Home

Những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính năm 2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở đẩy mạnh công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Ngay từ đầu năm, Sở đã ban hành kế hoạch CCHC chung của Sở, xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC và kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, xây dựng kế hoạch rà soát thủ tục hành chính; làm cơ sở để các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện. Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch CCHC đầu năm và 6 tháng cuối năm 2013. Qua một năm thực hiện, Sở TNMT đã đạt được những kết quả nổi bật về CCHC như sau:

1. Công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tuyên truyền pháp luật:

Năm 2013, Sở được UBND tỉnh giao tham mưu HĐND và UBND tỉnh ban hành 02 Nghị quyết và 07 Quyết định; Sở đã hoàn thành, trình HĐND tình ban hành 02 Nghị quyết, UBND tình ban hành 04 Quyết định, đang trình 03 dự thảo quyết định. Tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật về Khoáng sản, Đất đai, Tài nguyên nước, Biển và hải đảo cho các cán bộ chuyên môn của Sở, các ngành có liên quan, phòng TNMT và Văn phòng Đăng ký QSD đất các huyện, thị xã, thành phố.

2. Công tác rà soát thủ tục hành chính:

Trong năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, thay thế 01 thủ tục hành chính và toàn bộ mẫu đơn kèm theo trong lĩnh vực khoáng sản; công bố thay thế 56 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; công bố thay thế 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Về áp dụng  ISO trong hoạt động của cơ quan

Ngày 02/01/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-STNMT kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008; ban hành kế hoạch thực hiện việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008 năm 2013 của Sở.

Các lĩnh vực được tiếp tục duy trì gồm: đất đai, tài nguyên khoáng sản địa chất, tài nguyên nước và môi trường. Hiện nay, Sở đang tiếp tục duy trì hệ thống QLCL tại Văn phòng Sở, Chi cục Bảo vệ môi trường và Văn phòng Đăng ký QSD đất, xây dựng mới hệ thống QLCL tại Chi cục Quản lý đất đai. Đến nay, Văn phòng Sở, Văn phòng Đăng ký QSD đất và Chi cục Bảo vệ môi trường đã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức đánh giá giám sát lần 1. Chi cục Quản lý đất đai đã hoàn thành việc xây dựng các quy trình, đánh giá chứng nhận lần đàu vào ngày 26/11/2013, đang khắc phục các điểm không phù hợp để đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận.

4. Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Sở tiếp tục duy trì bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại bộ phận “một cửa”, đến nay có 53  thủ tục hành chính đang được triển khai thực hiện tại Bộ phận “một cửa”. Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 25 tháng 11 năm 2013, toàn Sở đã giải quyết được 2753/2911 hồ sơ đối với các lĩnh vực, đạt 94,57 % hồ sơ phải giải quyết; trong đó có 54,22 % hồ sơ giải quyết sớm hẹn, 44,75 % hồ sơ giải quyết đúng  hẹn và 1,03 % hồ sơ giải quyết trễ hẹn.

5. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Sở đã sắp xếp, bố trí  07 cán bộ học Cao học; 07 cán bộ học lớp Cao cấp chính trị - Hành chính; 02 cán bộ học bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên chính; 15 cán bộ học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên; 02 cán bộ học lớp bồi dưỡng kiến thức ANQP; 03 cán bộ học lớp Trung cấp lý luận chính trị.

6. Thực hiện các quy định về kiện toàn tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Làm thủ tục đề nghị UBND tỉnh Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ  chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đến tuổi nghỉ hưu đối với đ/c Lê Mộng Điệp - Giám đốc Sở; Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSD đất; Quyết định bổ nhiệm chức danh Chi cục trưởng Chi cục Biển – Hải đảo.

Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường; Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất; Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSD đất; Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Kỷ thuật tài nguyên và môi trường; Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó trưởng phòng Giá đất – Bồi thường, hỗ trợ tái định cư; Quyết định giao trách nhiệm phụ trách Phòng Nước – Khí tượng TV.

Làm thủ tục bổ nhiệm Chánh văn phòng, Trưởng phòng Khoáng sản – Địa chất. Trung tâm Công nghệ thông tin bổ nhiệm và luân chuyển 02 Phó trưởng phòng, bổ nhiệm mới 01 Phó trưởng phòng. Quyết định luân chuyển 01 công chức từ Văn phòng Sở sang Chi cục Quản lý đất đai; Chi cục Bảo vệ môi trường luân chuyển 03 công chức, Chi cục Quản lý đất đai luân chuyển 01 nhân viên; Trung tâm Công nghệ thông tin luân chuyển 02 viên chức./. 

                                                                                                                 Nguyễn Duy Đức - Văn phòng Sở

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 14 Tháng 1 2014 14:32 )  
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa