Home

Tình hình xây dựng áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008 trong năm 2013.

Email In PDF.

Một số kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO tại  Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) trong năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, cụ thể như sau:

Tình hình duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008

Công tác kiện toàn Ban chỉ đạo, lập kế hoạch triển khai

Ngày 02/01/2013, Sở TNMT đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-STNMT kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008

Ngày 25/02/2013, Sở TNMT đã ban hành kế hoạch thực hiện việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008 năm 2013 của Sở tại Văn bản số 345/STNMT-VP.

Các lĩnh vực được tiếp tục duy trì: đất đai, tài nguyên khoáng sản địa chất, tài nguyên nước và môi trường. Hiện nay, Sở đang duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008 tại Văn phòng Sở, Chi cục Bảo vệ Môi trường và Văn phòng Đăng ký QSD đất.

Công tác đánh giá giám sát: Văn phòng Sở và Chi cục Bảo vệ Môi trường đã phối hợp với các đơn vị tư vấn đánh giá vào ngày 07,08 tháng 11 năm 2013; đã hoàn thành khắc phục những điểm không phù hợp với làm thủ tục đề nghị duy trì chứng nhận. Văn phòng Đăng ký QSD đất phối hợp với đơn vị tư vấn đánh giá giám sát vào ngày 06 tháng 12 năm 2013.

Công tác đánh giá nội bộ: Văn phòng Sở và Chi cục Bảo vệ Môi trường đã tổ chức đánh giá nội bộ tháng 6 năm 2013, Chi cục Quản lý đất đai đánh giá nội bộ vào ngày 28 tháng 10 năm 2013.

Chi cục Quản lý đất đai đã ký hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn Quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao tiến hành xây dựng mới hệ thống, đã tổ chức tập huấn về HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008; đã hoàn thành xây dựng các quy trình, tổ chức đánh giá nội bộ và phối hợp với đơn vị tư vấn đánh giá chứng nhận vào ngày 26 tháng 10 năm 2013.

Công tác điều chỉnh các quy trình: Văn phòng Sở đã chỉnh sửa 03 Quy trình thực hiện ISO (Quy trình về Đấu giá QSD đất, Quy trình cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường và Quy trình Đóng của mỏ Khoáng sản), Chi cục Bảo vệ môi trường đã chỉnh sửa 01 Quy trình thực hiện ISO là Thu phí nước thải công nghiệp.

Công tác đào tạo kết hợp với các công cụ cải tiến chất lượng, công cụ công nghệ thông tin và Đề án 30: Sở đã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức đào tạo nâng cao kỷ năng đánh giá viên nội bộ vào tháng 9 năm 2013 cho 28 người.

Tình hình mở rộng HTQLCL đã được chứng nhận

Hiện nay, toàn bộ thủ tục hành chính của Sở theo Đề án 30 đã được cấp giấy chứng nhận HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008 (riêng Chi cục Quản lý đất đai xây dựng mới); vì vậy Sở không phải mở rộng hệ thống.

Tình hình xây dựng lần đầu HTQLCL tại các đơn vị trực thuộc

Theo kế hoạch năm, Chi cục Quản lý đất đai đã hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn Quản lý Quốc Tế và hỗ trợ kỹ thuật cao tiến hành xây dựng hệ thống, đã tổ chức tập huấn về HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008; đã hoàn thành xây dựng các quy trình, tổ chức đánh giá nội bộ và phối hợp với đơn vị tư vấn đánh giá chứng nhận vào ngày 26 tháng 10 năm 2013.

Tình hình cấp giấy chứng nhận

Ngày 22/3/2013, Chi cục Bảo vệ Môi trường được Tổng cục Đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng tại Quyết định số 651/QĐ-TCT gồm 10 thủ tục hành chính; ngày 24/4/2013, Sở TNMT được Tổng cục Đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng (cấp lần 2) tại Quyết định số 1045/QĐ-TCT gồm 32 thủ tục hành chính; ngày 30/01/2013, Văn phòng ĐK QSD đất được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp thuộc Tổng cục Đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng số HT 2838.13.36 gồm 41 thủ tục hành chính.

Kết quả thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính năm 2013

Sở đã giải quyết được 2753/2911 hồ sơ đối với các lĩnh vực; đạt 94,57% hồ sơ phải giả quyết; trong đó có 54,22% hồ sơ phải giải quyết sớm hẹn, 44,75% hồ sơ giải quyết đúng hẹn và 1,03% hồ sơ giải quyết trễ hẹn.

Trên cơ sở đó, các chuyên gia đã nhận xét, đánh giá: Năm 2013, Chi cục Quản lý đất đai hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn Quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao mới thực hiện hợp đồng xây dựng mới hệ thống; Sở ký hợp đồng với Trung tâm chứng nhận Phù hợp QUACERT đánh giá Giám sát tại Văn phòng Sở, Chi cục Bảo vệ môi trường và Văn phòng Đăng ký QSD đất, đánh giá chứng nhận lần đầu tại Chi cục Quản lý đất đai.  Chất lượng tư vấn và chuyên gia tư vấn đạt yêu cầu;

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

Tiếp tục duy trì HTQLCL tại Văn phòng Sở, Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ Môi trường và Văn phòng Đăng ký QSD đất.

Chi cục Quản lý đất đai và Văn phòng Đăng kỳ QSD đất điều chỉnh lại các quy trình khi Luật đất đai thay đổi

Phòng Nước – KTTV chỉnh sửa lại quy trình theo Luật Tài nguyên nước năm 2010 sau khi có Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành.

                                                                                                                    Phương Loan - TTCNTT

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa