Home

Kết quả thực hiện chương trình cải cách hành chính 2012

Email In PDF.

Ngày 21/10/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã tổng kết việc triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính năm 2012, đạt được nhiều được nhiều kết quả đáng phấn khởi, cụ thể:

Đối với công tác xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành được 01 Nghị Quyết  về nguyên tắc xác định giá các loại đất; 05 Quyết định nhằm thực hiện các nhiệm vụ thu thập dữ liệu ngành Tài nguyên và môi trường, bổ sung điều chỉnh giá đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư, quy trình thủ tục giải quyết hồ sơ khai thác cát sỏi lòng sông …

Đối với lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh và ban hành Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 25/10/2012- nhằm thực hiện đơn giản hóa với 15 thủ tục mới theo Luật Khoáng sản năm 2010; Sở đã đề nghị bãi bỏ 06 thủ tục hành chính về công tác đo đạc bản đồ và thay thế bằng 04 thủ tục mới. Hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về quản lý nhà nước ở lĩnh vực đất đai như chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, môi trường và tài nguyên khoáng sản.

Sở đã triển khai đồng bộ việc thực hiện Đề án một cửa theo hướng liên thông hiện đại, hoàn thành việc xây Phòng tiếp nhận và trả kết quả, trang bị các máy móc, thiết bị, bàn làm việc, máy tính, lấy số thứ tự, máy tra cứu thông tin, ghế cho khách ngồi chờ…

Kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa” trong năm 2012 đạt được 2306/2460 hồ sơ các lĩnh vực, đạt 93,74% hồ sơ phải giải quyết; trong đó có 41,34% hồ sơ giải quyết sớm hẹn, 57,95% hồ sơ giải quyết đúng hẹn và 0,81% hồ sơ giải quyết trễ hẹn.

Hiện nay, Sở đang tham mưu UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính theo Quyết định số 3020/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh về ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai cấp huyện; hiện đã hoàn thành lấy ý kiến của các Sở ngành, đang hoàn thành dự thảo trình UBND tỉnh.

                                                                                                         Hoàng Phan Nhã Trân - TTCNTT

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa