Home

Những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2013 của Chi cục Quản lý Đất đai.

Email In PDF.

Trong năm 2013, toàn thể lãnh đạo Chi cục và công chức; nhân viên trong Chi cục Quản lý đất đai đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác. Sau đây là những kết quả tiêu biểu được xem là nổi bật nhất (công tác) đã đạt được trong năm:

Công tác tham mưu xây dựng văn bản; tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Đã tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về góp ý sửa đổi Luật đất đai năm 2003; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương (Nghị quyết số 19-NQ/TW); kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất số 384/KH-UBND và Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 về việc giao chỉ tiêu cấp GCNQSD đất (điều chỉnh kế hoạch số 384); báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) kết quả thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg và số 05/CT-TTg về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy GCNQSD đất, quyền sở hữu (QSH) nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; các văn bản chỉ đạo về công tác lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của cấp huyện và xã; tham mưu Sở ban hành các văn bản triển khai Nghị định và các Thông tư của Bộ TNMT; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cấp GCNQSD đất cho cán bộ địa chính; phối hợp với Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, hướng dẫn các doanh nghiệp kê khai, đăng ký đối với đất; tham mưu triển khai Nghị định về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ cho các tổ chức đang hoạt động đo đạc và bản đồ.

Công tác cải cách hành chính

Công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ hết sức quan trọng thể hiện qua kết quả: Đã ban hành và thực hiện Quy trình Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008 đối với các lĩnh vực (thu hồi đất, giao đất, thuê đất, gia hạn quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất - cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ; thẩm định bản trích đo địa chính; thẩm định, nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính; cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ; bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; các Quy trình đã được QUACERT (Đoàn công tác của Trung tâm chứng nhận phù hợp) chấp nhận và đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001 2008); tăng cường công tác quản lý, theo dõi tiến độ giải quyết công văn đến; đã tham mưu Sở tổ chức 01 Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp.

Công tác Đo đạc và bản đồ

Đã báo cáo với Bộ TNMT về kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, kết quả thực hiện dự án 672; thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Dự toán công trình đo đạc theo vốn sự nghiệp năm 2013 cho Huyện Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa; thẩm định hồ sơ, trình Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp giấy phép cho 03 tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ; các đơn vị tư vấn đang tổng hợp chỉnh sửa để hoàn thiện việc chuyển quy hoạch giao thông phường Ninh Hiệp lên bản đồ địa chính; công trình xây dựng lưới địa chính thị xã Ninh Hòa đã được nghiệm thu và bàn giao sản phẩm cho Trung tâm Công nghệ Thông tin đưa vào khai thác, sử dụng.

Công tác giải quyết hồ sơ

Trong năm 2013, Chi cục đã tiếp nhận và giải quyết 557 hồ sơ trong đó gồm 116 hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích và gia hạn sử dụng đất, 240 hồ sơ giải quyết cấp giấy chứng nhận và 201 hồ sơ về đo dạc.

Công tác Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch cấp huyện: Chi cục  đã tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh văn bản giao chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất; đã tham mưu Sở hoàn thành công tác thẩm định Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 8/8 đơn vị cấp huyện, và đến hết 31/12/2013 đã có 4 đơn vị được phê duyệt và các đơn vị còn lại đơn vị tư vấn đã chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng thẩm định, dự kiến sẽ trình tỉnh phê duyệt trong quý I năm 2014.

Quy hoạch cấp tỉnh: Đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/4/2013; tổ chức công bố quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo quy định; lập báo cáo danh mục các dự án sử dụng đất lúa trình xin phép Thủ tướng Chính phủ tại Nghị định 42/2012/NĐ-CP.

Công tác thống kê đất đai; đăng ký đất đai; cấp GCNQSD đất và lập hồ sơ địa chính; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

Công tác thống kê đất đai - hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2012 và đã tham mưu UBND tỉnh triển khai công tác Thống kê đất đai năm 2013; công tác lập hồ sơ địa chính toàn tỉnh – đã tham mưu lãnh đạo Sở, UBND tỉnh ban hành 50 văn bản hướng dẫn và giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân ở cấp huyện; trả lời 06 đơn của công dân về cấp giấy chứng nhận; đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh, kịp thời phối hợp giải quyết các vướng mắc trong tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt; tính đến hết ngày 31/12/2013 kết quả cấp GCNQSD đất lần đầu trên địa bàn tỉnh chủ yếu là 5 loại đất chính đạt 88,27% diện tích cần cấp giấy trong đó có 4 chỉ tiêu đạt và vượt 85% (đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở nông thôn, đất chuyên dùng) và đất ở đô thị đạt 80,38%.

                                                                                                           (Nguồn: Chi cục Quản lý đất đai)

                                                                                                                  Phương Loan - TTCNTT

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa