Home các số BT Tình hình ứng dụng Công nghệ Thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

Tình hình ứng dụng Công nghệ Thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHÁNH HÒA

Trong những năm gần đây, việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh đã được Lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa chú trọng nhằm đạt các mục đích: Quản lý tốt hiện trạng cơ sở dữ liệu (CSDL) về TN&MT; công bố CSDL về TN&MT cho cộng đồng; đánh giá hiện trạng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch TN&MT; tin học hoá hệ thống quản lý hành chính nhà nước về TN&MT phù hợp với tiêu chuẩn Chính phủ điện tử của Việt Nam, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để tổ chức và người dân tiếp cận thuận lợi các thông tin của ngành.

Theo phương hướng đó, trong thời gian qua Sở TN&MT đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hầu hết các mặt công tác thông qua các dự án như:

Dự án “Đầu tư thiết bị - công nghệ hiện đại hoá Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường” đã góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT đủ để ứng dụng trong các công tác nghiệp vụ của ngành.

Sử dụng hệ thống phần mềm quản lý CSDL đất đai - phần mềm ViLIS đẩy nhanh quá trình đăng ký cấp Giấy chứng nhận QSD đất để cập nhật kịp thời các biến động đất đai đang xảy ra...

Dự án ”Tin học hóa ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa” được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt năm 2009 đã giúp xây dựng kho dữ liệu số được tổ chức lưu trữ thành CSDL, các quy trình nghiệp vụ được tin học hóa bằng các phần mềm chuyên ngành...cho phép trao đổi dữ liệu giữa Sở TN&MT với các phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời nâng cao nhận thức việc ứng dụng CNTT trong toàn ngành.

Ứng dụng CNTT vào quy trình công tác một cửa tại Sở

Đặc biệt kể từ năm 2009, Sở TN&MT đã hoàn thành việc đưa trang thông tin điện tử TN&MT Khánh Hoà vào hoạt động tại địa chỉ http://www.tnmtkhanhhoa.gov.vn góp phần tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận và khai thác thông tin của ngành. Kết quả triển khai ứng dụng CNTT của Sở TN&MT bước đầu đã đem lại hiệu quả tốt, đó là: Cung cấp đến bạn đọc những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong việc quản lý TN&MT; tiếp thu được những quan điểm, ý kiến của các cá nhân, tổ chức đối với hoạt động quản lý TN&MT trong tỉnh; phổ biến những thông tin về ứng dụng khoa học công nghệ; hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn TN&MT của địa phương nhằm nâng cao tính hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả sử dụng TN&MT của tỉnh…

Tuy nhiên bên cạnh đó, việc ứng dụng và phát triển CNTT của ngành còn gặp những khó khăn. Đó là:

- Nhận thức của một số bộ phận, cán bộ trong ngành về vị trí, vai trò của việc ứng dụng và phát triển CNTT chưa đầy đủ; chưa có sự kết hợp chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với cải cách thủ tục hành chính.

- Hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT chỉ mới đủ để ứng dụng trong các công tác nghiệp vụ của ngành, vì vậy cần xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp, qua đó làm tiền đề để xây dựng trung tâm dữ liệu ngành TN&MT nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TN&MT.

- Nguồn nhân lực CNTT trong các đơn vị trực thuộc Sở còn thiếu và chưa đủ mạnh.

Tóm lại, việc triển khai ứng dụng CNTT trong lĩnh vực TN&MT đã đem lại một số kết quả đáng khích lệ bước đầu cho Sở. Tuy nhiên so với yêu cầu về hội nhập kinh tế thế giới và đòi hỏi ngày càng cao về ứng dụng CNTT thì những kết quả đạt được vừa qua là giai đoạn khởi động quan trọng để tiến tới sự hoàn thiện và phát triển CNTT của ngành tiến tới mục tiêu Chính phủ điện tử.

Đức Huy

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa