Home Các số bản tin NHỮNG QUAN ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG ĐỐI VỚI VIỆC TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

NHỮNG QUAN ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG ĐỐI VỚI VIỆC TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

Email In PDF.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XI đã chỉ ra ba quan điểm chỉ đạo đối với việc tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai như sau:

1. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt, nhưng không phải là quyền sở hữu được xác định cụ thể phù hợp với từng loại đất, từng đối tượng và hình thức giao đất, cho thuê đất. Nhà nước thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua việc quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng và quy hoạch thời hạn sử dụng đất; quyết định giá đất; quyết định chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không phải do người sử dụng đất tạo ra; trao quyền sử dụng đất và thu hồi đất đế sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế, xã hội theo quy định của Pháp luật.

2.  Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng để sử dụng ổn định lâu dài hoắc có thời hạn và có các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và được bồi thường khi Nhà nước thu hồi, tùy theo từng loại đất và nguồn góc sử dụng đất theo quy định của Pháp luật. Người sử dụng đất có nghĩa vụ phải đăng ký quyền sử dụng đất, sử dụng đất đúng mục đích, tuân thủ quy hoạch, trả lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, chấp hành pháp luật về đất đai. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được Nhà nươc giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách, pháp luật về đất đai. Khôn đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình và cá nhân, nhưng Nhà nước có chính sách phù hợp để đất nông nghiệp được người trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng với hiệu quả cao nhất.

3.  Đất đai được phân bổ hợp lý, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả cao; bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài, bảo vệ môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; nâng cao chất lượng và bảo vệ đất canh tác nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Chính sách, pháp luật về đất đai phải góp phần ổn định chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế; huy động tốt nhất nguồn lực từ đất để phát triển đất nước; đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, của người sử dụng đất và của nhà đầu tư; bảo đảm cho thị trường bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất, phát triển lành mạnh, ngăn chặn tình trạng đầu cơ. Sử dụng có hiệu quả các công cụ về giá, thuế trong quản lý đất đai nhằm khắc phục tình trạng lãng phí, tham nhũng, khiếu kiện. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý đất đai. Phát triển đa dạng các loại hỉnh dịch vụ về đất đai. Xây dựng hệ thống đất đai tiên tiến, ưu tiên xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin đất đai hiện đại. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và của quản lý Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và toàn dân trong thực hiện chính  sách pháp luật về đất đai. Bảo đảm sự quản lý thống nhất của Nhà nước cấp Trung ương về đất đai, đồng thời phân cấp phù hợp cho địa phương, có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chính sách pháp luật về đất đai. Kiên quyết lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng đất đai.

HT

(Tham khảo từ tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 06 của BCH TW Đảng cộng sản Việt Nam –khóa XI- Ban tuyên giáo Trung ương)
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 07 Tháng 5 2013 16:17 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa