Home Các số bản tin Chỉ thị cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc của các sở, ngành, địa phương.

Chỉ thị cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc của các sở, ngành, địa phương.

Email In PDF.

Ngày 21/4/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc cải tiến lề lối làm việc, nâng cáo chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc của các sở, ngành, địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành chỉ đạo rà soát, hoàn thiện, cải tiến các quy trình công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm sự chặt chẽ, thống nhất, phân định rõ trách nhiệm chủ trì và phối hợp; đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu của từng bộ phận chuyên môn đối với mỗi công việc, nhiệm vụ được giao. Tiến hành rà soát, chuẩn hóa khung năng lực của từng vị trí làm việc, lấy kết quả và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; chuyển kết quả thống kê công việc, nhiệm vụ không hoàn thành hoặc trễ hạn (bao gồm cả những công việc có liên quan đến trách nhiệm tham gia, phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình một cửa liên thông; phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo sự phân công, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh) cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét, thực hiện đánh giá. Người đứng đấu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm chính đối với chất lượng các hồ sơ công việc, thủ tục hành chính, các dự thảo văn bản trình UBND tỉnh hoặc tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền, kể cả trong các lĩnh vực đã phân công cho cấp phó. Đối với những hồ sơ, dự thảo trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhưng bị trả lại từ 02 lần trở lên vì không đầy đủ thủ tục, không đạt chất lượng chuyên môn, giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, chuyển cho Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tham mưu cho Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, sử dụng khi tiến hành đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu theo phân cấp thẩm quyền.

UBND tỉnh chỉ thị các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh, tiếp tục sử dụng kết quả xếp hạng cải cách hành chính, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC hàng năm để phục vụ đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu. Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và bưu chính công ích qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn có liên quan. Người đứng đầu các cơ quan chủ trì tham mưu các nội dung liên quan đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hoặc có lĩnh vực thủ tục hành chính liên quan mật thiết tới nhu cầu đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của người dân, doanh nghiệp phải tích cực, tiên phong và trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ này.

Từ thực tế quản lý, các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp quy định, chính sách, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không phù hợp, chồng chéo, trái luật, gây khó khăn cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; gửi Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh theo định kỳ quy định để tổng hợp, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh theo chức năng nhiệm vụ chuyên môn. Tiến hành cơ cấu lại, chuẩn hóa quy trình thủ tục, bảo đảm các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp đầy đủ, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp chung tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị này và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho UBND tỉnh. Trong quý III, Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn các sở, ngành, địa phương tiến hành một đợt đánh giá, xây dựng phương án điều chuyển biên chế hợp lý trong phạm vi biên chế được giao; xem xét chuyển công tác khác đối với những cán bộ, công chức, viên chức không thể đáp ứng yêu cầu công tác hiện tại. Tổng hợp tình hình triển khai và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền.

Phạm Nhung - TTCNTT

Nguồn: Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/4/2020

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa