Home các số BT Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Trong những năm gần đây, việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai đã giảm dần trên địa bàn tỉnh, kết quả trên là do các cơ quan thanh tra đã có những kiến nghị hợp lý cho việc xây dựng chính sách đất đai trong tỉnh, giúp cho công tác quản lý đất đai ngày càng hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển về kinh tế - xã hội tại địa phương.

Quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW và trên cơ sở quy định của hệ thống pháp luật đất đai, từ năm 2003 đến nay tỉnh Khánh Hòa đã tập trung thanh tra việc lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai, quản lý tài chính về đất đai; việc chấp hành pháp luật của cơ quan nhà nước các cấp trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Trong đó có một số cuộc thanh tra triển khai trên diện rộng như: Việc quản lý, sử dụng đất theo quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 12/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ; thanh tra chuyên đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thanh tra về công tác quy hoạch và quản lý, sử dụng đất. Qua đó, giúp UBND các cấp trong tỉnh thực hiện công tác quản lý đất đai ngày càng chặt chẽ, hợp lý khoa học và đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng đất của người dân, doanh nghiệp, góp phần tăng cường sự hấp dẫn môi trường đầu tư của tỉnh và thúc đẩy việc sử dụng đất ngày càng hiệu quả.

Qua kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy công tác quản lý đất đai còn một số vấn đề tồn tại: việc tổng hợp thông tin, đánh giá, dự báo nhu cầu, định hướng sử dụng đất khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa bám sát các mục tiêu và tốc độ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; kéo dài thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp nhầm thửa, sai loại đất; cho phép chuyển mục đích không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; nhiều sai phạm xảy ra trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...

Theo số liệu thống kê từ năm 2005 đến năm 2011, toàn tỉnh tiếp nhận 7.083 vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai chiếm 85.9%. Tính đến cuối năm 2011, đã giải quyết 7.054/7.083 vụ, đạt 99.5%.

Các tranh chấp, khiếu nại về đất đai ở tỉnh giảm dần trong những năm gần đây và hạn chế các khiếu nại, tố cáo vượt cấp đến các cơ quan Trung ương. Đến nay, các vụ khiếu nại tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh chỉ còn 08 vụ, trong đó: 03 vụ thuộc thẩm quyền của Chính phủ; 03 vụ thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành và 02 vụ thuộc các cơ quan trong tỉnh. Đây thực sự là dấu hiệu tích cực và thể hiện sự nỗ lực của chính quyền các cấp và các cơ quan tham mưu trong công tác quản lý và giải quyết các tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai.

Nhìn chung, công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai đảm bảo đúng pháp luật, hợp lý, kịp thời. Ngoài việc phát hiện ngăn chặn và xử lý các vi phạm; qua công tác thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai các cơ quan thanh tra đã có những kiến nghị hợp lý cho việc xây dựng chính sách đất đai trong tỉnh, giúp cho công tác quản lý đất đai ngày càng hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Mặt khác, công tác chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai đã được UBND các cấp quan tâm; trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều cố gắng thực hiện chức năng tham mưu quản lý và thực hiện quyền thanh tra trong lĩnh vực đất đai.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được thì công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai còn có một số tồn tại như: Số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai triển khai hàng năm còn ít; Việc xử lý và giải quyết đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đai ở một số vụ việc còn chậm là nguyên nhân khiến người dân bức xúc, khiếu nại vượt cấp hoặc chuyển từ khiếu nại sang tố cáo gây mất ổn định chính trị và trật tự xã hội; Công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai và khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt là việc tuyên truyền giải thích chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai các dự án.

Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên là do:

Chính sách và pháp luật về đất đai theo Luật đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có những đổi mới cơ bản nhưng trong quá trình thực hiện còn thấy khá nhiều điều bất hợp lý, cụ thể như: Nhiều nội dung quy định tạo ra cách hiểu không thống nhất giữa người dân với cơ quan quản lý nên nhiều vấn đề xử lý kéo dài, khó xử lý dứt điểm; sự xung đột giữa Luật Đất đai và nhiều Luật khác dẫn đến những bất cập trong việc xử lý, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; hạn chế và bất hợp lý trong việc quy định giá đất. Theo Luật đất đai, giá đất gồm giá do UBND cấp tỉnh quy định hằng năm và giá thị trường thông qua các giao dịch thực tế trên thị trường. Về nguyên tắc, hai loại giá đất phải tương đồng, tuy nhiên thực tế có sự chênh lệch rất lớn, giá đất do UBND cấp tỉnh quy định thường thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường. Đây là nguyên nhân dẫn đến các khiếu nại phát sinh khá nhiều và chiếm tỉ lệ lớn trong công tác bồi thường giải tỏa thời gian qua; sự bất hợp lý trong quy định về thời hạn giao đất và thời kỳ quy hoạch đất. Thời hạn giao đất, cho thuê đất có thể kéo dài từ 50 đến 70 năm nhưng thời kỳ quy hoạch sử dụng đất chỉ 10 năm nên tạo tâm lý không an tâm đầu tư đối với các nhà đầu tư vì khi Nhà nước điều chỉnh quy hoạch ảnh hưởng đến dự án, kinh phí bồi thường của Nhà nước không bù đắp được chi phí đã đầu tư.

Lực lượng cán bộ làm công tác thẩm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai chưa đảm bảo về số lượng và chất lượng, lực lượng công chức địa chính cấp xã còn hạn chế về kiến thức pháp luật.

Để công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ngày càng hiệu quả: Cần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai, đổi mới cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính nhất là khiếu nại liên quan tới thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai, pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân; tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai nhằm chấn chỉnh kịp thời các sai phạm; Bố trí cán bộ làm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai ở các cấp đảm bảo lực lượng và trình độ đáp ứng yêu cầu công việc; nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở và vai trò của các đoàn thể trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai. Có cơ chế xử lý trách nhiệm cụ thể, rõ ràng và nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

T.Tuyết

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa