Home các số BT MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ NHA TRANG Giai đoạn 2012-2015

MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ NHA TRANG Giai đoạn 2012-2015

Ngày 12/12/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-STNMT nghiệm thu nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch truyền thông môi trường thành phố Nha Trang, giai đoạn 2012-2015, đây là nhiệm vụ thuộc dự án Quản lý Tổng hợp đới bờ (QLTHĐB) thành phố Nha Trang được triển khai xây dựng trong hai năm 2011-2012.

Trong quá trình xây dựng Kế hoạch đơn vị thực hiện đã xác định mục tiêu, các nguyên tắc của truyền thông môi trường, tiến hành điều tra khảo sát đánh giá hiện trạng công tác quản lý tài nguyên và môi trường, xác định các vấn đề nổi cộm liên quan đến công tác quản lý tài nguyên và môi trường thành phố Nha Trang…Đồng thời đánh giá mức độ tiếp cận với các kênh thông tin, nguồn thông tin, các kênh truyền thông môi trường…nhận định các khó khăn thuận lợi trong quá trình truyền thông.

Kế hoạch Truyền thông môi trường thành phố Nha Trang được xây dựng như là một công cụ nhằm thực hiện tốt công tác QLTHĐB đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững của thành phố Nha Trang. Kế hoạch Truyền thông môi trường được tiến hành trên địa bàn thành phố Nha Trang, từ năm 2012 đến 2015. Mục tiêu truyền thông môi trường cụ thể: Giới thiệu kiến thức về quản lý tài nguyên và môi trường đới bờ nhằm triển khai áp dụng có hiệu quả QLTHĐB trong thực tiễn; Nâng cao nhận thức của người dân thành phố Nha Trang về sử dụng và quản lý tài nguyên và môi trường đới bờ nhằm phát triển bền vững; Hỗ trợ thúc đẩy sự ủng hộ và tham gia, hợp tác của các cơ quan các ngành ở các cấp và bên liên quan trong quá trình triển khai Dự án QLTHĐB thành phố Nha Trang.Nội dung truyền thông môi trường tập trung phổ biến thông tin, số liệu, kiến thức về giá trị tài nguyên môi trường đới bờ, mối liên hệ giữa hoạt động của con người (quản lý và sử dụng) và các vấn đề ở đới bờ; Lợi ích của việc quản lý, khai thác sử dụng đới bờ nhằm phát triển bền vững thành phố Nha Trang. Phương pháp truyền thông áp dụng cả ba phương thức:  Huy động để lôi kéo và đảm bảo sự tham gia của mạng lưới các tổ chức xã hội tại cộng đồng, mạng lưới các tổ chức phi chính phủ, chuyên gia, báo giới và các đối tác trong Chương trình QLTHĐB;Truyền thông thay đổi hành vi nhằm khuyến khích các hành vi mới và bền vững để cải thiện kiến thức, thái độ, ứng xử và sự tham gia của các bên có liên quan trong việc qui hoạch, khai thác và sử dụng các tài nguyên biển và ven biển;Vận động chính sách nhằm đảm bảo việc khai thác và sử dụng tài nguyên ven bờ Nha Trang bền vững thông qua các chính sách, quy định ảnh hưởng đến vùng bờ nhất quán và không trùng lặp giữa các ngành.  Các kênh truyền thông được kết hợp giữa Truyền thông trực tíếp được tiến hành thông qua các buổi trao đổi thông tin, báo cáo hội thảo, các buổi thảo luận chuyên đề… và Truyền thông chiến dịch hay truyền thông đại chúng.

Kế hoạch truyền thông môi trường 2012-2015 cho từng nhóm đối tượng:

Xây dựng mạng lưới Truyền thông môi trường : Tạo ra sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức chính trị -xã hội, các cơ quan truyền thông đại chúng, các trường học và doanh nghiệp trong hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường. Thúc đẩy xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật pháp về QLTHĐB cho cộng đồng.Nâng cao, năng lực, kỹ năng truyền thông môi trường cho các thành viên tham gia mạng lưới.

+Tập trung triển khai các hoạt động truyền thông cộng đồng về sử dụng và quản lý tài nguyên và môi trường đới bờ. Xây dựng các mô hình điểm, tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn nâng cao nhận thức và năng lực về sử dụng và quản lý tài nguyên và môi trường đới bờ cho cộng đồng dân cư.

+Tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ truyền thông môi trường cho cán bộ chuyên trách tài nguyên môi trường các cấp để có đủ năng lực để xây dựng chiến dịch, kế hoạch hành động và tham mưu tổ chức có hiệu quả các hoạt động truyền thông môi trường. Xây dựng tài liệu về nghiệp vụ truyền thông môi trường.

+ Cung cấp các thông tin về hiện trạng sử dụng và quản lý tài nguyên và môi trường đới bờ tại Nha Trang, các văn bản pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan cho các cơ quan truyền thông đại chúng; Xây dựng các công cụ, phương tiện truyền thông môi trường như: các băng hình,bài hát, bài báo, tranh cổ động... để sử dụng cho các chiến dịch truyền thông môi trường.

+ Cung cấp thông tin về luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước thông tin về tình hình ô nhiễm môi trường ở địa phương, tình hình sử dụng và khai thác tài nguyên và môi trường đới bờ, ảnh hưởng của những vấn đề này đến phát triển bền vững của Nha Trang cho tất cả các nhóm đối tượng thuộc các đơn vị kinh doanh, du lịch, dịch vụ có liên quan đến trực tiếp sử dụng tài nguyên biển.

+ Phổ biến các kiến thức về sử dụng và khai thác tài nguyên và môi trường đới bờ qua các cuộc thi tìm hiểu, thi vẽ tranh, thi truyền thông viên… trong các trường học  nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về tình hình sử dụng và khai thác tài nguyên và môi trường đới bờ tại Nha Trang.

+ Nâng cao kiến thức chuyên sâu về quản lý tổng hợp đới bờ tại Nha Trang cho các nhà khoa học hoạt động trên địa bàn thông qua các lớp tập huấn, hội thảo về quản lý tổng hợp đới bờ.

Việc thực hiện kế hoạch Truyền thông môi trường thành phố Nha Trang giai đoạn 2012-2015, cần được theo dõi, giám sát chặt chẽ, dựa vào các chỉ thị đánh giá về các mặt nhận thức, thái độ, ứng xử của các nhóm đối tượng, để từ đó đưa ra những đánh giá xác đáng về tác động và hiệu quả của Kế hoạch Truyền thông môi trường đối với công tác QLTHĐB tại Nha Trang.

                                                                                         Chi cục Biển và Hải đảo

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa