Home

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA ĐẢNG BỘ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHÁNH HÒA NĂM 2014

Email In PDF.

Năm 2014 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, qua rà soát những chỉ tiêu cơ bản của Đại hội và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2014, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.

Về công tác xây dựng Đảng:

- Lãnh đạo tốt công tác tư tưởng, kịp thời phát hiện và có biện pháp chỉ đạo nhằm ổn định tư tưởng đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ; 100% cán bộ, đảng viên; công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập và quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của cấp trên.

- Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhân rộng điển hình tập thể, cá nhân, tạo chuyển biến mạnh trong thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về ““Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm phát huy hơn nữa năng lực chuyên môn, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu 100% đảng viên toàn Đảng bộ đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 15% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đề nghị khen thưởng.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng ít nhất 10 đồng chí và triển khai những nội dung kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Đảng ủy cấp trên.

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW 6 (khóa X) và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, phấn đấu mỗi Chi bộ trực thuộc tổ chức ít nhất 02 buổi sinh hoạt chuyên đề.

- Phấn đấu kết nạp 10 đảng viên mới.

- Tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên đúng quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo các Đoàn thể hoạt động có hiệu quả và xếp loại vững mạnh xuất sắc.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Tập trung lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ được giao đối với các lĩnh vực ngành quản lý.

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện: các mục tiêu còn lại Kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 của ngành Tài nguyên và Môi trường; Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12/06/2009 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; Nghị quyết số 27/NQ-BCSĐ/BTNBMT của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường; Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội và Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 06/12/2013 củaTỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh thực thi pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực thi công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành tài nguyên và môi trường.

- Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đất đai thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh theo phân cấp của Luật Đất đai 2013; tham gia góp ý xây dựng các Nghị định, Thông tư trong quá trình triển khai Luật Đất đai; Tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới về lĩnh vực tài nguyên và môi trường…

- Thẩm định tốt phương án giải phóng mặt bằng, tham mưu công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm, đặc biệt đối với dự án mở rộng Quốc lộ 1A, tham mưu UBND tỉnh xây dựng giá đất bồi thường tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; thực hiện định giá đất cụ thể cho từng dự án theo quy định của Luật Đất đai 2013.

- Tăng cường đánh giá, phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường, xử lý kịp thời các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc ở các địa phương.

- Tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo không để quá hạn.

Với những nhiệm vụ chủ yếu nêu trên, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2014.

Đ/c Lê Mộng Điệp-Bí thư Đảng ủy Sở TNMT phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: TTCNTT).


Các đồng chí Đảng viên thuộc Đảng bộ Sở TNMT tham dự Hội nghị(Ảnh: TTCNTT).

                                                                                                      Hoàng Trân - TTCNTT

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 15 Tháng 4 2014 14:50 )  
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa