Home Các số bản tin Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đạt kết quả toàn diện trong xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đạt kết quả toàn diện trong xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị

Email In PDF.

Năm 2011 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước: toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng, chào mừng kết quả thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Cùng với khí thế thi đua của cả nước trong năm 2011, toàn thể cán bộ, công chức và viên chức ngành tài nguyên và môi trường Khánh Hòa đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao, đặc biệt là Đảng bộ Sở đạt kết quả toàn diện trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Cuối năm 2010, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa có 67 đảng viên sinh hoạt tại 05 Chi bộ trực thuộc. Đến nay, toàn Đảng bộ có 77 đảng viên sinh hoạt tại 06 Chi bộ, trong đó có 20 đảng viên dự bị, 26 đảng viên nữ và 19 đảng viên hiện đang sinh hoạt Đoàn thanh niên. Phần lớn đội ngũ đảng viên đều được đào tạo trình độ đại học, một số có trình độ sau đại học phù hợp với ngành nghề chuyên môn, có phẩm chất chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hầu hết đều giữ các chức vụ chủ chốt tại các đơn vị và các đoàn thể. Kết quả trong năm 2011 vừa qua, Đảng bộ Sở TN&MT đã thực hiện tốt các mặt công tác về chính trị - tư tưởng, xây dựng đảng, lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.

Về công tác chính trị - tư tưởng

- Đảng bộ đã chủ động trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền sâu rộng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bám sát các Nghị quyết của cấp trên để triển khai thực hiện; tiếp tục chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc thực hiện Hướng dẫn số 88-HD/BCĐ ngày 06/5/2010 của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở về Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư (khóa X) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Phát huy kết quả đạt được qua đợt tổng kết “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ tiếp tục xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện “Cuộc vận động” đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành TN&MT, qua đó không ngừng rèn luyện, phấn đấu nâng cao đạo đức, phẩm chất của mỗi cán bộ, đảng viên ý thức được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh và ra sức phấn đấu, rèn luyện đạo đức lối sống, phát huy trí tuệ, năng lực công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lễ kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Chi cục Quản lý đất đai năm 2011

- BCH Đảng bộ thường xuyên chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và phổ biến thông tin tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế đến từng đảng viên… để định hướng tư tưởng kịp thời.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

BCH Đảng bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo cùng thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch công tác năm và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, đo đạc bản đồ, biển hải đảo, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu. Nhìn chung trong năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, cán bộ, công chức, viên chức ngành TN&MT đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch được giao.

Về công tác xây dựng Đảng

Kết quả sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc đều phát huy được tính dân chủ và có chuyển biến trong hình thức sinh hoạt theo tinh thần Nghị quyết TW 6 (Khóa X) và Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc chấp hành các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên đều nghiêm túc, thể hiện qua việc phổ biến quán triệt các Nghị quyết, xây dựng các chương trình kế hoạch thực hiện. Các đảng viên là lãnh đạo Sở và lãnh đạo các đơn vị đều gương mẫu trong công tác, chỉ đạo sâu sát các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các đảng viên chấp hành tốt những Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, giữ nghiêm kỷ luật, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ đã thành lập mới 01 Chi bộ trực thuộc (Trung tâm Quan trắc và Công nghệ Thông tin) và đổi tên Chi bộ Khối các cơ quan sự nghiệp thành Chi bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Trong năm qua, Đảng uỷ đã ban hành các Nghị quyết trình Đảng uỷ Khối kết nạp 10 quần chúng ưu tú vào Đảng (có 03 đồng chí hiện đang sinh hoạt Đoàn thanh niên), đề nghị chuyển đảng chính thức cho 10 đồng chí, cử 28 quần chúng và đoàn viên ưu tú học lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng và 25 đồng chí đảng viên mới học lớp bồi dưỡng đảng viên mới theo quy định. Đảng uỷ cũng đã xây dựng Chương trình hành động để thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT với mục tiêu cụ thể hoá những quyết sách, chủ trương mới, đưa ra giải pháp trọng tâm, những khâu đột phá liên quan đến lĩnh vực TN&MT để góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Qua kết quả đánh giá chất lượng cơ sở Đảng và xếp loại đảng viên, toàn Đảng bộ có 01 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu (Chi bộ Khối Văn phòng Sở), 04 Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh (Chi bộ Chi cục Quản lý Đất đai, Chi bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Chi bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất), 01 Chi bộ không đánh giá chất lượng do mới thành lập (Chi bộ Trung tâm Quan trắc và Công nghệ Thông tin), 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 58 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 07 đồng chí không đánh giá xếp loại do mới kết nạp hoặc nghỉ bệnh dài ngày. BCH Đảng bộ đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 01 đồng chí, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tặng giấy khen cho 03 đồng chí và công nhận Đảng bộ đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2011”.

Về lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể

Đảng bộ đã chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên xây dựng phương thức hoạt động cụ thể thiết thực, có chương trình, biện pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Kết quả Công đoàn phát huy tốt vai trò tập hợp lực lượng, tổ chức các phong trào thể thao, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn. Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đều đạt trong sạch vững mạnh.

Bước sang năm mới 2012, Đảng bộ Sở TN&MT quyết tâm phát huy những thành tích đã đạt được trong năm qua, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra như sau:

- Lãnh đạo tốt công tác tư tưởng, kịp thời phát hiện và có biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm ổn định tư tưởng đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao theo kế hoạch.

- Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác Đại hội các Chi bộ trực thuộc và các đoàn thể theo đúng quy định. - Tiếp tục giáo dục cán bộ, công chức, viên chức thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm phát huy hơn nữa năng lực chuyên môn, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra theo Điều lệ Đảng và công tác phát triển đảng viên mới, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW 6 (khóa X) và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và phấn đấu kết nạp 10 đảng viên mới.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các Đoàn thể hoạt động có hiệu quả và xếp loại vững mạnh xuất sắc.

- Lãnh đạo toàn Đảng bộ, công chức, viên chức và người lao động bám sát nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2012 để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Hồ Phùng Cường

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 21 Tháng 2 2012 15:15 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa