Home Các số bản tin KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TNMT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TNMT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Email In PDF.

        Sáu tháng đầu năm 2013, Sở TNMT đã tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Ngay từ đầu năm, Sở đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Sở, đồng thời chỉ đạo các phòng, đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính của từng phòng, đơn vị. Sở đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, kế hoạch thực hiện ISO, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đến nay đã đạt được những kết quả chủ yếu như sau:

1. Công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:  Đã trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy trình khai thác đất san lấp, cát sỏi lòng sông; gửi Sở Tài chính thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng phần mềm hỗ trợ việc xây dựng cơ sở dữ liệu  tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa.

2. Công tác về kiểm soát thủ tục hành chính: Trình UBND tỉnh công bố sửa đổi bổ sung, thay thế 01 TTHC về lĩnh vực Khoáng sản và 56 TTHC về lĩnh vực đất đai.

3. Về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định: Sở đang tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định, chính sách hiện hành trên các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

4. Về kiểm tra cải cách hành chính: Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính của Sở đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Thanh tra Sở, Chi cục Biển – Hải đảo, Văn phòng Đăng ký QSD đất và Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Qua kiểm tra, các phòng, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của phòng, đơn vị và thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch chung của Sở.

5. Về quản lý cán bộ, công chức, viên chức:

Tiếp nhận Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSD đất. Làm thủ tục bổ nhiệm chức danh Chi cục trưởng Chi cục Biển – Hải đảo; quyết định điều động và bổ nhiệm Phó trưởng phòng Giá đất – Bồi thường, hỗ trợ tái định cư; làm thủ tục điều động và bổ nhiệm 01 Trưởng phòng từ Văn phòng Đăng ký QSD đất về Chi cục Quản lý đất đai; Trung tâm Công nghệ thông tin bổ nhiệm lại 02 Phó trưởng phòng, bổ nhiệm mới 01 Phó trưởng phòng. Quyết định luân chuyển 01 công chức từ Văn phòng Sở sang Chi cục Quản lý đất đai.

6. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Sắp xếp, bố trí 01 Phó Giám đốc Sở thi nâng ngạch Chuyên viên Cao cấp; 02 cán bộ thi nâng ngạch Chuyên viên chính. Sắp xếp, bố trí 05 cán bộ học Cao học; 05 cán bộ học lớp Cao cấp chính trị - Hành chính hệ tại chức; 02 cán bộ học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên chính; 04 cán bộ học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên; 02 công chức học lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tại chức. 

7. Về áp dụng  ISO trong hoạt động của cơ quan:

Sở đã ban hành kế hoạch thực hiện việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008 năm 2013; trong đó tiếp tục duy trì việc áp dụng HTQLCL đối với các lĩnh vực gồm: đất đai, tài nguyên khoáng sản địa chất, tài nguyên nước và môi trường. Hiện nay, Sở đang tiếp tục duy trì hệ thống QLCL tại Văn phòng Sở, Chi cục Bảo vệ môi trường và Văn phòng Đăng ký QSD đất. Sở Tài nguyên và Môi trường  và Chi cục Bảo vệ môi trường được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng gồm 41 thủ tục hành chính; Văn phòng Đăng ký QSD đất  được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng gồm 41 thủ tục hành chính. Chi cục Quản lý đất đai đang phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng mới hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001 2008 tại Chi cục (gồm 13 thủ tục hành chính).

8. Về kết quả giải quyết các TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa”: Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 08/6/2013 các phòng, đơn vị thuộc Sở  đã giải quyết được 1071/1174 hồ sơ đối với các lĩnh vực, đạt 91,22 % hồ sơ phải giải quyết; trong đó có 44,21 % hồ sơ giải quyết sớm hẹn, 55,05 % hồ sơ giải quyết đúng  hẹn và 0,74 % hồ sơ giải quyết trễ hẹn.

9. Về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước: Sở đang tổ chức tập huấn và tiếp nhận phần mềm điện tử một cửa của Đề án một cửa liên thông theo hướng hiện đại.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2013, Sở TNMT đã triển khai thực hiện công tác CCHC trên các lĩnh vực đúng tiến độ theo kế hoạch chung của tỉnh và của Sở; trong đó tập trung thực hiện công tác kiểm soát TTHC, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các TTHC, xây dựng quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa”, tiếp tục duy trì việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008 đối với các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản địa chất, tài nguyên nước và môi trường; tổ chức tập huấn và tiếp nhận phần mềm điện tử một cửa của Đề án một cửa liên thông theo hướng hiện đại./.

                                                                                                                                                                                                                                                         Nguyễn Duy Đức

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa