Home Các số bản tin LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (Sửa đổi) TẠI KHÁNH HÒA

LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (Sửa đổi) TẠI KHÁNH HÒA

Email In PDF.

Thực hiện Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH13 ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành  “Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)”; Thường trực HĐND, UBND tỉnh Khánh hòa đã triển khai thực hiện và  kết quả như sau:

I. Quá trình tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

1- Công tác tổ chức triển khai lấy ý kiến:

Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh Khát Hòa đã ban hành Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 7 tháng 2 năm 2013 V/v Thành lập Tổ giúp việc tổ chức lấy ý kiến  về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do đồng chí Lê Đức Vinh – PCT UBND tỉnh làm Tổ trưởng và trực tiếp chỉ đạo, thành viên là lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thuộc tỉnh; đồng thời UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 746/KH-UBND ngày 7/02/2013 về Triển khai thực hiện lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

Ngày 25/2/2013 Thường trực HĐND và UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 746/KH-UBND ngày 7/02/2013 đến các đơn vị trên địa bàn tỉnh, thành phần tam dự hộ nghị: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - Xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp của tỉnh, Đài phát thanh truyền hình và Báo Khánh Hòa; thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; đồng thời chỉ đạo Sở Thông tin truyền thông, các cơ quan truyền thông thuộc tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền về công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân; VPUBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường lập chuyên mục trên trang điện tử để phổ biến các văn bản chỉ đạo của trung ương, của UBND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân, đồng thời đăng tải Dự thảo Luật, các văn bản có liên quan để nhân dân nghiên cứu và góp ý;

Ngày 01 tháng 03 năm 2013 UBND tỉnh ban hành văn bản số 1049/UBND-XDNĐ V/v lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo nội dung, yêu cầu, với các hình thức phù hợp theo chỉ đạo tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 28/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 746/KH-UBND ngày 7/02/2013 của UBND tỉnh nhằm đảm bảo tiến độ theo quy định và kế hoạch của tỉnh đã đề ra; sau hội nghị triển khai kế hoạch của UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác lấy ý kiến các thành viên, tổ chức thành viên thuộc phạm vi đơn vị quản lý.

2- Các hình thức tổ chức lấy ý kiến.

- Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); các văn bản bản chỉ đạo của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về lấy ý kiến nhân dân góp ý đối với Luật Đất đai (sửa đổi) được đăng tải toàn văn trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường; Báo Khánh Hòa để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu và đóng góp ý kiến; các ý kiến đóng góp được tổng hợp gửi về tổ giúp việc của UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân; các tổ chức chính trị xã hội thuộc cấp huyện tổ chức các cuộc họp để lấy ý kiến trực tiếp của các thành viên trong đơn vị; HĐND và UBND cấp huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp của các đơn vị thuộc huyện, ý kiến tổng hợp UBND cấp xã và các tổ chức trên địa bàn quản lý;

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội luật gia  … của tỉnh tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến trực tiếp các thành viên và tổng hợp báo cáo;

- Các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; các đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao đông trong đơn vị;

- Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh hoà đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến trực tiếp của toàn ngành tại nguyên môi trường tỉnh (ngày 15/3/2013) với thành phần tất cả các Phòng tài nguyên môi trường, VPĐK quyền sử dụng đất, Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện; trưởng phó các đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể cán bộ, công chức công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai tham dự. hoạt động trong tỉnh;

- Sở Kế Hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị lấy ý kiến trực tiếp từ đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Ngày 25/3/2013 HĐND; UBND tỉnh; Văn phòng Đại biểu Quốc hội  tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến trực tiếp của đại diện các đơn vị trên địa bàn tỉnh: Các sở, ban, ngành; UBMTTQ Việt nam tỉnh, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nghề nghiệp và HĐND, UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh; tại Hội nghị Tổ giúp việc đã phát Phiếu lấy ý kiến của các đại biểu về một số nội dung trọng tâm theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường .

- Các đơn vị đã tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân và gửi Báo cáo về UBND tỉnh để tổng hợp.

Nhận xét chung: Công tác tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện kịp thời nghiêm túc, thành phần tham gia góp ý kiến rộng và đảm bảo yêu cầu; Đa số Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân của các đơn vị chỉ tập trung vào góp ý các nội dung cụ thể của dự thảo Luật (sửa đổi) mà chưa có phần đánh giá chung đối với dự thảo theo đề cương hướng dẫn; nhìn chung công tác triển khai, Các Báo cáo tổng hợp đạt yêu cầu về nội dung đã đề ra.

II. Đánh giá chung đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Nhận xét chung về ưu điểm, nhược điểm của toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi):

- Nội dung dự thảo Luật Đất đai phù hợp với các quan điểm, định hướng đổi mới chính sách pháp luật đất đai nêu trong Nghị Quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đặt nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;

- Dự thảo Luật đã giải quyết nhiều vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn đặt ra trong quá trình tổng kết việc thi hành Luật đất đai: Quy hoạch sử dụng đất; Giao đất, cho thuê đất; Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận; Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được giao quyền sử dụng đất; Phát triển thị trường bất động sản; Chính sách tài chính về đất đai; Giá đất; Cải cách hành chính; Thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; chính sách đất đai với đồng bào dân tộc thiểu số; Nâng cao năng lực quản lý đất đai cho phù hợp với thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tuy nhiên dự thảo Luật vẫn còn những điểm cần nghiên cứu để bổ sung, sửa đổi để tăng thêm tính toàn diện, tính thực tiễn, tính khả thi; một số nội dung còn quy định quá chi tiết, những nội dung này nên giao cho Chính phủ quy định.

- Về tính dự báo và ổn định lâu dài của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi):

Tính dự báo của dự thảo Luật chưa cao (các nội dung trong dự thảo đều giải quyết các vấn đề thực tiễn đã đặt ra) chưa thấy các nội dung thể hiện được tính dự báo về công tác quản lý đất đai khi nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; một số vấn đề thực tiễn đang đặt ra như Bộ Chính trị, Chính phủ đã có chủ trương hình thành các Đặc khu Hành chính – Kinh tế nhưng trong dự thảo Luật cũng chưa đề cập đến vấn đề này.

Về tính ổn định lâu dài của dự thảo Luật: trong giai đoạn đất nước đang phát triển như hiện nay, tính dự báo còn hạn chế; mặt khác dự thảo luật có những quy định quá chi tiết trong nền kinh tế đang phát triển nên các quy định của Luật chỉ có thể ổn định trong một thời gian khoảng 10 năm như Luật 2003.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 07 Tháng 5 2013 16:13 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa