Home Các số bản tin Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản ở Khánh Hòa

Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản ở Khánh Hòa

Email In PDF.

TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Ở KHÁNH HÒA

Từ ngày 22/9 - 05/10/2011 tại Khánh Hòa, Đoàn kiểm tra do Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản chủ trì đã phối hợp với các Sở Công thương, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội của tỉnh Khánh Hòa tiến hành làm việc và kiểm tra công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn kiểm tra đã xem xét 12 hồ sơ, giấy phép khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng do Uỷ ban nhân dân Tỉnh cấp đang được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra và làm việc với 02 doanh nghiệp có 03 khu vực mỏ đang thăm dò vật liệu xây dựng đá ốp lát (theo giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường) và 04 doanh nghiệp có 05 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và vật liệu xây dựng thông thường (theo giấy phép khai thác đang còn hiệu lực do Uỷ ban nhân dân Tỉnh cấp).

Hoạt động khai thác Khoáng sản tại mỏ đá Hòn Thị, xã Phước Đồng, TP Nha Trang.

Được biết theo biên bản kiểm tra:

- Từ khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản được ban hành và có hiệu lực đến nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 08 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực có liên quan đến hoạt động khoáng sản (02 Nghị quyết, 03 Quyết định và 03 Chỉ thị).

- Từ tháng 6 năm 2005 đến nay, trên địa bàn Tỉnh đã cấp tổng cộng 54 giấy phép thăm dò khoáng sản.

- Từ khi có Luật Khoáng sản năm 1996 đến tháng 8/2011, số giấy phép khai thác, văn bản đã cấp, gia hạn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh là 169 giấy phép.

Hiện nay trên tỉnh Khánh Hòa có 04 nhóm khoáng sản được khai thác, chế biến sử dụng, bao gồm: Nhóm cát, Nhóm đá xây dựng, Nhóm nước khoáng, bùn khoáng và Nhóm sét gạch ngói. Sau khi Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 có hiệu lực từ ngày 01/7/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa chỉ giải quyết các hồ sơ nhận trước ngày 01/7/2011 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn 4688/VPCP-KTN ngày 11/7/2011 của Văn phòng Chính phủ. Ngoài ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 633a/VPCP-KTN ngày 30/8/2011, Sở TN&MT đã tạm ngưng việc thẩm định hồ sơ xin thăm dò, khai thác cho đến khi có chỉ đạo mới.

P. KS-ĐC

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa