Home Các số bản tin Một số nội dung trọng tâm về công tác cải cách hành chính của Sở TNMT năm 2012

Một số nội dung trọng tâm về công tác cải cách hành chính của Sở TNMT năm 2012

Email In PDF.
Ngày 02/02/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Sở năm 2012 với mục tiêu là tiếp tục tập trung xây dựng văn bản QPPL thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tình về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện Đề án một cửa liên thông theo hướng hiện đại. Tiếp tục triển khai công tác rà soát các thủ tục hành chính, kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính khi có văn bản QPPL mới ban hành. Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Những nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu sau:

1. Về cải cách thể chế, thủ tục hành chính:

- Xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định, chính sách hiện hành trên các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

- Triển khai Kế hoạch sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định, chính sách nhằm bảo đảm tính hợp pháp, đồng bộ, cụ thể, kịp thời và khả thi trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Xây dựng báo cáo rà soát, đánh giá hiện trạng thủ tục hành chính; trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính giai đoạn 2012-2015.

- Tham mưu UBND tỉnh Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Bảng giá các loại đất năm 2013.

- Tham mưu UBND tỉnh Dự thảo Quyết định Quy định về giá các loại đất năm 2013.

- Tham mưu UBND tỉnh Dự thảo Quyết định điều chỉnh bổ sung Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

- Tham mưu UBND tỉnh Dự thảo Quyết định điều chỉnh bổ sung Quyết định Quy định về giá các loại đất năm 2012.

- Tham mưu UBND tỉnh Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa.

- Tham mưu UBND tỉnh Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng phần mềm hỗ trợ việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa.

2. Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính:

- Công bố công khai, minh bạch tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định, thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng quy định hành chính, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của Sở.

- Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện rà soát, thống kê bổ sung các thủ tục hành chính.

3. Triển khai đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại:

- Tiếp tục triển khai và hoàn thiện Đề án một cửa liên thông theo hướng hiện đại.

- Rà soát, hoàn thiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Tiếp tục củng cố tổ chức, nhân sự, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính:

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định, hướng dẫn của TW và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; hoàn thiện quy chế làm việc, quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ, công chức và cơ chế phối hợp trong nội bộ cơ quan; hoàn thiện các quy chế phối hợp liên ngành, giữa ngành và địa phương.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch về chuyển đổi vị trí công tác

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/08/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, công chức năm 2012

5. Về cải cách tài chính công:

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/205/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

6. Về hiện đại hóa nền hành chính:

- Tiếp tục triển khai Dự án Tin học hóa ngành tài nguyên và môi trường; nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở. Triển khai đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước theo Quyết dịnh số 2547/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 của UBND tỉnh

- Đẩy mạnh áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường. Mỏ rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đối với lĩnh vực khoáng sản, khí tượng thủy văn

- Xây dựng mới Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008 (gồm các thủ tục đã thực hiện chung với Sở và các thủ tục hành chính mới) đối với Chi cục Bảo vệ môi trường và Văn phòng Đăng ký QSD đất

Trên cơ sở kế hoạch chung của Sở, các phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể của mình và triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nguyễn Duy Đức

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 14 Tháng 6 2012 07:39 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa