Home Các số bản tin Cần nâng cao năng lực quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Cần nâng cao năng lực quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Email In PDF.

CẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HOÀ

Hồ Phùng Cường

Thời gian qua, cùng với tình hình phát triển kinh tế chung của cả nước, tỉnh Khánh Hòa cũng gặp nhiều khó khăn chung như: ảnh hưởng lạm phát, các tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái toàn cầu, thiên tai dịch bệnh, biến đổi khí hậu…Mặc dù vậy, Khánh Hòa không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nên kinh tế tăng trưởng liên tục với nhịp độ tương đối cao và đạt được những thành tựu quan trọng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đang từng bước trở thành một trong những trung tâm kinh tế, du lịch văn hóa lớn của cả nước. Tình hình phát triển đó đã tác động mạnh đến quá trình quản lý và sử dụng đất tại tỉnh Khánh Hòa.

Hiện nay, công tác lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2010 nhìn chung đã đi vào nề nếp và trở thành công cụ quan trọng của công tác quản lý nhà nước đối với đất đai, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Thông qua công tác lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã bước đầu kiểm soát được việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, cơ bản đáp ứng được nhu cầu về đất đai cho quá trình phát triển của tỉnh nhà. Công tác tổ chức lập và điều chỉnh quy hoạch tại các cấp thực hiện khá tốt, thông qua kết quả quy hoạch đã nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn cấp huyện, xã về vị trí vai trò của công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và ý thức chấp hành quy hoạch sử dụng đất của các cấp chính quyền và nhân dân

Tuy nhiên ngoài những mặt đạt được, trong công tác lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các cấp tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2010 còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế về chính sách cũng như tính thực tiễn:

+ Nội dung quy hoạch sử dụng đất của cả nước cũng tương tự nội dung quy hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh, huyện, xã; chưa phân định rõ phạm vi, mức độ phân bổ đất đai cho các mục đích sử dụng mà quy hoạch của từng cấp phải thể hiện nên dẫn đến sự trùng lặp trong việc xác định nhu cầu sử dụng đất;

Hệ thống chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được áp dụng chung cho tất cả các cấp và số lượng quá nhiều (46 chỉ tiêu), đặc biệt chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cả nước, của cấp tỉnh là quá chi tiết, thiếu tính khả thi và làm hạn chế quyền chủ động của địa phương cấp dưới.

Chưa có quy định cụ thể về việc khoanh định các khu vực đất cần phải bảo vệ nghiêm ngặt (đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ) nhằm đảm bảo an ninh lương thực và bảo vệ môi trường.

+ Chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan khi triển khai công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như: đề xuất nhu cầu sử dụng của các ngành cũng như đối với các khu vực đất cần phải bảo vệ nghiêm ngặt; sự phối hợp trong công tác thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

+ Công tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh chỉ mang tính định hướng, không thể xác định vị trí và diện tích cụ thể của từng dự án, do vậy hầu hết quy hoạch sử dụng đất giữa các cấp không có sự thống nhất về vị trí và diện tích của từng dự án.

Công tác dự báo nhu cầu sử dụng đất và bố trí quỹ đất theo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội còn chưa tốt, do sự phát triển kinh tế với tốc độ cao dẫn đến tình trạng thiếu quỹ đất bố trí cho một số lĩnh vực chủ đạo như: mở rộng đô thị, phát triển các khu, cụm công nghiệp, đất phát triển du lịch dịch vụ, đất phục vụ công tác xã hội hóa về giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao.

Việc kết hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội, quy hoạch chuyên ngành khác chưa được tốt nên còn tình trạng chồng chéo trong các quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch xây dựng đô thị làm ảnh hưởng đến chất lượng quy hoạch sử dụng đất.

+ Chưa có nhiều đơn vị tư vấn có năng lực và kinh nghiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác phản biện chưa được chú trọng; thời gian quy hoạch của các ngành chưa thống nhất với thời gian lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Do vậy, chất lượng của công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vẫn còn những mặt hạn chế.

Nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trước đây (khi thực hiện theo Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 19/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 hướng dẫn về công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Theo đó, để công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

1) Các địa phương thường xuyên đôn đốc đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh dự thảo báo cáo để sau khi có chỉ tiêu phân khai chính thức sẽ cập nhật và chỉnh lý số liệu cho phù hợp; đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã trong Chương trình xây dựng nông thôn mới để tổng hợp, đưa vào phương án quy hoạch sử dụng đất cho thống nhất về nội dung; quan tâm đến tổ chức bộ máy, tăng cường đào tạo lực lượng làm công tác quy hoạch nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định và xác định nhu cầu sử dụng đất trên cơ sở dự báo các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường của địa phương; kiến nghị các cơ quan chức năng cấp đủ kinh phí để thực hiện công tác lập Quy hoạch sử dụng đất (cấp huyện, xã) cho các địa phương thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn.

2) Kiến nghị các cơ quan trung ương sớm hoàn chỉnh quy hoạch mang tính định hướng chung cho cấp vùng, liên vùng để địa phương có cơ sở bố trí quỹ đất cho phù hợp; tăng cường phối hợp quy hoạch giữa các bộ ngành, đặc biệt là Quốc phòng và Công an để tạo sự đồng bộ trong quản lý sử dụng đất, tránh tình trạng chồng chéo trong quy hoạch.

H.P.C

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 29 Tháng 9 2011 14:43 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa