Home Các số bản tin Một số kết luận về kết quả Quan Trắc môi trường quý I năm 2012.

Một số kết luận về kết quả Quan Trắc môi trường quý I năm 2012.

Email In PDF.
Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại các trạm quan trắc không khí trong quý I năm 2012 cho thấy, các thông số NO2, SO2, NH3, CO, HC đều có giá trị đạt Quy chuẩn QCVN 05:2009/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT. Nồng độ bụi lơ lửng trong không khí đạt Quy chuẩn QCVN 05:2009/BTNMT và giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2011.

Mức ồn đo được tại phần lớn các trạm quan trắc đều đạt Quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT đối với khu vực thông thường (70 dBA) và giảm so với cùng kỳ năm 2011.

Chất lượng nước tại các hồ và một số sông còn khá tốt (Suối Dầu), tuy nhiên một số nguồn nước mặt khác có dấu hiệu suy giảm chất lượng cần được kiểm soát chặt chẽ như: đập Bảy Xã, cầu Sắt Ninh Hòa, Đồng Trăng, Tà Rục. Tại Thanh Minh và Nhà máy nước Võ Cạnh trong một số đợt quan trắc cho thấy, mức ô nhiễm bởi TSS, Coliform tuy giảm so với cùng kỳ 2011 nhưng chưa đạt chất lượng đối với nguồn nước cấp cho sinh hoạt.

Cống Ông Của và cống Diên Toàn vẫn còn bị ô nhiễm nặng bởi một số yếu tố, mương gần Nhà máy Dệt Nha Trang với tình trạng ô nhiễm tương tự nhưng với mức ô nhiễm thấp hơn. Vấn đề này cho thấy các cơ sở công nghiệp tại khu vực chưa kiểm soát, xử lý tốt nguồn xả thải của mình.

Về chất lượng nước ven bờ so với năm 2011, số lượng trạm bị nhiễm bẩn bởi Coliform tăng nhưng với mức độ nhiễm bẩn thấp hơn tại một số trạm tác động. Các bãi tắm như Quảng trường 2/4 và bãi Dài được duy trì tốt ở đầu năm trước, nay đã bị nhiễm bẩn Coliform trở lại./.

Trích Báo cáo kết quả quan trắc môi trường quý I/2012-TTQT_TH

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 14 Tháng 6 2012 08:14 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa