Ảnh ngẩu nhiên


Bài viết này tổng quan vài khái niệm về dòng rút (rip current) h trợ việc phòng tránh và cứu hộ ở các bãi tắm ven biển, đồng thời nhận định bước đầu về vị trí xuất hiện của dòng rút ở Bãi Dài - Cam Ranh dựa trên phân tích dữ liệu ảnh máy bay hiện có kết hợp xử lý bản đồ độ sâu vùng nước nông ven bờ ở khu vực này.

Vài khái niệm về dòng rút

Dòng rút được xem là một trong những mối nguy hiểm hàng đầu ở các bãi tắm ven biển. Sự tồn tại của dòng rút liên quan trước hết với kiểu đổ nhào của sóng: Sự không đồng nhất của năng lượng sóng gió đã tạo ra các vùng hội tụ và phân kỳ sóng cũng như các vùng có mực nước cao và mực nước thấp khác nhau. Mực nước thường dâng cao ở vùng lân cận đới sóng đổ nhào, tạo ra một sự mất cân bằng nước, làm phát sinh một dòng chảy từ bờ rút ra khơi (dòng rút). Địa hình bãi biển cũng là một tác nhân góp phần tạo ra dòng rút: a) mực nước ở trên bar cát ở vùng nước nông thường cao hơn so với các trũng, rãnh vì chúng là nơi tập trung năng lượng sóng; b) sự hình thành của các bar cát liền kề nằm song song với bờ với các trũng sâu ở giữa là yếu tố địa hình cơ bản tạo ra sự khác biệt cục bộ của dòng chảy ven bờ và kích thích cho sự vận chuyển nước chảy thẳng góc (hoặc hơi chếch) từ bờ ra xa (hình 1).

Dòng rút hình thành rất gần bờ, có thể nhận dạng bằng mắt thường thấy vùng sóng bạc đầu là vùng nước nông trên các bar cát nước chảy vào, trong lúc đó vùng lặng sóng ở giữa là vùng nguy hiểm, là nơi xuất hiện dòng rút (hình 2). Sự hình thành bãi cát dạng răng cưa (cuspate shape) cũng là một dấu hiệu nhận dạng vị trí xuất hiện của dòng rút, nó thường xuất hiện tại các vùng lõm ở các bãi dạng này.

Hình 1: Các thành phần cơ bản của dòng rút: dòng chảy vào do sóng (1); vùng phát sinh dòng rút (2 ); thân dòng rút (3); đầu dòng rút (4)

Ngoài ra, một số học giả đã thảo luận về mối liên quan của sự hình thành dòng rút với một số yếu tố động lực:

- Sóng lừng (swell) tuy không tạo sóng bạc đầu nhưng cũng gây ra dòng rút ở các vùng có các công trình biển như kè ngang, cầu tàu hoặc các bãi tắm dạng túi (pocket beach) kẹp giữa các mũi đất.

- Dòng rút thường không xuất hiện vào sáng sớm hoặc ban chiều khi gió biển bắt đầu hình thành hoặc suy yếu, mà thường xuất hiện với tần suất cao và cường độ mạnh vào ban trưa khi gió đất thổi mạnh từ bờ ra khơi.

- Dòng rút liên quan chặt chẽ với đặc điểm thủy triều, chúng xảy ra với tần suất cao và cường độ mạnh vào các thời đoạn mực nước triều thấp và ít hơn nhiều với cường độ yếu vào các thời đoạn mực nước triều cao.

Hình 2: Một số dấu hiệu nhận biết các vị trí có thể xuất hiện dòng rút: vùng lặng sóng giữa các vùng sóng bạc đầu xung quanh; bãi tắm dạng răng cưa; dòng rút xuất hiện rõ với chân, thân và phần đầu rõ rệt (thường thành từng nhóm

Vài nhận định bước đầu về dòng rút ở Bãi Dài - Cam Ranh

Dựa trên tư liệu ảnh máy bay chụp ngày 21 tháng 2 năm 2004 có thể đưa ra vài nhận định bước đầu về địa hình vùng Bãi Dài và sự xuất hiện của dòng rút ở khu vực này. Về mặt địa hình bãi và đáy biển, kết quả xử lý ảnh máy bay (hình 3) cho thấy những nét đặc điểm hình thái chính như sau:

- Địa hình Bãi Dài có dạng răng cưa với nhiều doi cát và vùng lõm phân bố đều, nằm xen kẽ nhau.

- Phần ngập nước có các hệ thống rãnh sâu chạy thẳng góc với bờ (được gặp trên suốt đoạn bờ của Bãi Dài).

Do đó dòng rút có thể xuất hiện ở mọi nơi dọc đoạn bờ này. Tuy nhiên sự tồn tại của hệ thống bar cát ven bờ không liên tục có thể là yếu tố quyết định cho sự hình thành dòng rút nên dòng rút chỉ được ghi nhận trong khoảng tọa độ 109o11’50”- 109o12’00”; 12o04’20”- 12o04’40” (đoạn bãi số 3 ở hình 4). Ba dòng rút được ghi nhận có cường độ mạnh dần xuống phía Nam, đây là nơi duy nhất có hệ thống bar ngầm và cửa thoát (rộng khoảng 40m) tạo điều kiện thuận lợi cho dòng rút hình thành.

Hình 3: Hình thái địa hình bãi Dài

(kết quả xử lý ảnh máy bay chụp ngày 21/02/2004)

Hình 4: Địa hình đáy vùng ven bờ bãi Dài – Cam Ranh trên 4 đoạn bờ khác nhau


Hình 4: Địa hình đáy vùng ven bờ bãi Dài – Cam Ranh trên 4 đoạn bờ khác nhau (tiếp theo)

Việc phóng đại ảnh máy bay và địa hình ngầm ở khu vực này (hình 5) cho ta thấy rõ hơn hình thái địa hình chi tiết ở khu vực xuất hiện dòng rút, đồng thời thể hiện rõ hơn cơ chế hình thành hệ thống dòng rút ở vùng tồn tại các bar cát ngầm và các cửa rút (rip gap).

Hình 5: Vị trí của hệ thống dòng rút xuất hiện ở Bãi Dài - Cam Ranh vào ngày 21 tháng 2 năm 2004 (nơi tồn tại các bar cát ngầm cửa thoát nằm trùng với các rảnh sâu chạy thẳng góc với bờ)

Một số nhận xét

- Dòng rút thường xuất hiện ở các bãi tắm hình răng cưa kết hợp với sự tồn tại hệ thống bar cát ngầm không liên tục (có cửa thoát) ở vùng nước nông ven bờ biển, chúng nằm song song với bờ trùng với vị trí của các trũng sâu nằm thẳng góc với bờ.

- Một số vị trí có dòng rút xuất hiện ở Bãi Dài - Cam Ranh đã được xác định bước đầu thông qua kết quả phân tích ảnh máy bay chụp ngày 21 tháng 4 năm 2004 trong khoảng tọa độ 109o11’50”- 109o12’00” và 12o04’20”- 12o04’40”(Ảnh vệ tinh trên Google Earth chụp ngày 2/01/2010 cũng cho thấy một dòng rút xuất hiện trong khu vực này).

- Chưa có các thông tin về dòng rút trong mùa gió tây nam.

Để có những nhận định chính xác hơn về vị trí, cường độ dòng rút trong từng thời kỳ khác nhau (liên quan với các đặc điểm sóng, gió, thủy triều, địa hình) cần có những nghiên cứu bổ sung về điều kiện sóng, gió, thủy triều, dòng dọc bờ và cả các khảo sát chi tiết địa hình trong từng thời kỳ khác nhau. Để hỗ trợ các nghiên cứu này cần có một hệ thống camera tự động hoặc thủ công được thiết kế và đặt ở một vị trí tương đối cao (khoảng 100 – 120m so mặt nước biển) có thể giúp quét và chụp ảnh thường xuyên toàn khu vực, nó cho phép giám sát thường kỳ nhằm bắt gặp vị trí của dòng rút trong mối liên quan với các đặc điểm khí hậu - khí tượng trong khu vực.

Home

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA ĐẢNG BỘ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHÁNH HÒA NĂM 2014

Email In PDF.

Năm 2014 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, qua rà soát những chỉ tiêu cơ bản của Đại hội và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2014, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.

Về công tác xây dựng Đảng:

- Lãnh đạo tốt công tác tư tưởng, kịp thời phát hiện và có biện pháp chỉ đạo nhằm ổn định tư tưởng đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ; 100% cán bộ, đảng viên; công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập và quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của cấp trên.

- Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhân rộng điển hình tập thể, cá nhân, tạo chuyển biến mạnh trong thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về ““Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm phát huy hơn nữa năng lực chuyên môn, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu 100% đảng viên toàn Đảng bộ đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 15% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đề nghị khen thưởng.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng ít nhất 10 đồng chí và triển khai những nội dung kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Đảng ủy cấp trên.

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW 6 (khóa X) và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, phấn đấu mỗi Chi bộ trực thuộc tổ chức ít nhất 02 buổi sinh hoạt chuyên đề.

- Phấn đấu kết nạp 10 đảng viên mới.

- Tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên đúng quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo các Đoàn thể hoạt động có hiệu quả và xếp loại vững mạnh xuất sắc.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Tập trung lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ được giao đối với các lĩnh vực ngành quản lý.

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện: các mục tiêu còn lại Kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 của ngành Tài nguyên và Môi trường; Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12/06/2009 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; Nghị quyết số 27/NQ-BCSĐ/BTNBMT của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường; Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội và Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 06/12/2013 củaTỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh thực thi pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực thi công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành tài nguyên và môi trường.

- Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đất đai thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh theo phân cấp của Luật Đất đai 2013; tham gia góp ý xây dựng các Nghị định, Thông tư trong quá trình triển khai Luật Đất đai; Tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới về lĩnh vực tài nguyên và môi trường…

- Thẩm định tốt phương án giải phóng mặt bằng, tham mưu công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm, đặc biệt đối với dự án mở rộng Quốc lộ 1A, tham mưu UBND tỉnh xây dựng giá đất bồi thường tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; thực hiện định giá đất cụ thể cho từng dự án theo quy định của Luật Đất đai 2013.

- Tăng cường đánh giá, phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường, xử lý kịp thời các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc ở các địa phương.

- Tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo không để quá hạn.

Với những nhiệm vụ chủ yếu nêu trên, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2014.

Đ/c Lê Mộng Điệp-Bí thư Đảng ủy Sở TNMT phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: TTCNTT).


Các đồng chí Đảng viên thuộc Đảng bộ Sở TNMT tham dự Hội nghị(Ảnh: TTCNTT).

                                                                                                      Hoàng Trân - TTCNTT

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 15 Tháng 4 2014 14:50 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa