấn đề môi trường đã thu hút, nhận được sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã hội và người dân.

Cụ thể, Chi cục đã giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông đúng thời hạn theo quy định. Chi cục nhận tổng số 16 hồ sơ thủ tục hành chính phải tham mưu giải quyết; đã giải quyết 13 hồ sơ đúng hạn và 03 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Công tác kiểm tra tình hình chấp hành các quy định pháp luật về BVMT: đã tiến hành kiểm tra 09 cơ sở. Thực hiện các đợt giám sát môi trường định kỳ đối với Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 237/TB-UBND ngày 03/5/2017 về Kết luận giải quyết tiếp công dân thôn Ninh Ích về các nội dung đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Theo dõi hệ thống quan trắc nước thải tự động đối với 06 đơn vị (Công ty CP Đường Việt Nam, Công ty CP Khu công nghiệp Suối Dầu, Công ty CP Bia Sài Gòn - Khánh Hòa, Công ty CP Dệt may Nha Trang, Nhà máy xử lý nước thải phía Nam thành phố Nha Trang, Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa); Hệ thống quan trắc khí thải tự động đối với 02 đơn vị (Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa, Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1). Hệ thống quan trắc khí tượng tự động đối với 01 đơn vị (Công ty CP Điện mặt trời KN Cam Lâm). Thực hiện theo dõi, giám sát đối với số liệu và hình ảnh Camera giám sát truyền về Sở; đồng thời đôn đốc các Doanh nghiệp đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở kỹ thuật theo Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ TNMT quy định kỹ thuật về quan trắc môi trường. Giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong I: Tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa thành lập Tổ Giám sát tại Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 06/01/2020; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Tổ giám sát việc thực hiện công tác BVMT đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 tại quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 13/4/2020. Đã hoàn thiện dự thảo kế hoạch Giám sát môi trường đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1, đang lấy ý kiến Tổ giám sát, tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành.

Công tác giải quyết đơn thư về BVMT: Trực tiếp kiểm tra, ban hành công văn giải quyết 01 kiến nghị cử tri; Chuyển 01 phản ánh qua đường dây nóng cho UBND huyện Cam Lâm giải quyết theo thẩm quyền; chuyển 03 đơn thư cho UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết theo thẩm quyền; Đinh kỳ hàng tháng báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị về ô nhiễm môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học thông qua đường dây nóng về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chi cục đã chủ trì tổng hợp trả lời kiến nghị cử tri qua các kỳ hộp Hội đồng nhân dân, giải quyết kiến nghị tồn động quan các kỳ họp. Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp theo kế hoạch.

Kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2020, Chi cục phấn đấu thực hiện việc giải quyết hồ sơ TTHC một cửa liên thông, đúng thời hạn. Tiếp tục thực hiện Giám sát môi trường đối với Bãi rác Hòn Rọ và Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại năm 2020;  giám sát chặt chẽ hoạt động của Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1; và các khu vực trọng điểm trong tỉnh. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời xử lý các sự việc phát sinh, giải quyết đơn thư phản ánh về môi trường của công dân.  Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư, các cơ sở sản xuất kinh doanh đang xây dựng và hoạt động; giải quyết kiến nghị của cử tri về ô nhiễm môi trường năm 2020.

Nhận thức được vai trò quan trọng của cơ quan quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong thời gian tới, Chi cục sẽ phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành, đơn vị liên quan để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ môi trường mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2020. Chi cục kết hợp công tác bảo vệ môi trường hài hòa với phát triển kinh tế - xã hội. Kiểm soát chặt chẽ nguồn xả thải; giảm thiểu rác thải nhựa; thu gom, tái chế chất thải rắn; đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân; xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường; khuyến khích, thúc đẩy ngành công nghiệp môi trường.

Lê Trọng Tuệ - TTCNTT

Công văn số 267/CCBVMT ngày 13/5/2020

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa