Home Các số bản tin TRAO ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN BỒI THƯỜNG DÂN CHƯA NHẬN GỞI KHO BẠC HAY NGÂN HÀNG?

TRAO ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN BỒI THƯỜNG DÂN CHƯA NHẬN GỞI KHO BẠC HAY NGÂN HÀNG?

Email In PDF.

      Liên quan đến nội dung trên, đối chiếu các quy định của nhà nước cho thấy: Tại Khoản 3 Điều 58 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ có quy định nội dung xử lý cho các trường hợp không nhận tiền chi trả về bồi thường và không nhận đất tái định cư thì khoản tiền này được chuyển vào Ngân hàng; Khi Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 được ban hành, nội dung này bị bãi bỏ cùng hàng loạt các nội dung khác về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư tại Nghị định 84/2007/NĐ-CP.

Tuy nhiên qua rà soát, đối chiếu các quy định hiện nay thì không có quy định nào bắt buộc phải nộp khoản tiền này vào Kho bạc nhà nước và cũng không có quy định nào ghi không được gởi khoản tiền này vào Ngân hàng.

Xét về mặt pháp lý, trong thực tế có nhiều nội dung khi thực hiện có phát sinh nhưng chưa được pháp luật quy định cụ thể. Như vậy cơ quan nhà nước có thẩm quyền cao nhất tại địa phương sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để quy định xử lý cho phù hợp. Việc quy định của UBND tỉnh đối với trường hợp khoản tiền bồi thường dân chưa nhận nộp vào Ngân hàng trên cơ sở đề nghị của các Tổ chức làm công tác bồi thường như tại Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày  02/6/2011 là phù hợp với thực tế và không trái với quy định hiện hành.

Xét về mặt đạo lý: Khi phương án BTHTTĐC đã được phê duyệt đồng thời với quyết định thu hồi đất của người dân thì khoản tiền bồi thường nêu trên là của người dân nên cần phải gởi vào ngân hàng để bảo đảm quyền lợi của người dân bị thu hồi đất (vì nhiều lý do khách quan chính đáng chưa kịp đến nhận tiền).

Mặt khác, quy định này là cơ sở cho việc giải quyết khiếu nại hoặc thực hiện cưỡng chế sau này, vì theo quy định hiện hành “Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày được thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ thì người có đất bị thu hồi phải bàn giao đất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường”, trường hợp người bị thu hồi đất không nhận tiền thì thời điểm gởi tiền vào ngân hàng sẽ chứng minh thời điểm thanh toán xong tiền bồi thường.

Thế nhưng, một số cơ quan nhà nước đã không đứng trên góc nhìn về quyền lợi của người dân bị giải tỏa, chỉ bảo vệ lợi ích của nhà nước nên đã yêu cầu phải nộp khoản tiền bồi thường dân chưa nhận vào kho bạc nhà nước. Sau khi UBND tỉnh điều chỉnh quy định bắt buộc gởi tiền bồi thường dân chưa nhận vào Kho bạc nhà nước tại Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 (sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 10/2011/QĐ-UBND) thì các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường đã có ý kiến phản ứng vì thực tế công tác chi trả bồi thường gặp rất nhiều khó khăn và người dân thường không đồng thuận ngay mà phải mất nhiều thời gian vận động thuyết phục. Người dân không hiểu nhiều về quy định pháp luật nên sau vài tháng hoặc vài năm sau mới đến nhận tiền sẽ bị thiệt thòi rất nhiều. (Tiền bồi thường phần lớn do các Chủ đầu tư ứng ra để chi và được khấu trừ vào tiền sử dụng đất theo quy định, chỉ trừ các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước mới được chi từ nguồn ngân sách).

Năm 2013, tại một số dự án việc chi trả tiền chậm do dân không nhận, UBND tỉnh đã cho chủ trương hỗ trợ thêm lãi suất ngân hàng khi chi trả cho dân và đồng ý cho gởi vào ngân hàng đối với khoản tiền bồi thường của những trường hợp chưa nhận. Điều này cho thấy quy định gởi tiền bồi thường dân chưa nhận vào ngân hàng tại Quyết định 10/2011/QĐ-UBND trước đây là phù hợp với thực tế và không cần phải điều chỉnh./.

                                                                                                               Ngày 12/4/2013

                                                                                 HỒ THỊ HIỀN (PHÒNG GĐBTTĐC)

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa