Home

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2014

Email In PDF.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm) là đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, năm 2013 Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là đơn vị dẫn đầu khối thi đua các đơn vị sự nghiệp. Trong năm, Trung tâm đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi trên các mặt công tác.

Đối với Hoạt động quan trắc môi trường Trung tâm đã hoàn thành triển khai thực hiện các hoạt động quan trắc môi trường không khí, nước mặt, nước biển ven bờ, nước ngầm, quan trắc rạn san hô, thảm cỏ biển và đánh giá môi trường thông qua phương pháp sinh học, vị trí, tần suất theo kế hoạch nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc thực hiện các hoạt động quan trắc môi trường Trung tâm tiến hành song song việc áp dụng QA/QC trong phòng thí nghiệm và hiện trường nhằm đánh giá và kiểm soát chất lượng của các số liệu quan trắc thu được, phục vụ cho công tác quản lý môi trường của tỉnh, đạt 100% kế hoạch.

Đối với hoạt động phân tích mẫu, Trung tâm đã thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng mẫu phân tích. Hàng năm Trung tâm đều tham gia thử nghiệm liên phòng và đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, hiện nay Trung tâm chưa ban hành được định mức sử dụng hóa chất do đó việc kiểm soát tình hình sử dụng còn hạn chế. Thực hiện việc quản lý và vận hành trạm tự động quan trắc môi trường không khí tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang (Trạm); lập báo cáo kết quả quan trắc hoạt động hàng tháng của Trạm gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm quan trắc môi trường - Tổng cục môi trường (Trung tâm Quan trắc môi trường Quốc gia) để phục vụ công tác quản lý. Các sự cố về thiết bị đều được thông báo kịp thời và phối hợp với Trung tâm Quan trắc môi trường Quốc gia để được giải quyết, xử lý. Trong năm, Trung tâm đã ký và thực hiện Hợp đồng hiệu chuẩn 04 thiết bị của Trạm với Trung tâm Quan trắc môi trường Quốc gia nhằm đảm bảo cho Trạm hoạt động ổn định, đúng quy định.

Trên cơ sở các số liệu quan trắc định kỳ theo tháng, quý, Trung Tâm đã hoàn thành Báo cáo thông tin môi trường năm 2013 (kết quả quan trắc năm 2012), báo cáo kết quả quan trắc quý I, II, III, IV/2013 đảm bảo về chất lượng, thời gian và được gửi đến các cơ quan đơn vị liên quan nhằm phục vụ cho công tác quản lý của nhà nước trong lĩnh vực môi trường kịp thời, đạt 100 % kế hoạch. Hoàn thành việc lập kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng trạm quan trắc nước ngầm khu vực Vạn Ninh (Dốc Ké) và Cam Lâm trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt. Trung tâm đã ký hợp đồng với đơn vị thi công để thực hiện khoan giếng quan trắc tại 02 địa điểm trên và đã hoàn thành trong tháng 11/2013.

Để đạt được các kết quả tốt về công tác năm 2013, Trung tâm luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và giúp đỡ của Đảng uỷ, BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi bộ Trung tâm Quan trắc và Công nghệ thông tin, sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của các đơn vị, các phòng chức năng trong Sở và các cơ quan liên quan của tỉnh, huyện…trong việc thực hiện nhiệm vụ.Tổ chức bộ máy, nhân sự của Trung tâm ổn định, điều kiện làm việc, cơ sở vật chất của Trung tâm tương đối đảm bảo.

Bên cạnh những thuận lợi Trung tâm vẫn còn những khó khăn và tồn tại. Do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, việc đầu tư các dự án bị ảnh hưởng, sự cạnh tranh về giá... dẫn đến số lượng các hợp đồng kinh tế ít hơn so với năm 2012. Năm 2014 có thể sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức hơn. Quá trình thẩm định và phê duyệt ĐTM đôi khi còn chậm, hồ sơ bổ sung của chủ dự án không kịp thời, tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chưa cao, dẫn đến tình trạng hoàn thành các Hợp đồng kéo dài, hiệu quả thu nộp ngân sách từ các hoạt động này bị ảnh hưởng.

Về kế hoạch nhiệm vụ năm 2014, Trung tâm phấn đấu hoàn thành 100% số thu và nộp ngân sách theo chỉ tiêu kế hoạch được giao và hoàn thành tốt công tác chuyên môn. Lập kế hoạch chi tiết cho các nhiệm vụ quan trắc môi trường gồm Quan trắc môi trường nước mặt, nước biển ven bờ, nước ngầm, không khí, sinh học, áp dụng QA/QC trong hoạt động quan trắc, cụ thể:

Theo kế hoạch năm 2014, Trung tâm sẽ triển khai hoạt động quan trắc như sau: Quan trắc môi trường không khí với 4 đợt trong 4 quý của năm; Quan trắc môi trường nước mặt, nước biển ven bờ, nước ngầm trong 12 tháng từ tháng 1 đến tháng 12; phối hợp với Viện Hải Dương học quan trắc môi trường sinh học trong tháng 5 và tháng 10. Đồng thời Trung tâm thực hiện áp dụng QA/QC hàng tháng song song với hoạt động quan trắc nhằm thu thập được các số liệu quan trắc đáng tin cậy phục vụ cho hoạt động quản lý môi trường của tỉnh Khánh Hòa.

Đối với trạm quan trắc không khí tự động đặt tại Làng trẻ em SOS, đường 2-4, phường Vĩnh Hòa, Trung tâm cử 02 viên chức hàng ngày theo dõi bảo dưỡng và vận hành thường xuyên đúng kỹ thuật trạm quan trắc theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hàng tháng lập các báo cáo thông tin về các chỉ số môi trường không khí của trạm thu được gửi cơ quan quản lý.

Trong tháng 01/2014 sẽ hoàn thành tổng hợp số liệu quan trắc cả năm 2013 để lập báo cáo thông tin môi trường năm 2014 và hoàn thiện chỉnh sửa trong tháng 02/2014 gửi các cơ quan quản lý phục vụ công tác quản lý tài nguyên môi trường.

Hàng tháng lập báo cáo quan trắc cho từng nhiệm vụ sau mỗi đợt quan trắc nhằm kịp thời phát hiện những khu vực bị ô nhiễm đến mức báo động để Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, và có biện pháp xử lý. Tiếp tục phối hợp với Viện Kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường thực hiện đề án nhiệm vụ Rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường của tỉnh.

                                                                                                                         Trọng Tuệ - TTCNTT     

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa