Home Các số bản tin Đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường 2010-2015.

Đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường 2010-2015.

Email In PDF.

Ngày 12/7/2013 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động của Đảng bộ trong thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Trong thời gian qua, Đảng bộ đã bám sát các Nghị quyết của Đảng và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy cấp trên để chỉ đạo, triển khai các mặt công tác của Đảng bộ. Đảng ủy và các Chi bộ trực thuộc đều thực hiện tốt vai trò lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trong công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy luôn quan tâm quán triệt và triển khai nghiêm túc trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn đơn vị. Đảng ủy và Lãnh đạo đơn vị thường xuyên phối hợp, chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để Cuộc vận động đạt được hiệu quả lâu dài, kết quả là đội ngũ Đảng viên giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không ngừng rèn luyện về mọi mặt; chấp hành kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm sự đoàn kết nội bộ tốt.

Công tác xây dựng Đảng và quy hoạch cán bộ thực hiện chặt chẽ, công khai dân chủ và đúng quy trình. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm. Công tác phát triển đảng viên mới đạt kết quả cao về số lượng và chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ, góp phần tích cực vào việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong nội bộ đơn vị.

Công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm thực hiện nghiêm túc, qua các năm Đảng bộ luôn được xếp loại đảng bộ trong sạch vững mạnh, đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm. Đảng ủy luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo các đoàn thể và tạo mọi điều kiện để các đoàn thể hoạt động có hiệu quả góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chung của toàn đơn vị.

Bên cạnh những thành tích nổi bật nêu trên, trong 03 năm qua Đảng bộ Sở  Tài nguyên và Môi trường vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm cần khắc phục như:

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có lúc còn bị động; nắm bắt tư tưởng các đảng viên tại các Chi bộ và đối tượng mới tuyển dụng chưa sâu sát, kịp thời. Công tác chuyên môn nhiều, các đảng viên tham gia công tác đoàn thể phần lớn là kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian để tổ chức hoạt động cụ thể phong phú hơn.

- Trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan vẫn còn một số nhiệm vụ chậm triển khai theo yêu cầu của cấp trên; Chưa thực hiện tốt định kỳ tham gia sinh hoạt của Lãnh đạo Sở với các Chi bộ để nắm bắt thông tin và chỉ đạo kịp thời.

- Công tác nhân sự chủ chốt ở các đơn vị được bổ sung nhưng vẫn còn thiếu, chất lượng vẫn chưa đáp ứng được về yêu cầu.

- Nội dung sinh hoạt ở một số Chi bộ còn một số tồn tại, chất lượng chưa cao.

Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại tập trung ở những mặt: Công tác chỉ đạo, kiểm tra, báo cáo của Đảng ủy có lúc chưa kịp thời; năng lực của đảng viên trong công tác tư tưởng còn nhiều hạn chế. Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của Đảng viên đặc biệt là các đảng viên mới ở một số Chi bộ còn hạn chế, né tránh, ngại phát biểu; kinh nghiệm hoạt động xây dựng đảng của Cấp ủy Chi bộ chưa nhiều.

Trên cơ sở kết quả đạt được sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2010 – 2015; Cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn bộ đảng viên, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường phấn đấu lãnh đạo Đảng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ như sau:

-  100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập và quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của cấp trên.

- Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt và kịp thời các nhiệm vụ do cấp trên giao cho ngành tài nguyên môi trường trên các lĩnh vực tham mưu quản lý.

- Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để có hiệu quả lâu dài.

- Nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về ““Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- 100% đảng viên toàn Đảng bộ đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ qua các năm; trong đó ít nhất 15% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Phấn đấu kết nạp ít nhất 19 đảng viên mới.

- Thực hiện công tác kiểm tra theo điều lệ đảng ít nhất mỗi năm 10 đồng chí.

- Hàng năm, mỗi Chi bộ trực thuộc tổ chức ít nhất 02 buổi sinh hoạt chuyên đề.

- Phấn đấu Đảng bộ đạt danh hiệu cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

- Hàng năm lãnh đạo các đoàn thể hoạt động đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

                                                                          Hồ Phùng Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ.                                           

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 23 Tháng 9 2013 11:14 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa