Home các số BT CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU KHỐI THI ĐUA CÁC PHÒNG, CHI CỤC TRỰC THUỘC SỞ NĂM 2012

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU KHỐI THI ĐUA CÁC PHÒNG, CHI CỤC TRỰC THUỘC SỞ NĂM 2012

Năm 2012, tập thể cán bộ, chuyên viên và nhân viên Chi cục Bảo vệ môi trường Khánh Hòa đã đoàn kết, phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác; được Khối thi đua các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tôn vinh là đơn vị dẫn đầu khối. Điểm lại những thành tích đã đạt được trong năm 2012 như sau:

  1. 1. Công tác về cải cách hành chính:

Ngay từ đầu năm, Chi cục đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 của Chi cục, trong đó xác định rõ nhiệm vụ đối với từng lĩnh vực công tác và phân công trách nhiệm cho từng phòng, cá nhân thực hiện một cách cụ thể; biện pháp này đã tạo điều kiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính của Chi cục đều hoàn thành đúng kế hoạch.

Năm 2012, Chi cục Bảo vệ môi trường được giao nhiệm vụ xây dựng mới Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008. Chi cục đã thành lập Ban Chỉ đạo và phân công các thành viên thực hiện, từ việc xây dựng các quy trình, phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức tập huấn các kiến thức chung về Hệ thống chất lượng và đào tạo Đánh giá viên nội bộ. Chi cục đã hoàn thành việc xây dựng các quy trình, đưa vào vận hành, tổ chức đánh giá nội bộ 02 lần và được Trung tâm Chứng nhận phù hợp – QUACERT đánh giá đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008.

Về kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, trong năm 2012, đã giải quyết được 88/94 hồ sơ, đạt 93,62 % số hồ sơ phải giải quyết, trong đó có 18,42  % hồ sơ giải quyết sớm hẹn, 81,58 % hồ sơ giải quyết đúng  hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn. Chi cục được Hội đồng đánh giá xếp hạng cải cách hành chính của Sở bình chọn là một trong ba đơn vị dẫn đầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở về cải cách hành chính, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tặng Giấy khen.

2. Về thực hiện công tác tham mưu, ban hành các văn bản, chính sách về bảo vệ môi trường

Chi cục đã tham mưu xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục và cải thiện ô nhiễm môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng giai đoạn 2012 – 2015.

Tham mưu xây dựng đề án thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Khánh Hòa, hiện đang trình UBND tỉnh xem xét ban hành. Xây dựng Kế hoạch Bảo vệ môi trường năm 2013 tỉnh Khánh Hòa gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo tình hình nhập khẩu phế liệu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gửi Tổng cục Môi trường.

Tổ chức lớp tập huấn "Quản lý nhà nước về Đa dạng sinh học và An toàn sinh học” cho cán bộ, công chức của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng và triển khai đề án tăng cường năng lực quản lý nhà nước về đa dạng sinh học và an toàn sinh học tỉnh Khánh Hòa”.

3. Về tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ về kinh phí sự nghiệp môi trường:

Chi cục đã tham mưu Lãnh đạo Sở và UBND tỉnh ban hành Quyết định 721/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 về việc phê duyệt nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường kế hoạch năm 2012 và Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 về việc điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường kế hoạch năm 2012. Năm 2012 đã tham mưu triển khai và thực hiện 49/52 nhiệm vụ, đề án với tổng số tiền đã giải ngân được  11,161 tỷ đồng/12,960 tỉ đồng, đạt 86,12 %  kế hoạch, cao hơn năm 2011 và các năm trước.

  1. 4. Công tác về kiểm soát ô nhiễm và các nhiệm vụ công tác khác:

Chi cục đã hướng dẫn kiểm soát ô nhiễm định kỳ 104 cơ sở; nhắc nhở 25 cơ sở chưa thực hiện kiểm soát ô nhiễm năm 2012; nhắc nhở 05 cơ sở có kết quả kiểm soát ô nhiễm vượt quy chuẩn quy định; nhắc nhở 07 cơ sở chưa thực hiện lập phương án khắc phục ô nhiễm; điều chỉnh nội dung cam kết trong hồ sơ môi trường 08 cơ sở; đã thẩm định phương án cải tạo hệ thống xử lý chất thải cho 09 cơ sở. Xác nhận việc thực hiện chương trình giám sát môi trường cho 01 đơn vị.

Thu phí BVMT nước thải công nghiệp được: 161.671.593  đồng.  Thu tiền nộp tiền kỹ quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản 6.241.705.227đ (đạt 83.37 %). Tham gia góp ý kiến thẩm định 24 dự án, đồ án, quy hoạch về lĩnh vực môi trường. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường theo kế hoạch năm 2012: 21 cơ sở.

Với những thành tích đã đạt được nói trên, Chi cục Bảo vệ môi trường được Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen cho Tập thể Chi cục Bảo vệ môi trường và tặng Bằng khen cho đồng chí Trần Thị Gái – Q. Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường./.

                                                                             Nguyễn Duy Đức

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa